Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Professor II / førsteamanuensis (20 %) i rusforskning

Søknadsfrist: 28.02.2021

Professor II/førsteamanuensis (20 %) i rusforskning med hovedstilling ved Oslo universitetssykehus

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for helse og samfunn (Helsam) er et av tre institutter ved Det medisinske fakultet. Instituttet spenner over ulike fag og består av seks avdelinger. Vi baserer vårt arbeid på en kompleks forståelse av sykdom, helse og helsesystemer. Både kultur, miljø, økonomi, samfunn og biologi spiller inn, direkte og indirekte. Vi har ansvar for syv masterprogram, ett bachelorprogram og for deler av profesjonsstudiet i medisin. Instituttet er lokalisert ved Ullevål sykehus og i Forskningsveien på Vindern og består av ca 470 ansatte, rundt 200 PhD-studenter og i underkant av 700 bachelor- og masterstudenter er knyttet til instituttet.

Om stillingen

Ved Avdeling for sykepleievitenskap, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo er det ledig 20 % stilling som professor II/førsteamanuensis II for en periode på to år. Stillingen er knyttet til hovedstilling ved Oslo Universitetssykehus, Seksjon for rusmiddelforskning, Avdeling for rettsmedisinske fag, Oslo universitetssykehus (OUS) og vil kunne besettes av personer ansatt der.

Institutt for helse og samfunn driver forskning og utdanning av stor relevans for utvikling av helsetjenester både nasjonalt og globalt. Ansatte i vitenskapelige stillinger er formelt tilsatt ved instituttet, men har faglig forankring og tilholdssted ved en av avdelingene. Den aktuelle stillingen er forankret i Avdeling for sykepleievitenskap.

Avdelingen har et veletablert forskningsmiljø og er en nasjonal spydspiss i etableringen og utviklingen av sykepleietjenesten i helse- og omsorgstjenesten. Avdelingen er også ansvarlig for undervisning på PhD-nivå og leder en nasjonal forskerskole rettet mot de kommunale helse- og omsorgstjenestene (Muni-Health-Care).

Avdelingens forskningsområder har en tverrfaglig profil og retter seg særlig mot klinisk forskning til pasienter med langvarige behov for helsehjelp, helsetjenesteforskning med fokus på samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og de kommunale helse- og omsorgstjenestene, samt digitale løsninger og velferdsteknologi som fremmer tilgjengelighet til helsetjenesten, helse, velvære og læring. Tjeneste- og kompetanseutvikling er også viktige forskningsområder. Avdelingen har flere forskningsgrupper, og den som tilsettes vil inngå i avdelingens forskningsgruppe om pasienterfaringer og helseproblemer.

Du kan lese mer om Avdeling for sykepleievitenskap her

Nærmere omtale av fagområde, ansvarsfelt, arbeidsplikter og forhold som det vil bli lagt vekt på ved tilsettingen, er inntatt i egen stillingsbeskrivelse som søkeren forventes å gjøre seg kjent med.

Videre viser vi til orienteringsskriv til søkere samt retningslinjer for utarbeidelse av søknaden, se her. Reglement for tilsetting i vitenskapelige stillinger, se her, samt regler om pedagogisk kompetanse, se her

Kvalifikasjonskrav

For førsteamanuensis:

 • Doktorgrad eller tilsvarende kvalifikasjoner og relevant forskningserfaring.
 • Utdanningsfaglig kompetanse vil telle postitivt. Søkere som ikke har dokumentert universitetspedagogisk basiskompetanse må opparbeide dette innen to år fra ansettelse.
 • Dokumenterte kvalifikasjoner innenfor formidling, administrasjon og ledelse vil telle positivt.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på engelsk og norsk (eller et annet skandinavisk språk) er en forutsetning for å kunne utføre alle stillingens oppgaver.

Professor:

 • Betydelig vitenskapelig produksjon utover det som kreves til doktorgrad.
 • Vedvarende forskningsaktivitet med en selvstendig forskningsprofil
 • Dokumentert universitetspedagogisk basiskompetanse. Dette kravet kan i særlige tilfeller fravikes, men må da oppfylles innen to år fra ansettelse.
 • Bred erfaring innen utvikling og gjennomføring av undervisning, veiledning og arbeid med utdanningskvalitet
 • Gode kvalifikasjoner innen formidling og/eller administrasjon og ledelse
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på engelsk og norsk (eller et annet skandinavisk språk) er en forutsetning for å kunne utføre alle stillingens oppgaver.

Personlige egenskaper

 • Samarbeidsegenskaper og miljøskapende evner vil bli vektlagt

Den som tilsettes må være en aktiv forsker og ha sin forskningsvirksomhet innen rusforskningsfeltet, inneha en lederposisjon innen dette feltet og ha internasjonalt samarbeid som fremmer og videreutvikler rusforskningsfeltet. Forskningen må være rettet mot skadelig bruk av rusmidler og helsekonsekvenser av dette, samt identifisering av skadelig rusbruk. Den som tilsettes skal initiere og lede forskning, ta på seg forskningsveiledning, undervise studenter og stipendiater og påta seg eksamensarbeid samt administrative oppgaver etter de til enhver tid gjeldende regler. Det forventes høye ambisjoner og kvalitet med hensyn til undervisning, forskning og formidling.

Det forventes at søkeren har en plan for utvikling av egen forskning, og for innhenting av eksterne midler for finansiering av forskningen. Søker må vise høy kvalitet på forskning og publisering i fagfellevurderte kanaler, fortrinnsvis internasjonale. Søker må beskrive sin forskningsprofil relatert til eksisterende forskning ved enheten. Det vil bli vektlagt hvordan søkers forskningsprofil har relevans for enhetens strategiske satsning.

Det forventes aktiv deltakelse i fagmiljøet og interesse for tverrfaglig samarbeid. I tillegg forventes deltakelse i og evne til å utvikle internasjonale og nasjonale nettverk av betydning for fag og forskning. Søkers motivasjon og interesse for å plassere seg inn i fagmiljøet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Lønn fra kr 131 660 til kr 158 540 avhengig av kompetanse, i stilling som førsteamanuensis II (stillingskode 1011)
 • Lønn fra kr 158 540 til kr 203 880 avhengig av kompetanse, i stilling som professor II (stillingskode 8013)
 • Gode pensjonsordninger
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev inkl beskrivelse av administrative/ledelsesmessige og formidlingsmessige kvalifikasjoner samt beskrivelse av egen forskning relatert til avdelingens og instituttets forskning
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, yrkeserfaring, undervisningserfaring, administrativ erfaring, ledererfaring og andre relevante kvalifikasjoner)
 • Fullstendig publikasjonsliste med angivelse av hvor de er offentliggjort
 • Pedagogisk mappe på 3-6 sider som dokumenterer utdanningsfaglig kompetanse og forelesningserfaring. Søkeren bes også beskrive eventuell veiledning av PhD-kandidater inkludert PhD-kandidatens navn, tidspunkt for disputas, navn på institusjonen hvor disputas ble holdt og om søkeren var hoved- eller biveileder
 • Beskrivelse av kvalifikasjoner innen formidling, administrasjon og ledelse
 • Vitnemål og attester
 • Separat liste over vitenskapelige arbeider som søkeren ønsker tillagt spesiell vekt (inntil 10 titler). OBS: arbeidene lastes også opp i fulltekst
 • Referanser (liste med 2-3 personer med navn, tittel, e-post og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Vær oppmerksom på at det er informasjonen som er gitt ved søknadsfristen som brukes i vurderingen. Detaljer og spesifikasjoner er derfor viktig!

Det skal benyttes intervju i tilsettingsprosessen. I rangeringen av kompetente søkere vurderes hele bredden av kvalifikasjoner.

Andre opplysninger

Vennligst se Regler for tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger ved UiO og Regler for praktiseringen av kravet om pedagogisk basiskompetanse ved UiO.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Evt: Kvinner oppfordres til å søke.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne eller hull i CV til å søke stillingen. UiO vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne. Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV gjøres oppmerksom på at denne opplysningen kan bli brukt til statistikkformål.

Kontaktinformasjon

 • Professor, avdelingsleder Ragnhild Hellesø, tlf: +47 22850566, e-post: [email protected]
 • Personalrådgiver Susan Rockwell (v/spørsmål om reg. av søknad), e-post: [email protected]

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS