Ledig stilling ved OsloMet

Universitetslektor - Norsk

Søknadsfrist: 14.10.2019

Ved Institutt for grunnskule- og faglærarutdanning er det ledig en mellombels stilling i100 % som universitetslektor i norsk for perioden 01.01.20-30.06.20.

Les meir om fakultetet, instituttet og våre forskargrupper her.

Norskseksjonen har undervisning på grunnskolelærarutdanningane, lærarutdanning for tospråklege lærarar, kompletterande lærarutdanning og to ulike masterprogram, og har i tillegg ei utstrekt etter- og vidareutdanning. Den utlyste stilling er i hovudsak knytt til undervisning på vidareutdanninga Norsk 1 for 1-7.trinn på vidareutdanningsprogrammet Kompetanse for kvalitet.

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.


Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO).

Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) har sterke fagmiljøer innen skolefag, pedagogikk og digital kompetanse og utdanner lærere til norsk skole i nært samarbeid med praksisfeltet. Instituttet tilbyr bachelor- og masterstudier og bidrar til kompetanseheving av ansatte i skolen gjennom etter- og videreutdanning.

Arbeidsoppgaver og ansvar:

• undervise og rettleie på etter- og vidareutdanning

• følgje opp studentar

• bidra i arbeidet med å vidareutvikle fagmiljøet og utdanningane ved instituttet

• utføre fagleg-administrative oppgåver

Kvalifikasjonskrav:

Universitetslektor må ha fullført utdanning på masternivå (eller tilsvarande) frå universitetet, høgskole eller tilsvarande i nordisk/norskdidaktikk.

Det kan bli aktuelt å tilsetje i stilling som førsteamanuensis/førstelektor. Då gjelder følgande kvalifikasjonskrav:

Førsteamanuensis må ha doktorgrad i nordisk/norskdidaktikk.

Førstelektor må ha embetseksamen, hovedfag eller mastergrad i nordisk/norskdidaktikk og dokumentert omfattande forskings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarar arbeidsmengde og nivå for ein doktorgradsavhandling.

For alle:

• praktisk-pedagogisk utdanning eller tilsvarande

• relevant erfaring frå undervisning i norsk skole og/eller lærarutdanning

• beherske både nynorsk og bokmål

Relevante kvalifikasjonar innan forskings- og utviklingsarbeid ut over mastergrads- eller hovedfagsnivå er ein føremon.

Søkjaren må dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse. Søkjare som ved tilsetting ikkje kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av ein toårsperiode. OsloMet tilbyr eit emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekkjer dette kravet.

Generelle kriterium for tilsetjing i undervisnings- og forskarstillingar går frem av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Vi vil legge vekt på:

• gode samarbeidsevner og å kunne jobbe i team

• gode formidlingsevner

• kreativitet og løsningsorientert fokus

• å takle høgt og varierande arbeidspress

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjonar i samband med intervju.

Det er viktig for OsloMet å spegle menneska i regionen vår, og vi ønskjer alle kvalifiserte søkjare velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss vidare som ein inkluderande arbeidsplass og for å leggje til rette arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikkje har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søkje hos oss.

Vi tilbyr:

• spanande arbeid ved det tredje største og mest urbane universitet i Noreg

• moglegheiter for fagleg utvikling i eit spanande fag- og forskingsmiljø

• ein arbeidsplass i utvikling• låne- og pensjonsvilkår i Statens pensjonskasse

• gode velferdsordningar og eit omfattande tilbud av aktiviteter innan kultur og sport

Stilling blir løna etter lønsregulativet i staten, 1011 førsteamanuensis/1198 førstelektor/1009 universitetslektor. Løn i førstestilling kroner 532 300-691 400 per år og for universitetslektor kroner 456 400-594 400 per år. Høgare løn kan vurderast for særleg kvalifiserte søkjarar.

Andre opplysninger:

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

• Instituttleder Vibeke Bjarnø, e-post [email protected]

• Studieleder Solfrid Tandberg Øhrn, telefon 975 95 949

Vil du søkje på stilling må du søkje elektronisk ved å nytte knappen nedst på sida ”Logg inn og søk stillinga”.

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til HR Excellence in Research (HRS4R).

OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess.

Referansenummer: 19/09015

Kontakt

Søknadsfrist: 14.10.2019

Logg inn og søk stillinga