Ledig stilling ved OsloMet

Førsteamanuensis / førstelektor i yrkespedagogikk

Søknadsfrist: 26.11.2019

Institutt for yrkesfaglærerutdanning ved Fakultet forlærerutdanning og internasjonale studier har ledig inntil 3 faste stillinger somførsteamanuensis/førstelektor i yrkespedagogikk/pedagogikk med arbeidsoppgaverknyttet til praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfag.Institutt for yrkesfaglærerutdanning utdanner lærere til yrkesfag i videregående skoleog vi har et bredt utvalg av etter-og videreutdanningskurs, stor oppdragsvirksomhetog et kompetansesenter for yrkesfag. I tillegg tilbyr instituttet en mastergrad iyrkespedagogikk og er tilknyttet doktorgradsprogrammet i utdanningsvitenskap vedfakultetet.

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.


Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO).

Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Institutt for yrkesfaglærerutdanning (YLU) er det ledende fagmiljøet for yrkespedagogisk arbeid i Norge, med en bred satsing på forskning og utvikling i nært samarbeid med arbeidslivet. Instituttet utdanner yrkesfaglærere og trafikklærere, tilbyr praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag, master i yrkespedagogikk og en rekke etter- og videreutdanninger. Kompetansesenteret for yrkesfag, som inngår i instituttet, har betydelig oppdragsvirksomhet.

Arbeidsoppgaver og ansvar:

• undervise og veilede på bachelor-, master-og ph.d.-nivå

• følge opp studenter i praksis

• gjennomføre eget forsknings-og utviklingsarbeid

• delta i utviklingen av større forskningsprosjekter og søknader om eksternfinansiering sammen med kolleger i fagmiljøet

• delta i forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonalesamarbeidspartnere

• ha kontakt med yrkesfeltet

• bidra i arbeidet med å videreutvikle fagmiljøet og instituttets utdanninger

• aktivt bidra til utvikling av høy utdanningskvalitet

• aktivt bidra til utvikling av instituttet og OsloMet som helhet

• formidle forskningsresultaterbåde til fagmiljøer og samfunnetforøvrig

• utføre faglig-administrative oppgaver

Kvalifikasjonskrav:

• For ansettelse i stilling som førsteamanuensis kreves doktorgrad iyrkespedagogikk, pedagogikk eller tilsvarende.

• For ansettelse i stilling som førstelektor kreves embetseksamen,hovedfag eller mastergrad innenfor yrkespedagogikk, pedagogikk ellertilsvarende og dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid somi kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for endoktorgradsavhandling.

• Dersom det på grunn av manglende søkertilfang eller av andre grunnerikke lar seg gjøre å ansette i stilling som førsteamanuensis/førstelektor,kan det ansettes i stilling som universitetslektor, fortrinnsvis for søkeresom har påbegynt kvalifisering for førstestilling. For ansettelse i stillingsom universitetslektor i yrkespedagogikk kreves det fullført utdanning påmasternivå (eller tilsvarende) fra universitet, høgskole eller tilsvarendeinnenfor relevant fagområde.

• Søkeren må dokumentere relevant praksis og undervisningserfaring fravideregående opplæring.

• Søkeren må dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse.

Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere pedagogiskbasiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av entoårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED)som dekker dette kravet.

• Det kreves god muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk og etskandinavisk språk. For søkere som ikke har et av de skandinaviskespråkene som morsmål, må både muntlige og skriftlige språkferdigheterdokumenteres.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av

Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Vi vil legge vekt på

• forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for stillingen

• erfaring med forskningsnettverk og prosjekter med ekstern finansiering

• potensial for prosjektakkvisisjon

• undervisnings- og veiledererfaring på ulike gradsnivåer

• pedagogiske evner

• kjennskap til og /eller erfaring fra pedagogisk arbeid i videregående skoleinnenfor yrkesfaglige program

• god digital kompetanse

• god evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger

• personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse medintervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker allekvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som eninkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behovfor det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning elleropplæring er du også velkommen til å søke hos oss.Sakkyndig vurderingSom søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg

. Innen søknadsfristen må dusammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

• CV, attester og alle sider av vitnemål

• liste over vitenskapelig arbeider

• inntil 10 vitenskapelige arbeider, inklusive evt. ph.d.-avhandling

Du må laste opp alle disse dokumentene for at din søknad skal behandles.

Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser måvære autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reellevaluering og rettferdig konkurranse.

Vi tilbyr

• interessante oppgaver ved Norges tredje største og mest urbane universitet

• deltakelse i forskningsgruppe

• mulighet til faglig utvikling i et spennende fag- og forskingsmiljø

• et kreativt og inspirerende fagmiljø• kontakt med mangfoldig studentgruppe

• låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse

• gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur ogsport

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, som førsteamanuensis i kode 1011 og førstelektor i kode 1198, fra kr 532 300,- til kr 691 400,- per år (Universitetslektor frakr 456 400,- til kr 594 400,- per år). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønnvurderes. Fra lønnen trekkes 2% pensjonsinnskudd til SPK.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

• Studieleder Siv-Heidi Ruud [email protected] tlf 99235640

• Fungerende instituttleder Inger Lise Holen, [email protected]

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst påsiden ”Logg inn og søk stillingen”.

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til HR Excellence in Research (HRS4R).

OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess.

Referansenummer: 19/11064

Søknadsfrist: 26.11.2019

Logg inn og søk stillingen