Ledig stilling ved Norges musikkhøgskole

Professor / førsteamanuensis (II) i universitets- og høgskolepedagogikk

Søknadsfrist: 17.11.2019

Om stillingen

Stillingens omfang og innhold

Stillingen har et omfang på 20 % av hel stilling og skal besettes på åremål for en periode på 4 år. Stillingens fagområde er universitets- og høgskolepedagogikk, med vekt på høyere musikk- og kunstfagutdanning.

Norges musikkhøgskole

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole. NMH er anerkjent som en internasjonalt ledende musikkutdanningsinstitusjon med dyktige lærere og engasjerte studenter i et inspirerende miljø. NMH utdanner musikere, komponister, dirigenter, pianostemmere, musikkpedagoger og musikkterapeuter

på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. NMH har en omfattende konsertvirksomhet og høy aktivitet innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. NMH holder til på Majorstuen i Oslo og har 750 studenter og 350 ansatte. Les mer på www.nmh.no

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene omfatter undervisning og veiledning på Norges musikkhøgskoles basiskurs i høgskolepedagogikk og programmet for merittering av utdanningsfaglig kompetanse (klikk her for nærmere beskrivelse av meritteringsprogrammet), samt faglig koordinering av de to programmene. Arbeidsoppgavene er i noen grad tidsmessig fleksible og kan tilpasses forpliktelser i hovedstilling. Fordeling av arbeidstiden på oppgavene undervisning, veiledning og koordinering avtales nærmere.

Kvalifikasjoner

Det kreves kompetanse som professor eller førsteamanuensis i pedagogikk, med vekt på universitets- og høgskolepedagogikk, samt relevant undervisnings- og veiledningserfaring. Det faglige personalet ved Norges musikkhøgskole omfatter både personale tilsatt på grunnlag av kunstneriske kvalifikasjoner (ca. 70 %) og personale tilsatt på grunnlag av vitenskapelige kvalifikasjoner (ca. 30 %). Søkere må dokumentere, eventuelt redegjøre for, forutsetninger for å kunne veilede faglig tilsatte innen utøvende og skapende musikk- og kunstfagutdanning. Søkere må videre dokumentere relevant fagadministrativ erfaring.

Arbeidsspråket er til vanlig norsk, men det kan også være aktuelt med undervisning og veiledning på engelsk.

Ved vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på

  • Faglig kompetanse og vitenskapelig produksjon innenfor fagområdet
  • Relevant erfaring
  • Erfaring med digital læring og studentaktive læringsformer
  • Forutsetninger for å arbeide med undervisning og veiledning av kunstfaglig personale
  • Evne og vilje til å bidra til utviklingen av fagområdet ved NMH
  • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen

Søkernes kvalifikasjoner vil bli vurdert av en bedømmelseskomite. Prøveforelesning kan bli aktuelt som del av vurderingsprosessen. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Generelt

Stillingen er underlagt de regler som til enhver tid gjelder for ansatte ved Norges musikkhøgskole.

Stilling som førsteamanuensis lønnes fra kr. 104.640 per år i 20 % stilling, mens stilling som professor lønnes fra kr. 125.540 per år i 20 % stilling. Det trekkes 2 % som innskudd til Statens pensjonskasse.

Norges musikkhøgskole har relativt få kvinnelige professorer og førsteamanuenser. Kvinner oppfordres derfor spesielt til å søke. Ved tilnærmet like kvalifikasjoner vil kvinnelig søker bli foretrukket framfor mannlig søker.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkingen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres derfor til å søke stillingen.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf. offentlighetsloven § 25 annet ledd. Søkerne vil i så tilfelle bli varslet om dette.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til viserektor for utdanning Morten Halle, telefon 922 95 614 eller pr e-post til [email protected]

Søknad

Søknaden leveres elektronisk og skal inneholde:

  • Søknadsbrev
  • CV
  • Fullstendig publikasjonsliste
  • Dokumentasjon av formelle kvalifikasjoner

Aktuelle søkere kan bli bedt om å levere ytterligere dokumentasjon av faglige kvalifikasjoner.

Søknadsfrist er 17.11.2019.

Søk på stillingen