Ledig stilling ved Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klaver

Søknadsfrist: 08.12.2019

Om stillingen

Stillingens omfang og fagområde

Stillingen er en hel fast stilling og er ledig fra 1. august 2020.

Stillingens fagområde er klassisk klaver.

Norges musikkhøgskole

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole. NMH er anerkjent som en internasjonalt ledende musikkutdanningsinstitusjon med dyktige lærere og engasjerte studenter i et inspirerende miljø. NMH utdanner musikere, komponister, dirigenter, pianostemmere, musikkpedagoger og musikkterapeuter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. NMH har en omfattende konsertvirksomhet og høy aktivitet innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. NMH holder til på Majorstuen i Oslo og har 750 studenter og 350 ansatte. Les mer på www.nmh.no

Arbeidsoppgavene omfatter undervisning og veiledning av studenter, kunstnerisk utviklingsarbeid og administrative oppgaver i tilknytning til den faglige virksomheten. Det forventes at den som ansettes går aktivt inn i faglig samarbeid med kolleger og bidrar til å styrke det faglige miljøet ved høgskolen.

Undervisning og veiledning

Undervisningsoppgavene omfatter undervisning og veiledning i klaver og kammermusikk på bachelor- og masternivå, i tråd med gjeldende studieplaner. Undervisning vil bli gitt både som individuell veiledning og i grupper. Stillingen kan også bli tillagt oppgaver med undervisning på lavere alderstrinn og veiledning på doktorgradsnivå, samt undervisning i andre emner, avhengig av behov ved institusjonen og kvalifikasjonene til den som ansettes.

Det forutsettes at den som ansettes tar initiativ til, planlegger og leder seminarer og kurs innenfor sitt fagområde, i samarbeid med øvrige lærere. Vedkommende deltar også i forberedelse og gjennomføring av høgskolens opptaksprøver og eksamener. Det forventes jevnlig tilstedeværelse ved institusjonen, og at den som ansettes har mulighet til å gi ukentlig undervisning.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Førsteamanuensis i klaver forutsettes å opprettholde et høyt kunstnerisk nivå, gjennom egen kunstnerisk virksomhet og gjennom deltakelse i ulike forsknings- og utviklingsprosjekter. Det forutsettes at den som ansettes bidrar aktivt for å styrke FoU-arbeidet og det faglige miljøet ved høgskolen, i tråd med høgskolens strategiske målsetninger. Det forventes at FoU-ressursen i stillingen benyttes planmessig og systematisk og primært rettes inn mot institusjonsrelevante prosjekter.

Administrative oppgaver

Den som ansettes skal delta i fagadministrative oppgaver innenfor sitt fagområde og ved høgskolen for øvrig.

Kvalifikasjoner

Søkere må kunne dokumentere kunstneriske kvalifikasjoner som utøver på høyt internasjonalt nivå og bred utøvende erfaring. Det må også dokumenteres erfaring fra undervisning med gode resultater. Evne og vilje til å tilpasse undervisningen til de ulike behov morgendagens pianister har i møte med et musikkliv i stadig forandring vil også bli tillagt vekt. Likeens kunnskap om og åpenhet for kammermusikk, og evne til og interesse for å bygge klavertalenter fra grunnen av gjennom arbeid med barn og unge ved høgskolens talentutviklingsprogram. Kreativitet og evne til nyskaping innenfor egen kunstnerisk og pedagogisk virksomhet vil også bli tillagt vekt.

Nærmere opplysninger om kravene som stilles til førsteamanuensiskompetanse kan fås ved henvendelse til høgskolen.

Den som ansettes må kunne kommunisere, undervise og veilede på et skandinavisk språk (norsk, svensk, dansk) i tillegg til engelsk. Dersom den som ansettes ikke har tilfredsstillende muntlige og skriftlige ferdigheter på et skandinavisk språk, forutsettes at slike ferdigheter tilegnes innen rimelig tid (to år). For søker uten engelsk som morsmål kreves god muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk.

I vurdering av søkerne vil det også bli lagt vekt på spesielle kvalifikasjoner, personlig egnethet og erfaringer som har betydning for utføring av de oppgaver som er lagt til stillingen, bl.a. faglig innsikt og refleksjon, evne til samarbeid, til å ta initiativ og til å gjennomføre planlagte prosjekter.

Søkere må i eget vedlegg til søknaden gi en systematisk og samlet framstilling av egne pedagogiske kvalifikasjoner, basert på utdanning, kursdeltakelse og/eller praktisk undervisningserfaring. Det er et krav at alle førsteamanuenser skal ha gjennomført et universitets- og høgskolepedagogisk program (på minimum 200 timer) eller relevante kurs som gir tilsvarende kompetanse, og gjennom dette og egen praktisk undervisningserfaring har opparbeidet grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning på universitets- og høgskolenivå. Kravet til gjennomført program vil ikke bli vektlagt i rangeringen av søkere, men søkere som ikke oppfyller kravene ved ansettelse, vil bli pålagt å oppfylle dem innen to år etter ansettelsen. Høgskolen vil gi nødvendig kurstilbud.

Søkerne vil bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Det understrekes at hovedvekten legges på vurdering av den innsendte dokumentasjon av kunstneriske og pedagogiske kvalifikasjoner. Vi ønsker i første omgang bare søknad med CV og eventuelle vedlegg i form av attester, vitnemål og beskrivelse av pedagogiske kvalifikasjoner, som skal lastes opp i den elektroniske søkeportalen. Etter den første vurderingen av dette, vil utvalgte kandidater bli bedt om å sende inn ytterligere dokumentasjon av kunstneriske kvalifikasjoner og annen dokumentasjon som de mener kan være av betydning. Dokumentasjon som eventuelt leveres i fysisk format, må sendes inn i fire eksemplarer. Aktuelle søkere kan i tillegg bli innkalt til prøvespill, prøveundervisning og intervju.

Generelt

Stillingen er underlagt de regler som til enhver tid gjelder for ansatte ved Norges musikkhøgskole.

Stilling som førsteamanuensis lønnes fra kr 523 200 i full stilling.

Norges musikkhøgskole har relativt få kvinnelige førsteamanuenser. Kvinner oppfordres derfor spesielt til å søke. Ved tilnærmet like kvalifikasjoner vil kvinnelig søker bli foretrukket framfor mannlig søker.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkingen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres derfor til å søke stillingen.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf. offentlighetsloven § 25 annet ledd. Søkerne vil i så tilfelle bli varslet om dette.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

  • Fagseksjonsleder Gunnar Flagstad på telefon 976 64 850 eller
  • Spesialrådgiver Kjetil Solvik på tlf. 957 21 905 eller pr e-post til [email protected]

Søknadsfrist: 8. desember 2019

Søknad med CV, attester og vitnemål må leveres elektronisk via www.jobbnorge.no senest 08.12.2019.

Søk på stillingen