Ledig stilling ved Nord universitet

Førsteamanuensis i spillprogrammering og spillutvikling

Søknadsfrist: 19.04.2020

Har du lyst til å jobbe med engasjerte studenter innenfor spill og opplevelsesteknologi?

Om stillingen

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 11.000 studenter og 1.400 ansatte fordelt på ni studiesteder.


Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) utdanner samfunnsvitere som imøtekommer samfunnets behov for nytenkende yrkesutøvere innen privat og offentlig sektor. Fakultetets doktorgrad er ph.d. i sosiologi. FSV har ca. 2200 studenter og 190 ansatte.


Fakultetets forskningsvirksomhet er organisert i fire faggrupper: Velferd og sosiale relasjoner, Historie, kultur og medier, Ledelse og innovasjon og Miljø, internasjonale relasjoner, nordområder og samfunnssikkerhet.


Fakultet for samfunnsvitenskap har ansatte på tre ulike studiesteder; Bodø, Steinkjer og Levanger. Det gis per i dag også undervisning på Stokmarknes og Mo i Rana.


Les mer: www.nord.no/fsv

Ved Nord universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV), er det en stilling ledig som førsteamanuensis i fagmiljøet for medieteknologi; spill og opplevelsesteknologi. Vi søker primært etter undervisere og forskere med erfaring og ekspertise innen utvikling og programmering av dataspill. Erfaring med moderne spillmotorer som Unreal og Unity3D, og programmerings-/skriptspråk som C++, C#, Python, JavaScript, PHP og ASP. Net vil være en fordel.

Dersom den som ansettes mener seg kvalifisert for opprykk til professor, vil vedkommende kunne søke opprykk etter ansettelse.

Stillingen som førsteamanuensis i spill og opplevelsesteknologi er knyttet til faggruppen for historie, kultur og media. Fokusområdet for fagmiljøet innen spill og opplevelsesteknologi er innovativ utvikling og bruk av IKT, multimedia og spill for en bredere anvendelse enn et rent undeholdningsfokus. Et annet relevant forskningsområde er innovativ forskning på medieinnhold, journalistisk praksis og bruk av medieteknologi. Historie er også en del av faggruppen, hvor Nord universitet har et spesielt ansvar for samisk historie og kultur.

Fagmiljøet innen spill og opplevelsesteknologi jobber tett med nasjonal og internasjonal spillindustri for å gi studentene en dynamisk og moderne setting for å lære om utvikling og bruk av spillteknologi, både for å utvikle digitale spill og for å kunne bruke denne kunnskapen og ferdigheten til å utvikle spillrelaterte produkter innen andre fagområder (forsking, testing, læring, motivasjon, etc.).

Studiet er internasjonalt og undervisningsspråket er engelsk. Undervisningen spenner fra kunstneriske emner, som observasjonell tegning, til rigging og animasjon av 3D-modeller for spill eller animasjon og videre til programmeringsfag som igjen strekker seg fra grunnleggende programmering og skripting, via algoritmisk innholdsgenerering og animasjon, til å optimalisere brukeropplevelsen i nettverksbaserte sanntids flerspiller spill. Personen som ansettes vil både erstatte tidligere ansatte og utvikle nye felt. Vi søker å styrke både forskning og undervisning, og ønsker derfor søkere med relevante nasjonale og internasjonale nettverk, motivert for å bidra til å bygge et sterkt, relevant og produktivt forskningsmiljø ved Nord universitet. Personen som ansettes vil undervise i ulike emner, hovedsakelig innen programmering/skripting og spillutvikling.

Bachelorprogrammet Spill og opplevelsesteknologi er en del av Senter for fremragende IT-utdanning. Et senter for fremragende utdanning (SFU) er et norsk nasjonalt senter gitt av NOKUT. SFU-initiativet representerer en fokusert og langsiktig innsats for å stimulere utviklingen av utdanning og innovative tilnærminger i høyere utdanning på bachelor- og masternivå.

Ved Fakultet for samfunnsfag prioriteres forskningssøknader til Norges forskningsråd og EU-programmer.

Stillingen har kontorsted Levanger. Fagmiljøet ved fakultetet er fordelt på flere studiesteder, så samarbeid mellom vitenskapelig ansatte ved fakultetet uansett geografisk plassering er viktig. Stillingen kan også innebære arbeidsoppgaver ved Nord universitets øvrige studiesteder.

Kvalifikasjonskrav

 • For ansettelse som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad innenfor relevant fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad som er godkjent som likeverdig med den norske, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig produksjon av samme omfang og kvalitet.
 • Søkere må dokumentere at de har grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Nye utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse trådte i kraft 01.09.19, se mer informasjon på Nords nettsider. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere tilstrekkelig utdanningsfaglig kompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne i engelsk og norsk (ev. skandinavisk språk).
 • Ansettelse i fast stilling forutsetter at kandidaten kan undervise på norsk/skandinavisk. For kandidater som ikke behersker språkkravet kan det vurderes ansettelse i midlertidig stilling i inntil to år for å tilegne seg nødvendig språkkompetanse.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • Forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagfeltet
 • Publikasjoner de siste fem årene vil bli vektlagt
 • Erfaring med internasjonale forskingsnettverk og prosjekter med ekstern finansiering
 • Erfaring fra undervisning og veiledning på bachelor- og masternivå fra universitets og høgskolesektoren
 • Pedagogiske kvalifikasjoner fra høyskole, universitet eller tilsvarende
 • Relevant yrkespraksis
 • God evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger
 • Personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens regulativ, kode 1011 for førsteamanuensis. Lønn etter avtale. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknadsprosessen

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig bedømmelseskomité.Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Dersom det melder seg mange søkere, kan det etter søknadsfristens utløp bli opprettet en intern komite for å vurdere søknadene. Søkere som oppfyller kravene i utlysningsteksten og vurderes som aktuelle, innstilles til videre vurdering av sakkyndig komite. Sakkyndig komite skal godkjenne utvelgelsen.

Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 19. april 2020.

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Fullstendig curriculum vitae
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Fullstendig kopier av et utvalg på inntil 10 av søkerens mest relevante publikasjoner, og en liste over disse. Søkerne bes prioritere de viktigste 5 arbeidene og kommentere prioriteringen. Doktorgradsavhandling må vedlegges som ett av disse arbeidene.
 • Dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og som ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referansepersoner

All dokumentasjon som det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden.

Fullstendig elektronisk dokumentasjon må sendes inn innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Ref.nr. 30084316

Søk på stillingen

fnokode:1234