LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Førsteamanuensis i geografi - 2 stillinger

Søknadsfrist: 31.03.2023

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering.

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.

Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.


Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) utdanner samfunnsvitere som imøtekommer samfunnets behov for nytenkende yrkesutøvere innen privat og offentlig sektor. Fakultete tilbyr ph.d. utdanning i sosiologi. FSV har ca. 2200 studenter og 190 ansatte.


Fakultetets forskningsvirksomhet er organisert i fire faggrupper: Velferd og sosiale relasjoner, Historie, kultur og medier, Ledelse og innovasjon og Miljø, internasjonale relasjoner, nordområder og samfunnssikkerhet (MINS).


Fakultet for samfunnsvitenskap har ansatte på to ulike studiesteder; Bodø og Levanger. Det gis per i dag også undervisning på Stokmarknes og Mo i Rana.


Les mer: www.nord.no/fsv

Er du en av våre nye kollegaer innen geografi?

Om stillingene

Fakultet for samfunnsvitenskap søker etter to faglig engasjerte kollega innen fagfeltet geografi som ønsker å bidra til å videreutvikle et faglig miljø innen geografi. Stillingene er knyttet til faggruppen Miljø, internasjonale relasjoner, nordområder og samfunssikkerhet (MINS) som primært underviser geografi innenfor rammen av årsstudium i geografi, bachelorstudium i geografi og samfunnsplanlegging og masterstudium i samfunnsanalyse. Årstudiet og bachelorstudiet undervises samlingsbasert, både fysiske samlinger og samlinger på nett.

Stillingene skal bidra til å styrke og videreutvikle det faglige innholdet i årsstudiet og bachelorstudiet i geografi på feltene kartografi, bruk av geografiske informasjonssystemer (GIS), arealplanlegging og samfunnsplanlegging. Stillingene kan også måtte bidra til EVU og undervisning på andre fakultet.

Arbeidssted er Nord universitet med kontorsted Levanger. Fakultetet praktiserer residensplikt.

Vi ønsker tiltredelse så snart som mulig.

Stilling I: Kartografi, GIS, areal- og samfunnsplanlegging

 • Undervise i geografiske informasjonssystemer (GIS) og ulike applikasjoner av GIS i areal- og samfunnsplanlegging

Stilling II: Lokale, regionale og globale utviklingsprosesser

 • Kunnskap om lokale, regionale og globale utviklingsprosesser innen nærings- og samfunnsliv, med fokus på bærekrafting utvikling og samfunnsplanlegging.
 • Vektlegging om hvordan sosiale, kulturelle, økonomiske og politiske betingelser og prosesser kan forstås i større sammenheng.
 • Undervisning med bruk av digitale undervisningsmetoder og bidra til å utvikle nye undervisningsprosjekter på geografifeltet.
 • Prosjektakkvisisjon, forskning og lede prosjekter.

Arbeidsoppgaver for begge stillingene:

 • Bidra til å styrke og videreutvikle det faglige innholdet i årsstudiet og bachelorstudiet i geografi, samt master i samfunnsanalyse.
 • Undervisnings-, veilednings- og utviklingsoppgaver på bachelor i geografi , også undervisning på andre fakultet avhenging av hvilke kvalifikasjoner du har.
 • Stillingene er tillagt forsknings- og utviklingsarbeid, samt formidling.
 • Det forutsettes at den som ansettes i førstestilling, bidrar i utviklingen av større forskningsprosjekter og søknader om eksternfinansiering, samt bidrar til å videreutvikle forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere.r.
 • Det forutsettes at den som ansettes, bidrar i utviklingen av fagmiljøet ved fakultetet sammen med kollegaer
 • Faglige administrative oppgaver må påberegnes

Kvalifikasjonskrav for stillingene:

 • For ansettelse som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad innenfor relevant fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad som er godkjent som likeverdig med den norske, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig produksjon av samme omfang og kvalitet.
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse. Søkere må dokumentere at de har grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Som følge av forskriftsendring fra 01.09.19, har Nord universitet vedtatt egne bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse, se mer informasjon på Nords nettsider.
 • Grunnleggende pedagogiske kvalifikasjoner er et krav til stillingene. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere tilstrekkeligutdanningsfaglig kompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr emne iuniversitetspedagogikk som dekker dette kravet.
 • Norsk er arbeidsspråk for undervisning og administrasjon. De som ansettes må ha derfor kunne undervise på norsk eller et annet skandinavisk språk.
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne i engelsk.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • Erfaring fra undervisning og veiledning på bachelor- og masternivå fra universitets- og høgskolesektoren, innen fagområdene geografi
 • Pedagogiske kvalifikasjoner
 • Forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for stillingen
 • Erfaring med internasjonale forskingsnettverk og prosjekter med ekstern finansiering
 • Relevant yrkespraksis for stillingene
 • God evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger
 • Personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet
 • Innsendte publikasjon

Fakultetet legger stor vekt på søkers motivasjon for stillingen og personlig egnethet.

Vi søker kandidater som kan dokumentere at de:

 • Setter studentene i sentrum og har gode resultater i egen undervisning
 • Er selvstendige, ansvarsfulle, initiativrike og har god gjennomføringsevne
 • Er samarbeidsorienterte og gode lagspillere

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens regulativ, 1011 for førsteamanuensis. Lønn etter avtale. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknadsprosessen

 • Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig bedømmelseskomité.
 • Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Dersom det melder seg mange søkere, kan det etter søknadsfristens utløp bli opprettet en intern komite for å vurdere søknadene. Søkere som oppfyller kravene i utlysningsteksten og vurderes som aktuelle, innstilles til videre vurdering av sakkyndig komite. Sakkyndig komite skal godkjenne utvelgelsen, og alle søkere vil bli orientert om den videre prosessen.

Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 31.03.2023

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med henvisning til hvilken stilling du søker på, eventuelt begge posisjoner.
 • Fullstendig curriculum vitae
 • Bekreftede kopier av vitnemål og attester
 • Fullstendig kopier av et utvalg på inntil 10 av søkerens mest relevante publikasjoner, og en liste over disse. Søkerne bes prioritere de viktigste 5 arbeidene og kommentere prioriteringen. Doktorgradsavhandling må vedlegges som ett av disse arbeidene.
 • Publikasjoner og dokumenter må for de inviterte kandidater sendes elektronisk som pdf-filer
 • Utdanningsfaglig CV og refleksjonsnotat ihht utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse
 • Dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og som ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referansepersoner
 • Dersom hele eller deler av utdanningen din er tatt utenfor EØS-området/Storbritannia må du legge ved NOKUT-godkjenning.

All dokumentasjon som det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden.

Fullstendig elektronisk dokumentasjon må sendes inn innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Ref.nr. 30170303

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS