Ledig stilling ved Nord universitet

Førsteamanuensis / førstelektor pedagogikk

Søknadsfrist: 10.08.2020

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 11.000 studenter og 1.400 ansatte fordelt på ni studiesteder.


Handelshøgskolen (HHN) utdanner morgensdagens økonomer, ledere og innovatører. Gjennom tett samarbeid med næringslivet, offentlig forvaltning og samfunnet gir Handelshøgskolen relevant utdanning og forskning på internasjonalt nivå. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d) i bedriftsøkonomi.


Handelshøgskolen har 2800 studenter og 230 ansatte. Det faglige miljøet er organisert i faggruppene Innovasjon og entreprenørskap, Marked, organisasjon og ledelse, Økonomisk analyse og regnskap og Trafikk.


Les mer: www.nord.no/hhn.

Om stillingen

Ved Handelshøgskolen (HHN), Faggruppe Trafikk er det ledig fast stilling som professor/førsteamanuensis/førstelektor i pedagogikk. Vi søker etter en person som i tillegg til pedagogisk kompetanse gjerne har erfaring med trafikksikkerhetsarbeid.

Faggruppe Trafikk har nasjonalt ansvar for utdanning av trafikklærere og tilbyr et bredt utvalg av studier innen trafikkfag. Faggruppen er i rask utvikling og samler vitenskapelige ansatte i et av Norges fremste trafikkfaglige miljø. Vi har nå et behov for å styrke vår pedagogiske kompetanse.

Stillingen har kontorsted i Stjørdal, men kan også innebære arbeidsoppgaver ved Nord universitets øvrige studiesteder.

Arbeidsoppgaver

Stillingen skal dekke undervisningsoppgaver og forskning innenfor det pedagogiske fagfeltet og bidra aktivt til videreutvikling av studier. Den som ansettes må ha kompetanse innenfor et eller flere av fagområdene generell pedagogikk, didaktikk og voksen læring.

 • Undervisnings- og veiledningsoppgaver innen faggruppens studier
 • Delta aktivt i videreutvikling av faggruppen
 • Forskning og faglig utvikling er en del av arbeidsoppgavene for det vitenskapelige personalet. Det forventes at den som ansettes deltar aktivt i arbeidet i eksisterende forskningsnettverk, og bidrar til utvikling av nye
 • Initiere og gjennomføre forsknings- og utviklingsarbeid
 • Utforming av søknader om ekstern finansiering sammen med kollegaer i fagmiljøet

Kvalifikasjonskrav

Ansettelse som førsteamanuensis/førstelektor

 • For ansettelse som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad innenfor relevant fagområde (pedagogikk) eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad som er godkjent som likeverdig med den norske, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig produksjon av samme omfang og kvalitet.
 • For ansettelse som førstelektor kreves det dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde for doktorgradsarbeid.
 • Søkere må dokumentere at de har grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Nye utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse trådte i kraft 01.09.19, se mer informasjon på Nords nettsider. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere tilstrekkelig utdanningsfaglig kompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne i engelsk og norsk. Det er et krav om at den som ansettes behersker norsk skriftlig og muntlig ettersom undervisningsspråket er norsk.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Omfattende erfaring med undervisning og veiledning
 • Erfaring med prosjekter/forskningsledelse
 • Faglig bakgrunn fra ett eller flere av områdene pedagogikk, trafikksikkerhet og didaktikk

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

Forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for stillingen.

Publikasjoner de siste fem årene vektlegges

 • Erfaring med forskingsnettverk og lede prosjekter med ekstern finansiering
 • Erfaring fra undervisning og veiledning på bachelor- og masternivå fra universitets- og høgskolesektoren
 • Pedagogiske kvalifikasjoner
 • God digital kompetanse
 • Relevant yrkespraksis
 • God evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger
 • Personlig egnethet, gode formidlings- og samarbeidsevner tillegges stor vekt

Ved vurdering av den best kvalifiserte legges det vekt på utdanning, erfaring, personlig egnethet og motivasjon for stillingen

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens regulativ, kode 1011 for førsteamanuensis og kode 1198 for førstelektor. Lønn etter avtale. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknadsprosessen

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig bedømmelseskomité.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Dersom det melder seg mange søkere, kan det etter søknadsfristens utløp bli opprettet en intern komite for å vurdere søknadene. Søkere som oppfyller kravene i utlysningsteksten og vurderes som aktuelle, innstilles til videre vurdering av sakkyndig komite. Sakkyndig komite skal godkjenne utvelgelsen, og alle søkere vil bli orientert om den videre prosessen.

Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 10.08.2020

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Fullstendig curriculum vitae
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Fullstendig kopier av et utvalg på inntil 15 av søkerens mest relevante publikasjoner, og en liste over disse. Søkerne bes prioritere de viktigste 5 arbeidene og kommentere prioriteringen. Doktorgradsavhandling må vedlegges som ett av disse arbeidene.
 • Dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og som ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referansepersoner

All dokumentasjon som det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden. Fullstendig elektronisk dokumentasjon må sendes inn innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Ref.nr. 30082853

Søk på stillingen

fnokode:1234