Ledig stilling ved Nord universitet

Førsteamanuensis i sykepleie (akutt og kritisk syke)

Søknadsfrist: 24.02.2020

Har du lyst på en spennende jobb i Universitets- og høgskolesektoren?

Om stillingen

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 11.000 studenter og 1.400 ansatte fordelt på ni studiesteder.


Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH) utdanner kompetente og fremtidsrettede sykepleiere og spesialister innen helse, omsorg og praksisnær forskning. Vi skal bidra til å løse framtidige utfordringer innen helse og velferd. Fakultetet tilbyr tverrfaglig doktorgrad (ph.d) i studier av profesjonspraksis.


Fakultet for sykepleie og helsevitenskap har 2400 studenter og 200 ansatte. Det faglige miljøet er organisert i faggruppene Sykepleie, Farmasi og Vernepleie og psykisk helse.


For mer informasjon, se fakultetets nettsider: Nord.no/FSH

Ved Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap er det ledig fast 100 % stilling som førsteamanuensis i sykepleie for snarlig tiltredelse. Stillingen er tilknyttet bachelorutdanning i sykepleie med kontorsted i Namsos. Det er residensplikt i stillingen og den som ansettes må ha bosted som muliggjør daglig tilstedeværelse på kontorstedet.

Vi søker etter førsteamanuensis i sykepleie innen fagområdet akutt og kritisk syke. Den som ansettes i stillingene har sammen med fakultetets øvrige vitenskapelige ansatte ansvar for utvikling av undervisningsmetoder, veiledning og pedagogisk utviklingsarbeid innen fagområdet sykepleie - særlig knyttet til fagområdene akutt og kritisk syke. Den som ansettes i stillingen vil ha emne-ansvar i flere sykepleiefaglige emner, samt undervise, veilede og delta i praksisoppfølging av studenter (primært i spesialisthelsetjenesten). Det er ønskelig med sykepleierfaglig og klinisk kompetanse fra spesialisthelsetjenesten rettet mot akutt og kritisk syke. Erfaring med undervisning og veiledning av studenter i teoretiske og praktiske ferdigheter, simuleringsøvelser og praksisstudier vektlegges.

Videreutdanning i relevant klinisk sykepleie/akutt sykepleie (intensiv/anestesi e.l.) og formell veiledningskompetanse er ønskelig. Erfaring med veiledning av studenter via nettbaserte løsninger er et fortrinn. Det er også ønskelig med erfaring fra forsknings og fagutviklingsarbeid innenfor fagområdet sykepleie.

Den som ansettes skal bidra aktivt til forskning innen fakultetets strategiske satsingsområder, aktivt medvirke til å styrke fakultetets arbeid med ekstern finansiering av forskning og etablering av relevante nasjonale og internasjonale forskningsnettverk. Den som ansettes må kunne forske på tema som er relevant for sykepleiefaget, spesielt innen akutt og kritisk syke. Det er ønskelig at den som ansettes bidrar aktivt inn i en av fakultetets forskningsgrupper.

Dersom det på grunn av manglende søkertilfang eller av andre grunner ikke lar seg gjøre å ansette kvalifisert førsteamanuensis, kan det ansettes i stilling som universitetslektor. Det forventes at søkere på sikt har en målsetting om å øke egen vitenskapelig kompetanse.

Stillingen har kontorsted i Namsos, men det kan også innebære arbeidsoppgaver ved Nord universitets øvrige studiesteder.

Arbeidsoppgaver

 • Forskning, publisering og formidling av forskningsresultater innen utdanningens fagområde
 • Initiere og bidra i arbeidet med å søke om eksterne midler i forskningsprosjekter
 • Utvikling, organisering og gjennomføring av undervisning, veiledning og praksisoppfølging av studenter
 • Veiledning og undervisning av studenter i praktiske ferdigheter og simuleringsøvelser
 • Eksamen og sensurarbeid
 • Arbeide med videreutvikling av fagområdet sammen med fakultetets øvrige ansatte
 • Administrative oppgaver tilknyttet fakultetets forskning og utdanning
 • Bidra i strategisk arbeid ved fakultetet

Kvalifikasjonskrav

Ansettelse som førsteamanuensis

 • For ansettelse som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad innenfor relevant fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad som er godkjent som likeverdig med den norske, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig produksjon av samme omfang og kvalitet.
 • Søkere må dokumentere at de har grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Nye utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse trådte i kraft 01.09.19, se mer informasjon på Nords nettsider. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere tilstrekkelig utdanningsfaglig kompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.

Ansettelse som universitetslektor

 • For ansettelse i stilling som universitetslektor kreves det fullført utdanning på masternivå (eller tilsvarende) fra universitet, høgskole eller tilsvarende innenfor relevant fagområde.
 • Universitetspedagogisk basisutdanning er et krav for stillingen. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.

For begge stillingskategoriene

 • Nyere klinisk erfaring fra sykepleietjenesten
 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne i engelsk og norsk (ev. skandinavisk språk).
 • For søkere som ikke har et av de skandinaviske språkene som morsmål, må både muntlig og skriftlig språkferdigheter kunne dokumenteres

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

 • Erfaring fra relevant forskning og utviklingsarbeid
 • Erfaring fra undervisning og veiledning på universitet og høyskolenivå.
 • God kunnskap og erfaring med bruk av IKT og studentaktive læringsformer i undervisningssammenheng
 • God undervisnings- og formidlingsevne, interesse og engasjement for fagfeltet
 • God evne til å kommunisere og samarbeide med studenter, kolleger og praksisfeltet
 • God evne til å arbeide systematisk og målrettet
 • Personlig egnethet

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens regulativ, kode 1011 for førsteamanuensis og kode 1009 for universitetslektor. Lønn etter avtale. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknadsprosessen

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig bedømmelseskomité i henhold til innsendt materiale.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og evt. prøveforelesning.

Søknad

Søknad sendes elektronisk innen. Søknadsfrist 24.2.2020.

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Fullstendig curriculum vitae
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Fullstendig kopier av et utvalg på inntil 15 av søkerens mest relevante publikasjoner, og en liste over disse. Søkerne bes prioritere de viktigste 5 arbeidene og kommentere prioriteringen. Doktorgradsavhandling må vedlegges som ett av disse arbeidene.
 • Dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og som ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referansepersoner

All dokumentasjon som det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden.

Fullstendig elektronisk dokumentasjon må sendes inn innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Ref.nr. 30089228

Søk på stillingen

fnokode:1234