Ledig stilling ved Nord universitet

Førsteamanuensis i helse- eller sosialvitenskap

Søknadsfrist: 25.02.2020

Vil du være med å styrke fagmiljøet ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap og Senter for omsorgsforskning, midt? Vi søker etter Førsteamanuensis i helse- eller sosialvitenskap

Om stillingen

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 11.000 studenter og 1.400 ansatte fordelt på ni studiesteder.


Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH) utdanner kompetente og fremtidsrettede sykepleiere og spesialister innen helse, omsorg og praksisnær forskning. Vi skal bidra til å løse framtidige utfordringer innen helse og velferd. Fakultetet tilbyr tverrfaglig doktorgrad (ph.d) i studier av profesjonspraksis.


Fakultet for sykepleie og helsevitenskap har 2400 studenter og 200 ansatte. Det faglige miljøet er organisert i faggruppene Sykepleie, Farmasi og Vernepleie og psykisk helse.


For mer informasjon, se fakultetets nettsider: Nord.no/FSH


Senter for omsorgsforskning (SOF) er oppnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet. Senterets mandat er å samle, produsere, og formidle kunnskap om omsorg og omsorgsarbeid. Nærmere beskrivelse se: www.omsorgsforskning.no. Senter for omsorgsforskning, midt (SOF, midt) er ett av fem regionale omsorgsforskningssentre som sammen utgjør et nasjonalt nettverk.

Ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, vil det fra 01.08.2020 bli ledig 50 % midlertidig stilling som førsteamanuensis i helse- eller sosialvitenskap, tilknyttet Senter for omsorgsforskning, midt med kontorsted ved campus Levanger. Den som ansettes skal bidra med forskningsfaglig kompetanse i SOF, midt. Det er residensplikt i stillingen og den som ansettes må ha bosted som muliggjør daglig tilstedeværelse på kontorstedet. Stillingen er en to-årig prosjektstilling og ansettelse forutsetter videre finansiering. Det kan bli aktuelt med senere forlenget ansettelse.

Hovedarbeidsområde for stillingen er å bidra med forskningsfaglig kompetanse i SOF, midt https://omsorgsforskning-midt.no/ .Hovedfokus for senterets forsknings- og utviklingsaktivitet er kommunale helse- og omsorgstjenester knyttet til ulike pasient- og brukergrupper.Nære og sentrale samarbeidspartnere er de tre Utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester og fylkesmennene i regionen (Trøndelag og Møre og Romsdal).

Den som ansettes vil ha ta del i et unikt og spennende nasjonalt nettverk for forskning og utvikling innenfor områder som vil få stor betydning i årene som kommer. Nettverket utvikler og gjennomfører i økende grad felles prosjekter, oppdrag og søknadsskriving

Senteret bestreber et nært samarbeid med undervisnings- og forskningsmiljøene ved vertsinstitusjonen, Nord universitet. Den som ansettes skal bidra aktivt til forskning innen fakultetets strategiske satsingsområder, medvirke til å styrke fakultetets og SOF, midt sitt arbeid med ekstern finansiering av forskning, og etablering av relevante nasjonale og internasjonale forskningsnettverk.Det er ønskelig at den som ansettes bidrar aktivt innen en av fakultetets forskningsgrupper.

Det er ønskelig med samarbeid med ulike fagmiljøer i fakultetet. Stillingen har kontorsted i Levanger, men det kan også innebære arbeidsoppgaver ved Nord universitets øvrige studiesteder.

Arbeidsoppgaver

 • være pådriver i å søke eksterne forskningsmidler
 • drive profilering og nettverksarbeid
 • drive eget forsknings- og utviklingsarbeid
 • delta i den interne aktiviteten i SOF lokalt og nasjonalt
 • delta i eksterne oppdrag for SOF lokalt og nasjonalt

Kvalifikasjonskrav

 • For ansettelse som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad innenfor et helse-, sosial- eller samfunnsvitenskapelig område eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad som er godkjent som likeverdig med den norske, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig produksjon av samme omfang og kvalitet.
 • Søkere må dokumentere at de har grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Nye utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse trådte i kraft 01.09.19, se mer informasjon på Nords nettsider. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere tilstrekkelig utdanningsfaglig kompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.

Ønskede kvalifikasjoner

 • erfaring med forskning innenfor kommunale helse- og omsorgstjenester
 • aktivt internasjonalt nettverk og forskningssamarbeid
 • kompetanse i anskaffelse, utvikling og gjennomføring av prosjekter
 • pedagogisk kompetanse og erfaring med undervisning og veiledning
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne i engelsk og norsk (ev. skandinavisk språk)

Egenskaper som vektlegges

 • ser muligheter heller enn begrensninger
 • er målrettet, og har god gjennomføringsevne
 • har gode koordinerings, kommunikasjons - og samarbeidsevner
 • liker å jobbe i team
 • personlig egnethet

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens regulativ, kode 1011 for førsteamanuensis. Lønn etter avtale. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass og forskningsgrupper i stadig utvikling
 • Økende forskningsaktivitet og internasjonalt samarbeid
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknadsprosessen

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig bedømmelseskomité i henhold til innsendt materiale.Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og evt. prøveforelesning.

Søknad

Søknadsfrist 25.2.2020.

Søknad med vedlegg sendes elektronisk.

Den elektroniske søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • Fullstendig curriculum vitae
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Fullstendig kopier av et utvalg på inntil 15 av søkerens mest relevante publikasjoner, og en liste over disse. Søkerne bes prioritere de viktigste 5 arbeidene og kommentere prioriteringen. Doktorgradsavhandling må vedlegges som ett av disse arbeidene.
 • Dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og som ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referansepersoner

All dokumentasjon som det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Søk på stillingen

fnokode:1234