LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Professor / førsteamanuensis i Skogbruk og -forvaltning

Søknadsfrist: 01.09.2024

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering. 

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.

Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.

Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA) utdanner mennesker som fremmer bærekraftig og nytenkende utvikling for å møte globale utfordringer innen matproduksjon, klima og miljø. Fakultetet er en internasjonal arena for utdanning, forskning og kunnskapsformidling, med ansatte og studenter fra 31 land. Fakultetet tilbyr doktorgrad i biovitenskap.

Fakultet for biovitenskap og akvakultur har 900 studenter og 165 ansatte i Bodø og Steinkjer. Fagmiljøet er organisert i faggruppene Akvakultur, Økologi, Genomikk, Husdyr, produksjon og velferd og Alger og mikrobiell bioteknologi.

Les mer: www.nord.no/fba 

Fakultet for biovitenskap og akvakultur har ledig stilling som Professor/førsteamanuensis i Skogbruk og -forvaltning

Om stillingen

Ved Nord universitet, campus Steinkjer, er det ledig en fast stilling som professor/førsteamanuensis i skogfag. Det søkes primært etter kandidater med kompetanse innen skogforvaltning, skogskjøtsel og skogforynging, skogovervåking og måling, samt multifunksjonelt skogbruk med fokus på boreale eller tempererte skogsystemer. Stillingen har kontorsted i Steinkjer, men noe reisevirksomhet til Nord universitets andre studiesteder kan forekomme. 

Dette er en ny stilling som er opprettet i forbindelse med det nye bachelorstudiet i skogfag. Sentrale arbeidoppgaver vil være å utvikle studiet, undervisning i relevante fag, samt veiledning av studenter. Bærekraftig skogbruk og skogbrukets verdikjede vil være aktuelle fag. Det forventes at den som tilsettes har fokus på forskningsbasert undervisning og studentaktive læringsformer, herunder utvikling og bruk av "blended teaching", samt bidrar til å videreutvikle studietilbud og emneportefølje. Ulike administrative oppgaver ligger også til rollen.

Vi søker kandidater med doktorgrad i skogbruk eller et skog-relatert fag. Det er en fordel dersom du er en etablert forsker med et internasjonalt forskningsnettverk.

Den som blir ansatt vil få stilling som professor eller førsteamanuens, avhengig av kompetanse.

Kvalifikasjonskrav

Ansettelse som professor

 • For ansettelse i stilling som professor kreves professorkompetanse innen relevant fagområde. Kvalifikasjonsgrunnlag for professor er vitenskapelig nivå i samsvar med internasjonal standard innen gjeldende fagområde. Ved vurdering av kandidater for professorat vil komiteen legge til grunn de nasjonale kriteriene for professoropprykk, notat fra UHR Samordning av prosessene for professoropprykk innen MNT-fag, godkjent 19.08.2016, revidert 11.2018 og 09.2020. Tilstrekkelig utdanningsfaglig kompetanse er et krav for stillingen.
 • Utover de grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning som gjelder for stilling som førsteamanuensis, må søkeren dokumentere: Kvalitetsutvikling i undervisning og veiledning, bred veiledningserfaring og utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap. Nye utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse trådte i kraft 01.09.19, se mer informasjon på Nords nettsider.

Ansettelse som førsteamanuensis

 • For ansettelse som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad innenfor relevant fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad som er godkjent som likeverdig med den norske, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig produksjon av samme omfang og kvalitet.
 • Søkere må dokumentere at de har grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Nye utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse trådte i kraft 01.09.19, se mer informasjon på Nords nettsider. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere tilstrekkelig utdanningsfaglig kompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.

Stillingene krever en sterkt motivert og dynamisk person med gode mellommenneskelige egenskaper og samarbeidsevner. Kandidatene forventes å bidra til å videreutvikle faglig samarbeid mellom fakultetets faggrupper, og skal bidra til publikasjoner og prosjektsøknader av høy kvalitet. Dokumenterte bidrag fra tidligere ansettelsesforhold vil vektlegges.

Det er sterkt ønskelig med god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på både engelsk og norsk (alternativt et annet skandinavisk språk). For kandidater som ikke behersker dette, er det forventet at de tilegner seg nødvendig norsk språkkompetanse på nivå B2, innen 2 år etter tiltredelse.

Kvalifiserte søkere vil bli vurdert og rangert etter følgende kriterier:

 • Kandidatens potensiale til å bidra til undervisning og utvikling av kvalitet i studieprogrammet
 • Nasjonalt og internasjonalt nettverk
 • Erfaring med undervisning og veiledning på alle tre nivåer
 • God i muntlig og skriftlig kommunikasjon på både norsk (eller andre skandinvaviske språk) og engelsk
 • Pedagogiske kvalifikasjoner
 • Erfaring med formidlingsaktiviteter
 • En plan for forskning de neste fem årene
 • Gode evner til kommunikasjon med kollegaer og studenter
 • Kvalitet på publikasjoner de siste fem år
 • Erfaring med å skaffe eksternfinansierte prosjekter
 • Personlig egnethet, gode samarbeidsevner og vilje til å skape godt arbeidsmiljø

Det må komme frem av søknaden om du ønsker å bli vurdert til stilling som professor eller førsteamanuensis. Søknaden skal være på engelsk.

Kvinner oppfordres til å søke.

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens regulativ, kode 1013 for professor og 1011 for førsteamanuensis. Lønn etter avtale. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Kvinner oppfordres til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Søknadsprosessen

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig bedømmelseskomité. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Søknad

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Fullstendig curriculum vitae
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Et utvalg på inntil 15 av søkerens mest relevante publikasjoner, og en liste over disse. Søkerne bes prioritere de viktigste 5 arbeidene og kommentere prioriteringen.
 • Doktorgradsavhandling må vedlegges som ett av disse arbeidene
 • Dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og som ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referansepersoner

All dokumentasjon som det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden. Fullstendig elektronisk dokumentasjon må sendes inn innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Søknadsfrist: 01.09.2024

Ref.nr. 30212701

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS