LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Professor / førsteamanuensis i veterinærmedisin eller zoologi

Søknadsfrist: 12.12.2022

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering.

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.

Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.


Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA) utdanner mennesker som fremmer bærekraftig og nytenkende utvikling for å møte globale utfordringer innen matproduksjon, klima og miljø. Fakultetet er en internasjonal arena for utdanning, forskning og kunnskapsformidling, med ansatte og studenter fra 31 land.
Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d.) i akvatisk biovitenskap.

Fakultet for biovitenskap og akvakultur har 900 studenter og 165 ansatte i Bodø og Steinkjer. Fagmiljøet er organisert i faggruppene Akvakultur, Økologi, Genomikk, Husdyr, produksjon og velferd og Alger og mikrobiell bioteknologi.


Les mer: www.nord.no/fba.

Om stillingen

Nord universitet, Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA), lyser ut en fast 100 % stilling som professor/førsteamanuensis i veterinærmedisin eller zoologi. Stillingene er plassert i faggruppe Husdyr, produksjon og velferd og er primært tilknyttet studieprogrammene bachelor i dyrepleie og Joint Bachelor Degree in Animal Science (veterinærmedisin). Animal Science gir kandidatene automatisk opptak til veterinærstudie hos samarbeidende universitet UVMP i Kosice, Slovakia. Stillingen har kontorsted Bodø.

Den som ansettes skal bidra til forskning på relevante fagområder, og ivareta forskningsbasert undervisning knyttet til studieprogrammene. Særlig aktuelle forskningsområder er fysiologi, cellebiologi, immunologi, mikrobiologi, parasittologi og ernæring.

Det forventes at den som ansettes utvikler forskningsprosjekter og styrker forskningsporteføljen i nært samarbeid med kollegaer på fakultetet. Infrastrukturen ved fakultetet inkluderer blant annet en plattform for høykapasitets DNA-sekvensering, sebrafisk og celleforskningsfasiliteter. Forskningsinfrastrukturen inkluderer også våtlabfasiliteter for forskning med Tilapia samt marine arter som atlantisk laks og steinbit. Forskning på husdyr kan gjøres i samarbeid med de videregående skolene Mære og Skjetlein i Trøndelag.

Stillingen blir tillagt undervisningsoppgaver og kursansvar i henhold til fakultetets løpende behov og kandidatenes kompetanse. Aktuelle områder er både prekliniske fag som anatomi, fysiologi, etologi og ernæring, parakliniske som mikrobiologi, immunologi, farmakologi og patologi for alle studentgruppene, samt kliniske fag for studenter på dyrepleierstudiet.

Avhengig av faglig profil skal den som ansette kunne undervise, ha emneansvar og gi veiledning på både bachelor, master og ph.d.-nivå ved fakultetet. Det forventes at den som ansettes har fokus på forskningsbasert undervisning og studentaktive læringsformer samt bidrar til å videreutvikle studietilbud og emneportefølje. Stillingen kan også tillegges studieprogramansvar, samt undervisningsoppgaver på andre studieprogram og studiesteder etter fakultetets behov.

Søkere med klinisk erfaring fra smådyrpraksis er ønsket for å bidra til å styrke den kliniske innfallsvinkling til de teoretiske emnene.

Stillingen skal bidra til å utvikle større forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering, samt til å videreutvikle eksisterende forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere.

Nord universitet har fokus på pedagogikk i undervisningen, og det forutsettes at den som ansettes bidrar til å styrke det pedagogiske fokuset ved fakultetet.

I tillegg til undervisning og forskning, omfatter stillingen også administrativt arbeid knyttet til undervisning, forskning og formidling. Arbeidsoppgavene tilpasses fakultetets behov og den ansattes kompetanse.

Arbeidsoppgaver

 • Undervisning på alle nivå
 • Veiledning av bachelor, master- og doktorgradsstudenter
 • Utvikle forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering, samt bidra til å videreutvikle forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere
 • Det forutsettes at den som ansettes bidrar i utviklingen av fagmiljøet i pedagogikk ved fakultetet sammen med kollegaer

Kvalifikasjonskrav

Ansettelse som professor:

 • Det kreves professorkompetanse innen veterinærmedisin eller zoologi innen fagområdene fysiologi, cellebiologi, immunologi, mikrobiologi, parasittologi eller ernæring. Kvalifikasjonsgrunnlaget for professor er vitenskapelig nivå i samsvar med internasjonal standard
 • Tilstrekkelig utdanningsfaglig kompetanse er et krav for stillingen. Utover de grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning som gjelder for stilling som førsteamanuensis, må søkeren dokumentere: Kvalitetsutvikling i undervisning og veiledning, bred veiledningserfaring og utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap. Som følge av forskriftsendring fra 01.09.19, har Nord universitet vedtatt egne bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse se mer informasjon på Nords nettsider

Ansettelse som førsteamanuensis:

 • Det kreves bestått akademisk grad innenfor veterinærmedisin eller zoologi innen fagområdene fysiologi, cellebiologi, immunologi, mikrobiologi, parasittologi eller ernæring eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad som er godkjent likeverdig med norsk doktorgrad, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig produksjon av samme omfang og kvalitet
 • Kandidaten må dokumentere publikasjoner i internasjonale, fagfellevurderte tidsskrift. Det vil bli vektlagt om søkere har deltatt i nasjonale eller internasjonale prosjekter, fortrinnsvis finansiert via konkurranseutsatt finansiering
 • Søkere må dokumentere at de har grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Nye utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse trådte i kraft 01.09.19, se mer informasjon på Nords nettsider. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere tilstrekkelig utdanningsfaglig kompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet

Felles for alle:

 • Undervisningen vil være både på norsk og engelsk, og søkere må derfor ha gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsferdigheter på norsk, svensk eller dansk, samt engelsk
 • Stillingene krever sterkt motiverte og dynamiske personer med gode mellommenneskelige egenskaper. Kandidatene forventes å bidra til å videreutvikle faglig samarbeid mellom fakultetets forskningsgrupper, og bidra til publikasjoner og prosjektsøknader av høy kvalitet
 • Det må fremgå av søknaden om du ønsker å bli vurdert til stilling som professor eller førsteamanuensis
 • Søknaden skal være på engelsk

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

Forskning:

 • Relevant forsknings- og utviklingsarbeid
 • Publikasjoner de siste fem årene
 • Erfaring fra internasjonale forskingsnettverk og prosjekter med ekstern finansiering

Undervisning/pedagogikk:

 • Erfaring fra undervisning og veiledning på bachelor-, master- og doktorgradsnivå fra universitets- og høgskolesektoren
 • Pedagogiske kvalifikasjoner

Klinisk yrkeserfaring:

 • Klinisk erfaring fra smådyrklinikk
 • Generelle kunnskaper om klinisk praksis under norske forhold
 • Kjennskap til generelle forhold i norsk/skandinavisk klinisk veterinærmedisin

Personlige egenskaper:

 • God evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger
 • Personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens regulativ, kode 1013 for professor og 1011 for førsteamanuensis. Lønn etter avtale. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknadsprosessen

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig bedømmelseskomité.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 12.12.2022.

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Fullstendig curriculum vitae
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Fullstendig kopier av et utvalg på inntil 15 av søkerens mest relevante publikasjoner, og en liste over disse. Søkerne bes prioritere de viktigste 5 arbeidene og kommentere prioriteringen. Doktorgradsavhandling må vedlegges som ett av disse arbeidene
 • Utdanningsfaglig CV og refleksjonsnotat ihht utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse
 • Dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og som ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referansepersoner

All dokumentasjon som det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden.

Fullstendig elektronisk dokumentasjon må sendes inn innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Søknadsfrist: 12.12.2022

Ref.nr. 30088701

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS