Ledig stilling ved Nord universitet

Professor / førsteamanuensis i spesialsykepleie (intensiv)

Søknadsfrist: 06.01.2020

Har du lyst på en spennende jobb i Universitets- og høgskolesektoren?

Om stillingen

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 12.000 studenter og 1.400 ansatte fordelt på ni studiesteder.


Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH) utdanner kompetente og fremtidsrettede sykepleiere og spesialister innen helse, omsorg og praksisnær forskning. Vi skal bidra til å løse framtidige utfordringer innen helse og velferd. Fakultetet tilbyr tverrfaglig doktorgrad (ph.d) i studier av profesjonspraksis.


Fakultet for sykepleie og helsevitenskap har 2400 studenter og 200 ansatte. Det faglige miljøet er organisert i faggruppene Sykepleie, Farmasi og Vernepleie og psykisk helse.


For mer informasjon, se fakultetets nettsider: Nord.no/FSH

Ved Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskaper er det ledig fast 100% stilling som professor/førsteamanuensis i spesialsykepleie med spesialisering innen intensiv. Stillingen er tilknyttet masterutdanning i spesialsykepleie (intensiv) og har kontorsted Bodø. Det er residensplikt i stillingen, og den som tilsettes må ha bosted som muliggjør daglig tilstedeværelse på kontorstedet. Redusert stilling kan være aktuelt om ønskelig.

Den som ansettes skal bidra aktivt til forskning innen fakultetets strategiske satsingsområder, aktivt medvirke til å styrke fakultetets arbeid med ekstern finansiering av forskning og etablering av relevante nasjonalt og internasjonale forskningsnettverk. Det er ønskelig at den som ansettes bidrar aktivt inn i en av fakultetets forskningsgrupper.

Vi søker etter en professor/førsteamanuensis innen intensiv. Søkere med bachelorutdanning i sykepleie og videreutdanning i intensiv vil bli foretrukket ved ellers like kvalifikasjoner.

Søker forventes å skulle forsterke fakultets fagområde intensiv og spesialsykepleie på alle nivå ved fakultetet. Stillingen vil ha et hovedansvar for undervisning og veiledning innen mastergradsutdanningene og spesialiseringer i ABIOK. Søker skal også bidra med spisskompetanse innen fagområdet intensiv og spesialsykepleie på bachelorutdanningene i sykepleie og paramedic. Stillingen er tiltenkt emneansvar for intensiv og spesialsykepleie på både master og bachelornivå. Det er en styrke å kunne dokumentere praktisk arbeidserfaring innen helse- og omsorgssektoren.

Vi søker etter en person med interesse for å engasjere seg i og utvikle fagområdet i samarbeid med vårt eksisterende fagmiljø i universitetet, og som kan bidra positivt i arbeidsmiljøet.

Det forventes at søkere som ikke har professorkompetanse har en målsetting om å oppnå dette innen rimelig tid.

Dersom det på grunn av manglende søkertilfang, eller av andre grunner ikke lar seg gjøre å ansette i stilling som professor/førsteamanuensis, kan det bli aktuelt å ansette i midlertidig stilling som universitetslektor i tre år.

Stillingen har kontorsted i Bodø, men det kan også innebære arbeidsoppgaver ved Nord universitets øvrige studiesteder.

Arbeidsoppgaver

 • Forskning, publisering og formidling av forskningsresultater innen eget fagområde
 • Undervisning og kollegaveiledning
 • Arbeide med videreutvikling av fagområdet sammen med fakultetets andre ansatte
 • Administrative oppgaver tilknyttet fakultetets forskning og utdanning
 • Søke om eksterne midler til forskningsprosjekter
 • Ivareta fakultetets faglige ansvar sammen med andre vitenskapelige ansatte
 • Eksamensarbeid på alle nivå
 • Strategisk arbeid ved fakultetet

Kvalifikasjonskrav

Ansettelse som professor

 • For ansettelse i stilling som professor kreves professorkompetanse innen relevant fagområde. Kvalifikasjonsgrunnlag for professor er vitenskapelig nivå i samsvar med internasjonal standard innen gjeldende fagområde.
 • Tilstrekkelig utdanningsfaglig kompetanse er et krav for stillingen. Utover de grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning som gjelder for stilling som førsteamanuensis, må søkeren dokumentere: Kvalitetsutvikling i undervisning og veiledning, bred veiledningserfaring og utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap. Nye utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse trådte i kraft 01.09.19, se mer informasjon på Nords nettsider.

Ansettelse som førsteamanuensis

 • For ansettelse som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad innenfor relevant fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad som er godkjent som likeverdig med den norske, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig produksjon av samme omfang og kvalitet.
 • Søkere må dokumentere at de har grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Nye utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse trådte i kraft 01.09.19, se mer informasjon på Nords nettsider. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere tilstrekkelig utdanningsfaglig kompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.

Ansettelse som universitetslektor

 • For ansettelse i stilling som universitetslektor kreves det fullført utdanning på masternivå (eller tilsvarende) fra universitet, høgskole eller tilsvarende innenfor relevant fagområde.
 • Relevant praktisk-pedagogisk kompetanse er et krav for stillingen. Nye utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse trådte i kraft 01.09.19, se mer informasjon på Nords nettsider. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.

Felles for alle stillingskategorier

 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne i norsk (ev. skandinavisk språk) og engelsk.
 • For søkere som ikke har et av de skandinaviske språkene som morsmål, må både muntlig og skriftlig språkferdigheter kunne dokumenteres.
 • Spesialisering i intensiv

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • Erfaring fra relevant forskning
 • Erfaring fra undervisning og veiledning på universitet og høyskolenivå.
 • God undervisnings- og formidlingsevne, interesse og engasjement for fagfeltet.
 • God evne til å kommunisere og samarbeide med studenter, kolleger og praksisfeltet.
 • God kunnskap og erfaring med bruk av IKT og studentaktive læringsformer i undervisningssammenheng.
 • God evne til å arbeide systematisk og målrettet.
 • God muntlig og skriftlig formidlingsevne, på norsk, skandinavisk og engelsk.
 • Personlig egnethet

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens regulativ, kode 1013 for professor, kode 1011 for førsteamanuensis eller kode 1009 for universitetslektor. Lønn etter avtale. Fra lønnen går lovfestet tilskudd til Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknadsprosessen

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig bedømmelseskomité i henhold til innsendt materiale.Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og evt. prøveforelesning.

Søknad

Søknadsfrist 6.1.2020. Søknad med vedlegg sendes elektronisk.

Den elektroniske søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • Fullstendig curriculum vitae
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Fullstendig kopier av et utvalg på inntil 15 av søkerens mest relevante publikasjoner, og en liste over disse. Søkerne bes prioritere de viktigste 5 arbeidene og kommentere prioriteringen. Doktorgradsavhandling må vedlegges som ett av disse arbeidene.
 • Dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og som ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referansepersoner

All dokumentasjon som det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Ref.nr.30082787

Søk på stillingen

fnokode:1234