LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Professor / førsteamanuensis i rekneskap og økonomistyring

Søknadsfrist: 01.03.2021

Nord universitet

Utfordringane verda står framføre krev ny innsikt, innovative løysingar og lokal forankring. Nord universitet er eit ungt universitet med sterk regional tilknyting og eit globalt perspektiv. Vi leverer framtidsretta studietilbod og relevant forsking med fokus på blå og grøn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 11.000 studentar og 1.300 tilsette fordelte på ni studiestadar.


Handelshøgskolen (HHN) utdannar morgondagens økonomar, leiarar og innovatørar.


Gjennom tett samarbeid med næringslivet, offentleg forvaltning og samfunnet gjev Handelshøgskolen relevant utdanning og forsking på internasjonalt nivå. Fakultetet tilbyd doktorgrad (ph.d.) i bedriftsøkonomi.

Handelshøgskolen har 2800 studentar og 230 tilsette. Det faglege miljøet er organisert i faggruppene Innovasjon og entreprenørskap, Marknad, organisasjon og leiing, Økonomisk analyse og rekneskap og Trafikk.

Les meir: www.nord.no/hhn.

Om stillinga

Ved Nord universitet, Handelshøgskolen, studiestad Bodø, er det ledig ei fast stilling som professor, alternativt førsteamanuensis, i rekneskap og økonomistyring. Stillinga er knytt til utdannings- og forskingsmiljøet ved forskningsgruppa MACE (Management and Accounting for organizational adaptation in Changing Environments) som dekker områda: finans- og driftsrekneskap, budsjettering, intern kontroll, handsaming av risiko, økonomistyring, langtidsplanlegging.

Stillinga har kontorstad i Bodø, men kan innebere arbeidsoppgåver ved Nord universitet sine andre studiestadar.

Om det ikkje melder seg søkjarar som fullt ut er kvalifiserte for fast tilsetjing som professor, kan det bli aktuelt å gjere ei mellombels tilsetjing i stilling som professor for inntil tre år. Tilsetjinga blir fast om søkjaren innan utløp av treårsperioden og etter ny vurdering blir funnen kvalifisert som professor.

Arbeidsoppgåver:

 • Undervising og utvikling av studieprogram og undervisningsmetodikk
 • Rettleiing av master- og doktorgradsstudentar
 • Initiativtaking til og utvikling av tverrfaglege forskingsprosjekt saman med kollegaer i fagmiljøet
 • Leggja tilrette for samarbeid og forskingsformidling med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnarar
 • Bidra i utviklinga av større forskingsprosjekt og søknader om ekstern finansiering og til å utvikle forskingssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnarar.

Kvalifikasjoner

Tilsetjing som professor:

 • Til stilling som professor blir det krevd professorkompetanse innan relevant fagområde. Kvalifikasjonsgrunnlag for professor er vitskapleg nivå i samsvar med internasjonal standard innan gjeldande fagområde.
 • Tilstrekkeleg utdanningsfagleg kompetanse er eit krav for stillinga. Utover dei grunnleggjande ferdigheitene innan planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervising og rettleiing som gjeld for stilling som førsteamanuensis, må søkjaren dokumentere: Kvalitetsutvikling i undervising og rettleiing, brei rettleiingserfaring og utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap. Nye utfyllande vilkår for utdanningsfagleg kompetanse tok til å gjelde 01.09.19, sjå meir informasjon på Nords nettsider.

Tilsetjing som førsteamanuensis:

 • Til stilling som førsteamanuensis blir det krevd norsk doktorgrad innan relevant fagområde eller tilsvarande utanlandsk doktorgrad som er godkjend som likeverdig med den norske, eller kompetanse på tilsvarande nivå dokumentert ved vitskapleg produksjon av same omfang og kvalitet.
 • Søkjarar må dokumentere at dei har grunnleggjande ferdigheiter innan planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervising og rettleiing. Nye utfyllande vilkår for utdanningsfagleg kompetanse tok til å gjelde 01.09.19, sjå meir informasjon på Nords nettsider. Søkjarar som ved tilsetjing ikkje kan dokumentere tilstrekkeleg utdanningsfagleg kompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av ein toårsperiode. Nord universitet tilbyd eit emne i universitetspedagogikk som dekkjer dette kravet.

Sams for begge:

 • God munnleg og skriftleg framstillingsevne i norsk (ev. skandinavisk språk) og engelsk. For kandidatar som ikkje meistrar språkkravet kan vi vurdere tilsetjing i førebels stilling i inntil to år, slik at vedkomande kan tileigne seg naudsynt språkkompetanse.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkjarar vil det bli lagt vekt på

 • Forskings- og utviklingsarbeid som er relevant for stillinga.
 • Publikasjonar dei siste fem åra vil bli vektlagde.
 • Erfaring med internasjonale forskingsnettverk og prosjekt med ekstern finansiering
 • Erfaring frå undervising og rettleiing på bachelor- og masternivå frå universitets- og høgskolesektoren
 • Pedagogiske kvalifikasjonar
 • Relevant yrkespraksis
 • God evne til å kommunisere og samarbeide med studentar og kollegaer
 • Personlege eigenskapar som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet

Vi tilbyd

Stillinga blir løna etter Statens regulativ, kode 1013 for professor og kode 1011 for førsteamanuensis. Løn etter avtale. Frå løna går lovfesta innskot til Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • Ein arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som blir tilsett, må rette seg etter dei lover, avtalar og instruksar som til ei kvar tid gjeld for stillinga. Det blir teke atterhald om endring i ansvars- og arbeidsområde som følgje av framtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Nord universitet oppfordrar difor kvalifiserte kandidatar med nedsett funksjonsevne, hol i CV-en, innvandrarbakgrunn og elles ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpassingsavtale for hovudavtalen i Staten.

Opplysingar om nedsett funksjonsevne eller hol i CV kan bli brukte til anonymiserte registreringsføremål.

Kontaktopplysningar

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til:

Søknadsprosessen

Søkjarar vil bli vurderte av ein sakkunnig vurderingskomite. Aktuelle kandidatar vil bli kalla inn til intervju og prøveførelesing.

Søknad

Søknad sendas elektronisk innen 01.03.2021.

Den elektroniske søknaden skal innehalde:

 • Søknadsbrev
 • Fullstendig curriculum vitae, oppsummering utdanning, stillingar, undervisnings- og forskningserfaring, publikasjoner, administrativ erfaring og andre relevante aktiviteter
 • Kopi av vitnemål og attestar
 • Fullstendige kopiar av eit utval på inntil 15 av dei mest relevante publikasjonane til søkjaren, og ei liste over desse. Vi bed søkjarane prioritere dei 5 viktigaste arbeida sine, og kommentere prioriteringa. Doktorgradsavhandling skal leggjast ved som eitt av disse arbeida.
 • For søkjarar som ikkje har eit av dei skandinaviske språka som morsmål, må både munnlege og skriftlege språkkunnskapar kunne dokumenterast.
 • Dokumentasjon på annan aktivitet som vurderast som relevant for stillinga, og som er ønskt teken med i vurderinga
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referansepersonar

All dokumentasjon som det skal takast omsyn til, skal lastast opp som vedlegg til søknaden.

Fullstendig elektronisk dokumentasjon skal sendast inn innan søknadsfristen.

Etter at søknadsfristen er gått ut blir det utarbeidd ei offentleg søkjarliste. Vi gjer merksam på at opplysingar om søkjaren kan offentleggjerast sjølv etter ønskje om å bli utelaten frå søkjarlista. Søkjarar som likevel bed om konfidensialitet, skal grunngje dette særskilt i søknaden. Søkjarane vil i så fall bli varsla på førehand om offentleggjering.

Søknadsfrist: 01.03.2021

Ref.nr. 30071404

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS