Ledig stilling ved Nord universitet

Førsteamanuensis sykepleie

Søknadsfrist: 12.09.2019

Har du lyst på en spennende jobb i Universitets- og høgskolesektoren?

Om stillingen

Ved Nord universitet, Fakultet for Sykepleie og Helsevitenskap, studiested Bodø er det ledig en fast stilling som førsteamanuensis i sykepleie.

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 12.000 studenter og 1.400 ansatte fordelt på ni studiesteder.


Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH) utdanner kompetente og fremtidsrettede sykepleiere og spesialister innen helse, omsorg og praksisnær forskning. Vi skal bidra til å løse framtidige utfordringer innen helse og velferd. Fakultetet tilbyr tverrfaglig doktorgrad (ph.d) i studier av profesjonspraksis.


Fakultet for sykepleie og helsevitenskap har 2400 studenter og 200 ansatte. Det faglige miljøet er organisert i faggruppene Sykepleie, Farmasi og Vernepleie og psykisk helse.


For mer informasjon, se fakultetets nettsider: Nord.no/FSH

Stillingen innebærer å være pådriver for relevant forskning innen fagområdet sykepleie. Dette inkluderer å søke ekstern finansiering av og lede forskningsprosjekter som naturlig inngår i dette fagområdet. Den som ansettes skal drive utstrakt forskning, forskningsformidling og nettverksbygging nasjonalt og internasjonalt innenfor rammen av fakultetets strategiske satsingsområder. Vi søker etter personer med interesse for fagområdet, og som aktivt vil engasjere seg og bidra til å utvikle dette i samarbeid med vårt eksisterende fagmiljø i fakultetet og universitetet. Erfaring fra forskning knyttet til sykepleiepraksis i primærhelsetjenesten er særlig ønskelig.

Det er videre behov for kompetanse og erfaring med relevant undervisning og praksisoppfølging av sykepleierstudenter. Det er også svært ønskelig med relevant og aktuell klinisk erfaring og videreutdanning.

Stillingen har kontorsted i Bodø, men det vil også innebære arbeidsoppgaver ved Nord universitets øvrige studiesteder. Hovedarbeidsområdet er ved bachelorutdanningen i sykepleie, men alle ansatte forventes å bidra inn i undervisning og veiledning også på våre øvrige bachelor-, master og ph.d.-programmer ved behov. Undervisning og veiledning av studenter via nettbaserte løsninger hører også med til stillingen.Det forventes at søkere som ikke har professorkompetanse har en målsetting om å oppnå slik kvalifisering innen rimelig tid.

Arbeidsoppgaver

 • Forskning, utvikling, publisering og formidling av forskningsresultater
 • Undervisning og veiledning
 • Sensureringsarbeid
 • Enkelte administrative oppgaver knyttet til utdanning, forskning og formidling

Kvalifikasjonskrav

 • For ansettelse i stilling som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad innenfor relevant fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad som er godkjent likeverdig med norsk doktorgrad, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig produksjon av samme omfang og kvalitet.
 • For ansettelse som førstelektor kreves det dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde for doktorgradsarbeid.
 • Søkere må dokumentere at de har grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Nye utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse trådte i kraft 01.09.19, se mer informasjon på Nords nettsider. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere tilstrekkelig utdanningsfaglig kompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • Erfaring fra relevant forskning
 • Relevant yrkespraksis, og erfaring fra undervisning og veiledning på universitet og/eller høyskole.
 • Relevant videreutdanning
 • God kunnskap og erfaring med bruk av IKT i undervisningssammenheng.
 • God undervisnings- og formidlingsevne, interesse og engasjement for fagfeltet.
 • God evne til å kommunisere og samarbeide med studenter, kolleger og praksisfeltet.
 • God evne til å arbeide systematisk og målrettet.
 • God muntlig og skriftlig formidlingsevne, på norsk, skandinavisk og engelsk.
 • Personlig egnethet.

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens regulativ, kode 1011 førsteamanuensis. Lønn etter avtale. Fra lønnen går lovfestet tilskudd til Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknadsprosessen

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig bedømmelseskomité i henhold til innsendt materiale.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 12.09.2019

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Fullstendig curriculum vitae (CV) som oppsummerer utdanning, stillinger, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
 • Vitnemål og attester
 • Fullstendig liste over vitenskapelig produksjon/akademisk arbeid
 • Fullstendig kopier av et utvalg på maksimum 15 av søkerens mest relevante publikasjoner / akademiske arbeid som søkeren ønsker skal tas i betraktning ved vurdering, og en liste over disse.
 • Doktorgradsavhandling må vedlegges som ett av disse arbeidene.
 • Annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og ønskes tatt i betraktning ved vurderingen.
 • Minimum to referanser.

All dokumentasjon som det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden.

Fullstendig elektronisk dokumentasjon må sendes inn innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Ref.nr. 30072113

Søk på stillingen

fnokode:1234