Ledig stilling ved Nord universitet

Førsteamanuensis strategi og ledelse

Søknadsfrist: 02.04.2020

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 11.000 studenter og 1.400 ansatte fordelt på ni studiesteder.


Handelshøgskolen (HHN) utdanner morgensdagens økonomer, ledere og innovatører. Gjennom tett samarbeid med næringslivet, offentlig forvaltning og samfunnet gir Handelshøgskolen relevant utdanning og forskning på internasjonalt nivå. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d) i bedriftsøkonomi.


Handelshøgskolen har 2800 studenter og 230 ansatte. Det faglige miljøet er organisert i faggruppene Innovasjon og entreprenørskap, Marked, organisasjon og ledelse, Økonomisk analyse og regnskap og Trafikk.


Les mer: www.nord.no/hhn.

Om stillingen

Handelshøgskolen ønsker å styrke sitt fagmiljø med en førsteamanuensis innenfor strategi og ledelse. Stillingen er knyttet til faggruppen for marked, organisasjon og ledelse. Stillingen er faglig rettet mot ledelsesfag med særlig vekt på ledelse av kunnskap, endring og innovasjon. Det er ønskelig med kompetanse og erfaring med undervisning innenfor sikkerhet og beredskap, samt strategi og forretningsutvikling. Den som ansettes vil ta del i et bredt nasjonalt og internasjonalt undervisnings- og forskningsmiljø innen organisasjon og ledelse ved Handelshøgskolen.

Handelshøgskolen har behov for å utvikle en tydelig profil innenfor fagområdet og det forutsettes at søkere har kjennskap til utviklingen innen faget og har interesse for å bidra til å bygge det faglige miljøet her ved Handelshøgskolen.

Vi forventer at vår nye medarbeider kan bidra med:

 • Undervisnings- og veiledningsoppgaver på eksisterende studier, samt å bidra til å videreutvikling og eventuelt utvikling av nye studietilbud innenfor fagområdet
 • Ta aktivt del i eksisterende forskningsnettverk, og bidra til å styrke den faglige meritteringen gjennom publisering, konferansedeltagelse og arrangere fagmøter i regi av HHN
 • Initiering av ny forskning innenfor fagområdet
 • Nettverksbygging

Stillingen ønskes besatt av en aktiv forsker som er god til å undervise og som har evne til å initiere og utvikle forskningsaktiviteter, herunder også å publisere i anerkjente vitenskapelige tidsskrifter. Det er viktig for Handelshøgskolen at man initierer og deltar i søknadsskriving; eksempelvis til Norges Forskningsråd og EU.

Stillingen har kontorsted Bodø, men kan også innebære arbeidsoppgaver ved Nord universitets øvrige studiesteder.

Kvalifikasjonskrav

 • Norsk doktorgrad innenfor ledelsesfag eller annet relevant fagområde.
 • Søkere må dokumentere at de har grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Nye utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse trådte i kraft 01.09.19, se mer informasjon på Nords nettsider. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere tilstrekkelig utdanningsfaglig kompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne i norsk og engelsk (ev. skandinavisk språk). Det kan være aktuelt å undervise på engelsk.
 • For søkere som ikke har et av de skandinaviske språkene som morsmål, må både muntlig og skriftlig språkferdigheter kunne dokumenteres.
 • God formidlingsevne, erfaring fra undervisning og forskning innen organisasjon- og ledelsesfag

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • Forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagfeltet.
 • Publikasjoner de siste fem årene vil bli vektlagt.
 • Erfaring med internasjonale forskingsnettverk og prosjekter med ekstern finansiering
 • Erfaring fra undervisning og veiledning på bachelor- og masternivå fra universitets og høgskolesektoren
 • Pedagogiske kvalifikasjoner fra høyskole, universitet eller tilsvarende
 • Relevant yrkespraksis
 • God evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger
 • Personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens regulativ, kode 1011 for førsteamanuensis. Lønn etter avtale. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 2. april 2020.

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Fullstendig curriculum vitae
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Fullstendig kopier av et utvalg på inntil 15 av søkerens mest relevante publikasjoner, og en liste over disse. Søkerne bes prioritere de viktigste 5 arbeidene og kommentere prioriteringen. Doktorgradsavhandling må vedlegges som ett av disse arbeidene.
 • Dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og som ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referansepersoner

All dokumentasjon som det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden.Fullstendig elektronisk dokumentasjon må sendes inn innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Aktuelle søkere kan innkalles til intervju, prøveforelesning eller andre presentasjoner.

Ref.nr. 30089810

Søk på stillingen

fnokode:1234