Ledig stilling ved Nord universitet

Førsteamanuensis i strategisk kommunikasjon

Søknadsfrist: 01.11.2019

Har du interesse og erfaring innen strategisk kommunikasjon?

Om stillingen

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 12.000 studenter og 1.400 ansatte fordelt på ni studiesteder.


Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) utdanner samfunnsvitere som imøtekommer samfunnets behov for nytenkende yrkesutøvere innen privat og offentlig sektor. Fakultetets doktorgrad er ph.d. i sosiologi. FSV har ca. 2200 studenter og 190 ansatte.


Fakultetets forskningsvirksomhet er organisert i fire faggrupper: Velferd og sosiale relasjoner, Historie, kultur og medier, Ledelse og innovasjon og Miljø, internasjonale relasjoner, nordområder og samfunnssikkerhet.


Fakultet for samfunnsvitenskap har ansatte på tre ulike studiesteder; Bodø, Steinkjer og Levanger. Det gis per i dag også undervisning på Stokmarknes og Mo i Rana.


Les mer: www.nord.no/fsv

Storsatsning på Kommunikasjonsarbeid på Nord universitetFakultet for samfunnsvitenskap skal starte opp nye studier innenfor kommunikasjonsarbeid. I den forbindelse trenger vi å styrke fakultetets forsknings- og undervisningskompetanse innenfor kommunikasjon, markedsføring, digitalisering m.m.

I første omgang lyser vi ut fire stillinger:

 • Førsteamanuensis
 • Postdoktor
 • To stipendiatstillinger

Fra studieåret 2020-21 tilbyr fakultetet et nytt studietilbud på masternivå i journalistikk og kommunikasjonsarbeid. De ledige stillingene er primært innenfor fagområdet strategisk kommunikasjon. Stillingene vil bli koblet til den pågående forskningen på fagfeltet, og knyttes til faggruppa Historie, kultur og medier. Stillingene har kontorsted på campus Bodø, og har tiltredelse senest 01.08.2020. Det er residensplikt i alle stillingene.

Om stillingen som førsteamanuensis:

Ved Nord universitet er det ledig en fast stilling som førsteamanuensis i strategisk kommunikasjon. Stillingen omfatter undervisning, veiledning, faglig og pedagogisk utviklingsarbeid og forskning innenfor særlig den kommunikasjonsfaglige delen av det nyoppstartede masterstudiet. Den som ansettes forutsettes å delta aktivt i fagmiljøet. Vi søker primært etter personer med utdanning og/eller forskningserfaring innenfor strategisk kommunikasjon, men vil også være åpne for å vurdere annen kompetanse som kan være relevant for dette fagfeltet. Yrkeserfaring fra kommunikasjonsarbeid i offentlig eller privat sektor vil bli vektlagt.

Fagmiljøet ved Nord universitet er fordelt på flere studiesteder, så samarbeid mellom vitenskapelig ansatte ved fakultetet uansett geografisk plassering er viktig. Stillingen kan også innebære arbeidsoppgaver ved Nord universitets øvrige studiesteder.

Arbeidsoppgaver

 • Stillingen er tillagt undervisning og veiledningsoppgaver på bachelor- og masternivå.
 • Det er ønskelig om den som ansettes kan undervise og har kompetanse i fagfeltet strategisk kommunikasjon.
 • Stillingen er tillagt forsknings- og utviklingsarbeid, samt formidling.
 • Det forutsettes at den som ansettes bidrar i utviklingen av fagmiljøet ved fakultetet, sammen med kollegaer.
 • Det forutsettes at den som ansettes bidrar i utviklingen av større forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering, samt bidrar til å videreutvikle forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere.

Kvalifikasjonskrav

 • For ansettelse som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad innenfor relevant fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad som er godkjent som likeverdig med den norske, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig produksjon av samme omfang og kvalitet.
 • Søkere må dokumentere at de har grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Nye utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse trer i kraft 01.09.19, se mer informasjon på Nords nettsider. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere tilstrekkelig utdanningsfaglig kompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne i engelsk og norsk (ev. skandinavisk språk).
 • For søkere som ikke har et av de skandinaviske språkene som morsmål, må både muntlig og skriftlig språkferdigheter kunne dokumenteres.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • Relevant yrkespraksis.
 • Forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagfeltet.
 • Publikasjoner de siste fem årene vil bli vektlagt.
 • Erfaring med internasjonale forskingsnettverk og prosjekter med ekstern finansiering.
 • Erfaring fra undervisning og veiledning på bachelor- og masternivå fra universitets og høgskolesektoren.
 • Pedagogiske kvalifikasjoner fra høyskole, universitet eller tilsvarende.
 • God evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger.
 • Personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet.

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens regulativ, kode 1011 for førsteamanuensis. Lønn etter avtale.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknadsprosessen

Alle søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig bedømmelseskomité.

Dersom det melder seg mange søkere, kan det etter søknadsfristens utløp bli opprettet interne komitéer for å vurdere søknadene innen hver sine stillinger. Søkere som oppfyller kravene i utlysningsteksten og vurderes som aktuelle, innstilles til videre vurdering av sakkyndig komité.Sakkyndig komité skal godkjenne utvelgelsen.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 01.11.2019 .

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med beskrivelse av din motivasjon for å søke stillingen.
 • Fullstendig curriculum vitae (utdanning, arbeids- og undervisningserfaring og oversikt over eventuelle vitenskapelige publikasjoner).
 • Fullstendig kopier av et utvalg på inntil 10 av søkerens mest relevante publikasjoner, og en liste over disse. Søkerne bes prioritere de viktigste 5 arbeidene og kommentere prioriteringen. Doktorgradsavhandling må vedlegges som ett av disse arbeidene.
 • Bekreftede kopier av vitnemål, diplomer og relevante attester.
 • Dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og som ønskes tatt i betraktning ved vurderingen.
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referansepersoner (navn, relasjon til søker, telefonnummer, e-postadresse).

All dokumentasjon som det skal tas hensyn til lastes opp som vedlegg til søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Ref.nr. 30086343

Søk på stillingen

fnokode:1234