LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Førsteamanuensis i statsvitenskap

Søknadsfrist: 30.05.2022

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering.

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.

Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.


Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) utdanner samfunnsvitere som imøtekommer samfunnets behov for nytenkende yrkesutøvere innen privat og offentlig sektor. Fakultetets doktorgrad er ph.d. i sosiologi. FSV har ca. 2200 studenter og 190 ansatte.


Fakultetets forskningsvirksomhet er organisert i fire faggrupper: Velferd og sosiale relasjoner, Historie, kultur og medier, Ledelse og innovasjon og Miljø, internasjonale relasjoner, nordområder og samfunnssikkerhet (MINS).


Fakultet for samfunnsvitenskap har ansatte på to ulike studiesteder; Bodø og Levanger. Det gis per i dag også undervisning på Stokmarknes og Mo i Rana.


Les mer: www.nord.no/fsv

Vil du bli vår nye kollega?

Om stillingen

Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) har en ledig stilling som førsteamanuensis i statsvitenskap med særlig innretning mot komparativ eller internasjonal politikk i det brede, herunder styringsformer og politiske strømninger i et internasjonalt perspektiv. Kompetanse innenfor internasjonal politisk økonomi og utvikling er også relevant. Stillingen er knyttet til faggruppen Miljø, Internasjonale Relasjoner, Nordområder og Samfunnssikkerhet (MINS.

Stillingen har kontorsted Bodø. Fakultetet praktiserer residensplikt.

Fagmiljøet ved Nord universitet er fordelt på flere studiesteder, så samarbeid mellom vitenskapelig ansatte ved fakultetet uansett geografisk plassering er viktig. Stillingen kan også innebære arbeidsoppgaver ved Nord universitets øvrige studiesteder.

Arbeidsoppgaver

 • Undervisnings-og veiledningsoppgaver tilknyttet fagfeltene internasjonale relasjoner og statsvitenskap, primært på bachelor- og masternivå.
 • Deltakelse og initiering av seminarer, konferanser og andre faglige aktiviteter.
 • Det forutsettes at den som ansettes tar aktivt del i arbeidet i gruppen for miljø, internasjonale relasjoner, nordområder og samfunnssikkerhet (MINS).
 • Initiativ til og utvikling av forskningsprosjekter sammen med kollegaer i fagmiljøet.
 • Bidra til å videreutvikle forskningsamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere.
 • Fagadministrative opppgaver må påberegnes.

Kvalifikasjonskrav

Ansettelse som førsteamanuensis

 • For ansettelse som førsteamanuensis kreves kompetanse tilsvarende doktorgrad (ph.d.) innen statsvitenskap eller internasjonale relasjoner (IR), tilsvarende utenlandsk doktorgrad som er godkjent som likeverdig med den norske, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig produksjon av samme omfang og kvalitet. Etter tilsettelse kan søker søke om opprykk til professor.
 • Søkere må dokumentere at de har grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Som følge av forskriftsendring fra 01.09.19, har Nord universitet vedtatt egne bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse, se mer informasjon på Nords nettsider. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere tilstrekkelig praktisk-pedagogisk kompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.
 • Søkeren må legge ved en kort skisse som indikerer forskningsfeltet som vedkommende ønsker å jobbe videre med, og hvordan skissen passer med fagmiljøets øvrige forskningsprofil, vil kunne tillegges vekt ved en ansettelse.
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne i norsk (ev. skandinavisk språk) og engelsk.
 • For søkere som ikke har et av de skandinaviske språkene som morsmål, må både muntlig og skriftlig språkferdigheter kunne dokumenteres.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • Forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagfeltet
 • God evne til å kommunisere med studenter og kolleger, og delta aktivt i fagmiljøet
 • Personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet
 • Innsendte publikasjoner

Vi er ute etter søkere som:

 • Har erfaring med å søke eksterne forskningsmidler.
 • Har erfaring med emne- og/eller programansvar.
 • Har gode samarbeidsevner, er utviklingsorientert, og kan arbeidet målrettet, både selvstendig og i samarbeid med kolleger.

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens regulativ, kode 1011 for førsteamanuensis . Lønn etter avtale. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknadsprosessen

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig bedømmelseskomité.Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Dersom det melder seg mange søkere, kan det etter søknadsfristens utløp bli opprettet en intern komite for å vurdere søknadene. Søkere som oppfyller kravene i utlysningsteksten og vurderes som aktuelle, innstilles til videre vurdering av sakkyndig komite. Sakkyndig komite skal godkjenne utvelgelsen, og alle søkere vil bli orientert om den videre prosessen.

Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 30.05.2022

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med beskrivelse av din motivason til å søke stillingen
 • En kort skisse som indikerer forskningsfeltet som du ønsker å jobbe videre med.
 • Fullstendig curriculum vitae (utdanning, arbeids - og undervisningserfaring og oversikt over eventuelle vitenskapelige publikasjoner)
 • Dersom hele eller deler av utdanningen din er tatt utenfor EØS-området ber vi deg legge ved NOKUT-godkjenning
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Fullstendig kopier av et utvalg på inntil 10 av dine mest relevante publikasjoner, og en liste over disse. Søkerne bes prioritere de viktigste 5 arbeidene og kommentere prioriteringen. Doktorgradsavhandling må vedlegges som ett av disse arbeidene
 • Utdanningsfaglig CV og refleksjonsnotat ihht utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse
 • Dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og som ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referansepersoner

All dokumentasjon som det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden.

Fullstendig elektronisk dokumentasjon må sendes inn innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Søknadsfrist: 30.05.2022

Ref.nr. 30079786

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS