Ledig stilling ved Nord universitet

Førsteamanuensis i samfunnsvitenskap med kompetanse i internasjonale relasjoner og nordområdene - 3 faste stillinger

Søknadsfrist: 30.09.2019

Har du interesse for nordområdene og internasjonale relasjoner?

Om stillingene

Ved Nord universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap, studiested Bodø, er det ledig tre faste stillinger som førsteamanuensis i samfunnsvitenskap med kompetanse i internasjonale relasjoner og nordområdene.

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 12.000 studenter og 1.400 ansatte fordelt på ni studiesteder.


Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) utdanner samfunnsvitere som imøtekommer samfunnets behov for nytenkende yrkesutøvere innen privat og offentlig sektor. Fakultetetsdoktorgrad er ph.d. i sosiologi. FSV har ca. 2200 studenter og 190 ansatte.


Fakultetets forskningsvirksomhet er organisert i fire faggrupper: Velferd og sosiale relasjoner, Historie, kultur og medier, Ledelse og innovasjon og Miljø, internasjonale relasjoner, nordområder og samfunnssikkerhet.


Fakultet for samfunnsvitenskap har ansatte på tre ulike studiesteder; Bodø, Steinkjer og Levanger. Det gis per i dag også undervisning på Stokmarknes og Mo i Rana.


Les mer: www.nord.no/fsv

Stillingene knyttes primært til faggruppen Miljø, internasjonale relasjoner, nordområdene og samfunnssikkerhet (MINS). Kompetanse i disiplinene sosiologi, statsvitenskap, internasjonale relasjoner eller geografi vil bli foretrukket. Kandidatene må ha kvalifikasjoner innenfor forskning og undervisning om nordområdespørsmål og internasjonale relasjoner. Innenfor denne overordnede rammen vil det kunne tillegges vekt at søkerne har kompetanse innenfor tema som samfunnssikkerhet, sikkerhetspolitikk, klima eller miljø. Russisk språkkompetanse og erfaring med samfunnsforskning i og om Russland vil også kunne tillegges vekt. Søkere rådes til å gjøre seg kjent med undervisnings- og forskningsprofilen ved fakultetet.

Vi søker samarbeidsvillige personer med sterkt faglig engasjement for forskning og undervisning på disse områdene, og som ønsker å bidra til å utvikle studieprogrammene og forskningsgruppen.

Arbeidsoppgaver

 • Stillingene er tillagt undervisning og veiledningsoppgaver på bachelor- og masternivå i internasjonale relasjoner og nordlige studier. Stillingene vil kunne innebære emne- og programansvar.
 • Det er ønskelig om de som ansettes, kan undervise og har kompetanse i flere av følgende emner: sosiologi, statsvitenskap, internasjonale relasjoner eller geografi.
 • Stillingene er tillagt forsknings- og utviklingsarbeid, samt formidling.
 • Det forutsettes at de som ansettes bidrar i utviklingen av større forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering, samt bidrar til å videreutvikle forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere.
 • Det forutsettes at de som ansettes, bidrar i utviklingen av fagmiljøet ved fakultetet, sammen med kollegaer.
 • Det forventes at våre vitenskapelig ansatte driver aktiv forskning, og deltar aktivt i initiering av nye forskningsprosjekter.
 • Undervisningsspråkene er både norsk og engelsk.
 • Andre undervisningsoppgaver må kunne påregnes.

Kvalifikasjonskrav

 • For ansettelse som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad innenfor relevant fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad som er godkjent som likeverdig med den norske, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig produksjon av samme omfang og kvalitet.
 • Søkere må dokumentere at de har grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Nye utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse trer i kraft 01.09.19, se mer informasjon på Nords nettsider. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere tilstrekkelig utdanningsfaglig kompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne i engelsk og norsk (ev. skandinavisk språk).
 • De som ansettes i stillingene må kunne undervise på norsk/skandinavisk i løpet av to år etter at de har tiltrådt i stillingene.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

 • Forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagfeltet.
 • Publikasjoner de siste fem årene vil bli vektlagt.
 • Erfaring med internasjonale forskingsnettverk og prosjekter med ekstern finansiering.
 • Erfaring fra undervisning og veiledning på bachelor- og masternivå fra universitets og høgskolesektoren.
 • Pedagogiske kvalifikasjoner fra høyskole, universitet eller tilsvarende.
 • Relevant yrkespraksis.
 • God evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger.
 • Personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet.
 • Personlige egenskaper og samarbeidsevner vil bli tillagt vekt.

Vi tilbyr

Førsteamanuensisstillingen lønnes etter Statens regulativ, lpl. 17.510, førsteamanuensis, kode 1011. Lønn etter avtale. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

De som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten. Kvinner er oppfordret til å søke.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til:

Søknadsprosessen

Søknadene vil bli gjennomgått av to søknadskomitéer; en intern søknadskomite og en ekstern sakkyndig bedømmelseskomite. Den interne søknadskomitéen vil lage en kort, begrunnet rapport om hvilke søkere som anses å ha mest potensial for gå videre i utvelgelsesprosessen, dog uten å foreta noen form for rangering. Ekstern sakkyndig komite skal godkjenne utvelgelsen.

Den eksterne sakkyndige bedømmelseskomiteen vil rangere minimum fire av de best kvalifiserte søkerne. Rangerte kandidater vil deretter bli innkalt til prøveforelesning og intervju. Det vises for øvrig til prosedyrer for ansettelse i stillinger som professorer og førsteamanuenser ved Nord universitet.

Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 30.09.2019.

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev.
 • Fullstendig curriculum vitae.
 • Kopi av vitnemål og attester.
 • Fullstendige kopier av et utvalg på inntil 10 av søkerens mest relevante publikasjoner, og en liste over disse. Søkerne bes prioritere de viktigste 5 arbeidene og kommentere prioriteringen. Doktorgradsavhandling må vedlegges som ett av disse arbeidene.
 • Dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og som ønskes tatt i betraktning ved vurderingen.
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referansepersoner.

All dokumentasjon som det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden.

Fullstendig elektronisk dokumentasjon må sendes inn innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Ref.nr. 30085477

Søk på stillingen

fnokode:1234