Ledig stilling ved Nord universitet

Førsteamanuensis i moderne historie

Søknadsfrist: 29.09.2019

Er historie etter 1750 ditt fagfelt?

Om stillingen

Ved Nord universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap, studiested Bodø, er det ledig en fast stilling som førsteamanuensis i moderne historie etter 1750.

Nord universitet

Nord universitet tilbyr utdanning på bachelor, master og PhD-nivå. Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 12.000 studenter og 1.400 ansatte fordelt på ulike studiesteder i Nordland og Trøndelag.


Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) utdanner samfunnsvitere som imøtekommer samfunnets behov for nytenkende yrkesutøvere innen privat og offentlig sektor. Fakultetetsdoktorgrad er ph.d. i sosiologi. FSV har ca. 2200 studenter og 190 ansatte.


Fakultetets forskningsvirksomhet er organisert i fire faggrupper: Velferd og sosiale relasjoner, Historie, kultur og medier, Ledelse og innovasjon og Miljø, internasjonale relasjoner, nordområder og samfunnssikkerhet.


Fakultet for samfunnsvitenskap har ansatte på tre ulike studiesteder; Bodø, Steinkjer og Levanger. Det gis per i dag også undervisning på Stokmarknes og Mo i Rana.


Les mer: www.nord.no/fsv

En spesialisering i urbefolkningshistorie (særlig samisk) kan være fordelaktig i lys av forskergruppens regionale ansvar. Utlysningen er imidlertid åpen for søkere fra alle grener av moderne historieforskning.

Den nyansatte førsteamanuensisen i moderne historie skal styrke forskningen innenfor en eller flere av disse områdene: Studier av krig og ekstremisme, demokrati og ytringsfrihet, mediehistorie, globalhistorie, fjernhandel og dens rettsgrunnlag, byutvikling og regional historie, kystkultur, nordområdestudier, samisk historie og minoritetshistorie. Andre sterke miljøer ved fakultetet driver forskning på velferdsstaten; på ledelse, styring og innovasjon i offentlig sektor, og på klima-, miljø- og ressursforvaltning.

I de senere år har historikerne ved Fakultetet for Samfunnsvitenskap vært engasjert i flere store skriveprosjekter inkludert Nordlands historie, Norsk fiskeri- og kysthistorie og Bodø bys historie. Den som får stillingen vil utfylle våre forskningsinteresser, men oppmuntres også til å åpne nye områder for forskning og undervisning ved FSV. Vi søker å styrke både forskning og undervisning, og ser derfor etter søkere med aktive nasjonale og internasjonale faglige nettverk, som er motivert for å bidra til å bygge sterke, relevante og produktive forskningsmiljøer ved Nord universitet. Stillingen inngår i fakultetets undervisningsportefølje i historie, så vel på lavere som høyere grads nivå.

Arbeidsstedet vil være Mørkved Campus i Bodø. Det vil bli innhentet opplysninger om vedkommende vil flytte til Bodø. Under ellers like kvalifikasjoner vil disse søkerne bli prioritert.

Fagmiljøet ved Nord universitet er fordelt på flere studiesteder, så samarbeid mellom vitenskapelig ansatte ved fakultetet uansett geografisk plassering er viktig.

Arbeidsoppgaver

 • Stillingen er tillagt undervisning og veiledningsoppgaver på bachelor- og masternivå.
 • Stillingen er tillagt forsknings- og utviklingsarbeid, samt formidling.
 • Det forutsettes at den som ansettes i førstestilling, bidrar i utviklingen av større forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering, samt bidrar til å videreutvikle forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere.
 • Det forutsettes at den som ansettes, bidrar i utviklingen av fagmiljøet ved fakultetet, sammen med kollegaer.

Kvalifikasjonskrav

Stillingen fordrer førsteamanuensisnivå i historie. Kvalifikasjonsgrunnlag er vitenskapelig nivå i samsvar med internasjonal standard i historie.

For ansettelse som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad innenfor relevant fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad som er godkjent som likeverdig med den norske, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig produksjon av samme omfang og kvalitet.

Den som blir ansatt må ha en sterk forskningsproduksjon på sitt felt, være villig til å undervise både på lavere og høyere nivå og til å veilede bachelor-, master- og PhD – studenter. Forskingsledelse, administrativ erfaring, personlige egenskaper og at man er personlig skikket til stillingen vil også bli tillagt vekt. Ved evaluering av forskerkompetanse vil nyere publikasjoner og potensialet for framtidig forskning på høyt akademisk nivå innen fagfeltet bli vektlagt. Personen må kunne bidra til den langsiktige faglige utviklingen av fakultetet.

Søkere må dokumentere at de har grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Nye utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse trer i kraft 01.09.19, se mer informasjon på Nords nettsider. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere tilstrekkelig utdanningsfaglig kompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.

Den som tilsettes i stillingen må innen to år kunne undervise på norsk/nordisk.

En søker som kan dokumentere professorkompetanse vil etter tilsetting og etter søknad kunne få stillingen omgjort til professorat. I vurderingen av søkerne vil man særlig se etter relevant forskingskompetanse og undervisningserfaring.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • Forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagfeltet
 • Publikasjoner de siste fem årene vil bli vektlagt
 • Erfaring med internasjonale forskingsnettverk og prosjekter med ekstern finansiering
 • Erfaring fra undervisning og veiledning på bachelor- og masternivå fra universitets og høgskolesektoren
 • Pedagogiske kvalifikasjoner fra høyskole, universitet eller tilsvarende
 • Relevant yrkespraksis
 • God evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger
 • Personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet

Vi tilbyr

Førsteamanuensisstillingen lønnes etter Statens regulativ, førstemanuensis stilingskode 1011. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse. Lønn etter avtale.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den tilsatte må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Vi tar forbehold om endring i ansvars- og arbeidsoppgaver som følge av framtidig omorganisering. Stillingen kan også innebære arbeidsoppgaver ved Nord universitets øvrige studiesteder.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad speile mangfoldet i befolkningen. Norske borgere med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten. Kvinner oppfordres til å søke.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknadsprosessen

Søknadene vil bli gjennomgått av to søknadskomiteer; en intern søknadskomité og en ekstern sakkyndig bedømmingskomité. Den interne komiteen vil lage en kort, grunngitt rapport om hvilke fem til sju søkere som vurderes å ha størst potensiale for gå videre i utvalgsprosessen, uten å gjøre noen form for rangering. Disse søkerne vil bli bedt om å sende inn en utfyllende søknad, og et utvalg vitenskapelige publikasjoner.

Den eksterne sakkyndige bedømmingskomiteen vil rangere minst to av søkerne. Rangerte kandidater vil deretter bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Vi viser ellers til prosedyrer for ansettelse i stilling som professorer og førsteamanuensiser ved Nord universitet.

Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 29.09.2019.

Søknaden må inneholde opplysninger om utdanning, tidligere stillinger, undervisningserfaring, vitenskapelig, administrativ erfaring og faglig og pedagogisk virksomhet.

Søknad sendes elektronisk med følgende innhold innen søknadsfristen:

 • Søknadsbrev
 • CV
 • En komplett liste over publikasjoner
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referansepersoner
 • Bekreftede kopier av vitnemål, diplomer og relevante attester.

Publikasjoner skal ikke legges ved søknaden; de mest lovende kandidatene vil bli invitert til å sende opptil 10 av sine publikasjoner senere i prosessen. De inviterte kandidatane sender inn publikasjoner og dokumenter elektronisk i pdf-filer.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Ref.nr. 30074136

Søk på stillingen

fnokode:1234