LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Førsteamanuensis i entreprenørskap - Engage

Søknadsfrist: 23.09.2022

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 11.000 studenter og 1.400 ansatte fordelt på ni studiesteder.


Handelshøgskolen (HHN) utdanner morgensdagens økonomer, ledere og innovatører. Gjennom tett samarbeid med næringslivet, offentlig forvaltning og samfunnet gir Handelshøgskolen relevant utdanning og forskning på internasjonalt nivå. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d) i bedriftsøkonomi.


Handelshøgskolen har 2800 studenter og 230 ansatte. Det faglige miljøet er organisert i faggruppene Innovasjon og entreprenørskap, Marked, organisasjon og ledelse, Økonomisk analyse og regnskap og Trafikk.


Les mer: www.nord.no/hhn.

Om stillingen

Ved Handelshøgskolen har vi ledig fast 100 % stilling som førsteamanuensis i entreprenørskap med kontorsted Bodø.

Stillingen er knyttet til Engage – Center for engaged education through entrepreneurship. Engage er et 'Senter for fremragende utdanning (SFU)' og er et samarbeid mellom NTNU og Nord universitet. Senteret skal videreutvikle utdanning og undervisningsformer for å skape entreprenørielle ferdigheter og holdninger hos studenter fra alle disipliner og profesjoner. Kjernen i Engage er studentaktiv læring, der studenter jobber med utfordringer fra «den virkelige verden» og tar ansvar for egen utdanning, både i klasserommet og gjennom studentaktiviteter utenom studiene.

Vi søker etter en engasjert og handelskraftig førsteamanuensis som ønsker å være en del av ett bredt nasjonalt og internasjonalt undervisnings- og forskingsmiljø i innovasjon og entreprenørskap ved Handelshøgskolen.

Den som skal ansettes, vil ha ansvar for utvikling av utdanning og undervisning ved bruk av aksjonsbaserte og entreprenørielle undervisningsmetoder. Arbeidet vil være prosjektorganisert, og den som ansettes vil arbeide med ulike prosjekter innen Engage. Vår nye kollega skal bidra aktivt med forsking som er relevant for entreprenørskapsutdanning, studententreprenørskap og/eller andre felt innen entreprenørskap. Vi forventer at vår nye medarbeider vil bidra aktivt i nettverksbygging med regionalt og nasjonalt næringsliv.

Det er ønskelig at den aktuelle kandidaten har erfaring fra utvikling og gjennomføring av undervisning i høyre utdanning. Videre vil det telle positivt om kandidaten har erfaring med aksjonsbaserte og entreprenørielle undervisningsmetoder. Vi søker en person med god evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger, og med personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet. Det er ønskelig at kandidaten har publisert i ledene forskningstidskrifter. Allmenn formidling og samarbeid med eksterne aktører er sentralt i Engage. Erfaring fra og initiativ til allmennrettede formidlingstiltak vil derfor være en fordel. Dokumentert nettverk til internasjonale forskere/forskningsmiljø vil telle positivt. Omfang av erfaring fra forskning vil vurderes relativt i forhold til når doktorgrad ble levert.

Handelshøgskolen har i tillegg til Bodø aktiviteter i Steinkjer, Mo i Rana og Stjørdal. Som ansatt har vi ett kontorsted, men bidrar også ved de andre studiestedene ved behov.

Kvalifikasjonskrav

 • For ansettelse i stilling som førsteamanuensis kreves det norsk doktorgrad i entreprenørskap eller annet relevant fagområde. Alternativt tilsvarende utenlandsk doktorgrad som er godkjent som likeverdig med den norske
 • Søkere må dokumentere at de har grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Som følge av forskriftsendring fra 01.09.19, har Nord universitet vedtatt egne bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse, se mer informasjon på Nords nettsider. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere tilstrekkelig utdanningsfaglig kompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne i norsk (ev. annet skandinavisk språk) og engelsk
 • For søkere som ikke har et av de skandinaviske språkene som morsmål, må både muntlig og skriftlig språkferdigheter kunne dokumenteres.

Videre er det ønskelig med:

 • Erfaring fra undervisning i høyere utdanning; erfaring fra aksjonsbaserte og/eller entreprenørielle undervisningsmetoder
 • Erfaring fra forskning med fokus på entreprenørskapsutdanning, studententreprenørskap og/eller entreprenørskap
 • Erfaring fra allmennrettet formidling

Vurdering og rangering av kvalifiserte søkere

Det vil i tillegg til punktene nevnt under kvalifikasjonskrav bli lagt vekt på:

 • Forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagfeltet
 • Publikasjoner de siste fem årene
 • Erfaring med internasjonale forskingsnettverk og prosjekter med ekstern finansiering
 • Erfaring fra undervisning og veiledning på bachelor- og masternivå fra universitets og høgskolesektoren
 • Pedagogiske kvalifikasjoner fra høyskole, universitet eller tilsvarende
 • Relevant yrkespraksis
 • God evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger
 • Personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens regulativ, kode 1011 for førsteamanuensis. Lønn etter avtale. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Aktuelle søkere kan innkalles til intervju, prøveforelesning eller andre presentasjoner. Ved vurdering av den best kvalifiserte legges det vekt på utdanning, erfaring, personlig egnethet og motivasjon for stillingen.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • faglig innhold i stillingen kontakt førsteamanuensis Karin Wigger (+4775517859, [email protected])
 • administrative sider ved stillingen fås ved henvendelse til kontorsjef Ellen Abelgård (+4775517668, [email protected])

Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 23.09.2022

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Fullstendig curriculum vitae
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Fullstendig kopier av et utvalg på inntil 15 av søkerens mest relevante publikasjoner, og en liste over disse. Søkerne bes prioritere de viktigste 5 arbeidene og kommentere prioriteringen. Doktorgradsavhandling må vedlegges som ett av disse arbeidene
 • Utdanningsfaglig CV og refleksjonsnotat ihht utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse
 • Dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og som ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referansepersoner

All dokumentasjon som det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden. Fullstendig elektronisk dokumentasjon må sendes inn innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Ref.nr. 30146992

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS