Ledig stilling ved NMBU

Førsteamanuensis innen naturfag- og naturbruksdidaktikk

Søknadsfrist: 15.12.2019

Om stillingen

Ved Fakultet for realfag og teknologi (REALTEK) er det ledig fast 100% stilling som førsteamanuensis innen naturfag- og naturbruksdidaktikk.

Stillingen er knyttet til Seksjon for læring og lærerutdanning ved REALTEK. Lærerutdanningen utdanner lærere med blant annet kompetanse innen kombinasjon av realfag og naturbruk, og den utlyste stillingen får særskilt ansvar for å ivareta forskning og utdanning innen kombinasjonen realfag og naturbruk.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner.


Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.


NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. Høsten 2020 er vi samlokalisert på Ås. Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om REALTEK

Fakultet for realfag og teknologi (REALTEK) tilbyr teknologiutdanning og lærerutdanning og forsker på løsninger som bidrar til det grønne skiftet innen industri, forvaltning og utdanning. Vi har om lag 130 ansatte, 70 doktorgradsstudenter og 1100 studenter.


Utdanningen og forskningen ved REALTEK favner bredt og inkluderer fagområdene datavitenskap, maskin og prosessteknologi, robotikk, byggeteknikk og arkitektur, industriell økonomi, miljøfysikk og fornybar energi, geomatikk, vann- og miljøteknikk, samt lærerutdanning innen natur- og realfag.

Den ansatte i stillingen har ansvar for undervisning og veiledning i praktisk pedagogisk utdanning (PPU) og i den femårige lektorutdanningen i realfag (LUR). Den praktisk pedagogiske utdanningen er ettårig, men kan også tas over to år som deltidsstudium.

NMBU har etablert fire universitetskoler i Akershus fylkeskommune (Frogn-, Ski-, Ås og Hvam vgs.). Universitetsskolene utvikler i samarbeid med våre forskere kunnskap om utdanning for bærekraftig utvikling i skole og lærerutdanning.

Seksjonen tilbyr varig videreutdanning innen matematikk, naturfag og naturbruk. Seksjonen samarbeider med skoleeiere i regionen om den statlige satsningen «Desentralisert ordning for skolebasert kompetanseutvikling». Videre deltar seksjonen i både regionale, nasjonale og internasjonale forsknings- og utviklingsprosjekter.

Arbeidsoppgaver

Undervisning og veiledning:

 • fagansvar for undervisning og veiledning i didaktikk som kombinerer fagdidaktikk i realfag og yrkesdidaktikk i naturbruk.
 • medansvarlig for undervisning og veiledning i fagdidaktikk i realfag.
 • medansvarlig for undervisning og veiledning i mastergradsemner og –oppgaver i lektorutdanningen.
 • medansvarlig i varig videreutdanning av lærere og etterutdanning innen naturfag og naturbruk, f.eks. gjennom «Desentralisert ordning for skolebasert kompetanseutvikling».

Forskning

Arbeidsoppgaver innen forskning er rettet mot utdanningsvitenskap i naturfag og naturbruk, med vekt på feltet utdanning for bærekraftig utvikling. Det forventes at den som tilsettes bidrar til utvikling av nye utdannings- og forskningsprosjekter med f.eks. Naturbruksskolenes forening, Naturfagsenteret, skoleeiere og evt. andre aktører.

Administrative oppgaver

Arbeidsoppgaver i forbindelse med administrasjon er knyttet til undervisning i PPU og LUR, forskning og fellesoppgaver ved REALTEK.

Kvalifikasjonskrav

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Doktorgrad, fortrinnsvis innen naturfagdidaktikk, naturbruksdidaktikk eller pedagogikk rettet tematisk mot naturfag eller naturbruk. Utenlandsk doktorgrad må være godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad.
 • Alternativ til doktorgrad er kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet.
 • Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Søkere uten formell kompetanse i pedagogikk forplikter seg til innen 2 år å gjennomføre NMBUs kurs i universitetspedagogikk
 • Lærerutdanning; LUR eller PPU med didaktisk fordypning i realfag, naturbruk eller kombinasjon av realfag og naturbruk, eller tilsvarende.
 • God kompetanse innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi for bruk i undervisning i fag og yrke.
 • Erfaring med undervisning av lærere i naturfagene eller naturbruk.
 • Norsk og engelsk flytende, både skriftlig og muntlig.

Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges:

 • Relevant undervisningserfaring og administrativ erfaring på universitetsnivå eller fra videregående skole eller ungdomstrinn i Norge /Norden.
 • Erfaring med skoleutvikling og arbeid med skolen som organisasjon, eller utvikling av emner og studieprogram på universitetsnivå.
 • Erfaring med forskning i naturfag- eller naturbruksdidaktikk
 • Internasjonal erfaring og – kontakter.

Foruten vitenskapelig kompetanse blir det lagt vekt på undervisningserfaring, pedagogisk og administrativ kompetanse.

 • Personlige egenskaper/egnethet
 • Det blir vektlagt at søkeren:
 • har gode samarbeidsevner
 • er lett å kommunisere med
 • er målrettet og effektiv
 • kan følge opp mange oppgaver
 • er løsningsorientert

Lønnsvilkår og informasjon

Stillingen innplasseres i stillingskode 1011 Førsteamanuensis, lønnsramme 24 (ltr. 65-77) (NOK 583 900 -741 300), avhengig av kvalifikasjoner. Ansiennitetsopprykk i stillingen.

Nærmere opplysninger ved:

 • Amanuensis Hans Erik Lefdal (seksjonsleder), tlf: +47 67231514, e-post: [email protected]

Information to applicants

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. Legg ved vitnemål og attester.

Søker vedlegger inntil 10 arbeider som etter søkerens vurdering er sentrale i produksjonen. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere søkerens innsats, må det legges ved en kort redegjørelse om søkerens del av arbeidet.

Alle søkere skal dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse i en pedagogisk mappe. En pedagogisk mappe er en organisert dokumentasjon av en lærers profesjonelle utvikling og oppnådde kompetanse. Her skal den enkeltes undervisningskompetanse dokumenteres med vekt på hva som er gjort, hvordan man har utøvd sine undervisningsoppgaver, begrunnelser for egen utøvelse, samt hvilke resultat man har oppnådd.

Dokumenter som ikke kan sendes elektronisk sendes i tre eksemplarer med ordinær post merket still.nr. 19/04092 til NMBU, Fakultet for realfag og teknologi, postboks 5003, NO-1432 Ås, innen 15.12.19.

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Søk stillingen