LEDIG STILLING VED OSLOMET

Førsteamanuensis / førstelektor i arbeidshelse / folkehelse

Søknadsfrist: 15.01.2021

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Ved Fakultet for helsevitenskap, Institutt for fysioterapi, er det ledig fast stilling som Førsteamanuensis/førstelektor i arbeidshelse/folkehelse i 100% stilling. Stillingen er ledig fra 1. mai 2021.

Institutt for fysioterapi tilbyr bachelorstudium i fysioterapi, masterstudium i fysioterapi og masterstudium i rehabilitering og habilitering samt flere videreutdanninger.Det er utstrakt forskningsaktivitet på instituttet og flere forskergrupper er etablert.Fakultet for helsefag har to ph.d.-programmer, i henholdsvis helsevitenskap og atferdsanalyse.Les mer om våre forskergrupper.

Arbeidsoppgaver og ansvar

• utvikle og planlegge emner og studieprogram på bachelornivå med en studentaktiv profil

• utvikle praksisstudier som en integrert del av utdanningsprogrammet og bidra til godt samarbeid med praksisfeltet

• undervisning og veiledning på master og PhD må også kunne påregnes

• utføre studieadministrative oppgaver

• aktivt bidra til utvikling av høy utdanningskvalitet• aktivt bidra til utvikling av instituttet og OsloMet som helhet

• drive forskningsvirksomhet som styrker forbindelseslinjene mellom FoU, utdanning og praksisfelt

• delta i forskningsgrupper og forskningsprosjekter

Kvalifikasjonskrav

• For førsteamanuensis kreves relevant mastergrad og helserelevant doktorgrad.

Søker må dokumentere relevant utdanningsfaglig kompetanse. Kriterier for vurdering av slik kompetanse fremgår av OsloMets retningslinjer for utdanningsfaglig kompetanse som du kan lese om her.

• For førstelektor kreves relevant embetseksamen, hovedfag eller mastergrad og dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling.

• bachelorgrad i fysioterapi og norsk autorisasjon som fysioterapeut• minimum fem års erfaring av nyere dato som fysioterapeut fra ulike nivå i helsetjenesten• erfaring med helsefremmende og forebyggende arbeid på system – og gruppe-nivå

• god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk samt engelsk

• erfaring fra prosjekt- og forskningssamarbeid nasjonalt og internasjonalt

• erfaring med undervisning og veiledning på høgskole/universitetsnivå

• god digital kompetanse og erfaring fra å håndtere ulike digitale verktøy og systemer

• Søkere må dokumentere grunnleggende kompetanse i undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere slik universitetspedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Det er en fordel at du har:

• erfaring fra arbeidslivsrettet rehabilitering og/eller folkehelsearbeid i frisklivssentraler eller lignende

• interesse for- og erfaring fra å utarbeide studentaktive undervisningsopplegg som inkluderer digitale læringsressurser og – læringsaktiviteter

• variert erfaring med både undervisning og veiledning på ulike nivåer

• interesse for praksis som en viktig arena for studenters kompetanseutvikling

• erfaring fra epidemiologisk forskning

• dokumentert pedagogisk utdanning

• vitenskapelige publikasjoner i nasjonale og internasjonale tidsskrift

• nasjonale og internasjonale forskningsnettverk

Ønskede egenskaper

Vi søker deg som har stort faglig engasjement og som er kreativ og innovativ. Det er viktig at du er ambisiøs på studentenes og forskningens vegne og at du har egenskaper som karakteriserer en god lagspiller i fagmiljøet. Vi ønsker medarbeidere som ser verdien av – og som bidrar til et godt arbeidsmiljø faglig og sosialt. Det er også viktig at du bidrar konstruktivt i endringsprosesser, da både organisasjonen, arbeidsoppgaver, arbeidsmåter og undervisningsformer er i stadig endring.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du sende søknad via vårt elektroniske rekrutteringssystem.

Din søknad bli vurdert av et sakkyndig utvalg.

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

• søknadsbrev

• CV, attester og alle sider av vitnemål

• fullstendig publikasjonsliste

• inntil 10 vitenskapelige arbeider med oversikt over disse (må legges ved som egne dokumenter)

• to referanser med kontaktinformasjon

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Som søker vil du bli vurdert av en sakkyndig komite. Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig komite, vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet og søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Vi tilbyr

• et inspirerende utdannings- og forskningsmiljø med muligheter for faglig utvikling og deltagelse i etablerte forskningsgrupper med nasjonalt og internasjonalt samarbeid

• resultatbasert FoU-tid

• gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse

• gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i kode 1011 førsteamanuensis eller 1198 førstelektor, ltr. 60-74, kroner 535 200-694 400. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

• Studieleder Marianne Aars, tlf.: 67 23 55 01, epost: [email protected]

For spørsmål av administrativ karakter, kontakt:

• Seniorrådgiver Malin Larsen , tlf.: 67 23 82 79, epost: [email protected]

Søknadsfrist: 15.01.21

Ref: 20/11447

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS