LEDIG STILLING VED OSLOMET

Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i yrkespedagogikk

Søknadsfrist: 01.03.2021

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Førsteamanuensis/førstelektor/ universitetslektor i yrkespedagogikk

Ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning ved Fakultet for lærerutdanning oginternasjonale studier er det ledig en 100 % fast stilling somførsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i yrkespedagogikk medansettelse 01.08.21.

Vi søker etter en medarbeider som har god kompetanse om og nærhet tilpraksisfeltet, og som kan bidra til å styrke forskning og undervisning innenfordet yrkespedagogiske fagfeltet med fordypning i teknologi og industrifag.

Les mer om fakultetet og instituttet her.

Les mer om våre forskergrupper her.

Arbeidsoppgaver:

Lærerutdanningsprofilen og profesjonsrettet forsknings- og utviklingsarbeid stårsentralt ved fakultetet. Derfor er det viktig at den som ansettes, er innstilt på åorientere seg mot profesjonsspesifikke problemstillinger.

Følgende arbeidsoppgaver vil justeres avhengig av kompetansen til den somansettes:

• undervise og veilede (fysisk og digitalt) på bachelor-, master- og ev. ph.d.-nivå, samt etter- og videreutdanningstilbud

• følge opp studenter i praksis

• gjennomføre eget forsknings- og utviklingsarbeid

• ta initiativ til, og delta i, utviklingen av større forskningsprosjekter ogsøknader om ekstern finansiering sammen med kolleger i fagmiljøet

• oppsøke og delta i forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonalesamarbeidspartnere

• bidra i arbeidet med å videreutvikle fagmiljøet og instituttets utdanninger

• formidle forskningsresultater både til fagmiljøer og samfunnet for øvrig

• utføre faglig-administrative oppgaver

Kvalifikasjonskrav:

Det søkes fortrinnsvis etter personer med førsteamanuensiskompetanse, men vi vil også oppfordre søkere med førstelektor- eller universitetslektorkompetanse, samt stipendiater i sluttfasen av sin doktorgrad, til å søke.

• For ansettelse i stilling som førsteamanuensis kreves doktorgrad i yrkespedagogikk/pedagogikk eller tilsvarende.

• For ansettelse i stilling som førstelektor kreves embetseksamen, hovedfag eller mastergrad i yrkespedagogikk/pedagogikk og dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling.

• For ansettelse i stilling som universitetslektor kreves mastergrad, hovedfag eller embetseksamen i yrkespedagogikk/pedagogikk

• Søkeren må dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) på engelsk som dekker dette kravet, sammen med Universitetet i Oslo.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

• forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for stillingen

Publikasjoner fra de siste seks årene vil bli vektlagt.

• erfaring med forskningsnettverk og prosjekter med ekstern finansiering

• potensial for prosjektakkvisisjon

• undervisnings- og veiledningserfaring fra videregående opplæring-, bachelor- og masternivå

• pedagogiske evner

• kjennskap til og/eller erfaring fra fag- og yrkesopplæring i teknologi- og industrifag, tidligere teknikk og industriell produksjon (TIP)

• fagbrev i et av TI-fagene

• god digital kompetanse, inkludert erfaring med studentaktive læringsformer og bruk av digitale undervisnings- og vurderingsverktøy

• god evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger

• personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet

• god muntlig og skriftlig framstillingsevne på et skandinavisk språk og engelskSøkere som ikke har et av de skandinaviske språkene som morsmål, må kunne dokumentere både muntlige og skriftlige språkferdigheter.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling framgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i regionen. Vi arbeider aktivt med å utvikle OsloMet videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom det er behov for det. Alle kvalifiserte søkere ønskes velkommen, også søkere som har opplevd perioder i livet uten arbeid, utdanning eller opplæring.

Søknadsprosess:

Følgende dokumenter må lastes opp innen søknadsfristen:

• søknadsbrev

• CV

• attester og alle sider av vitnemål

• fullstendig publikasjonsliste

• inntil ti vitenskapelige arbeider og en oversikt over disse, inkl. ph.d.-avhandling hvis relevant

• to referanser med kontaktinformasjon

Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert, og originaler må fremvises ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter slik at alle kandidater skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig komite. Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig komite vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet. Søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering.

Vi tilbyr:

• interessante oppgaver ved Norges tredje største universitet

• tid til profesjonsnært forsknings- og utviklingsarbeid

• låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse

• gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Andre opplysninger:

For nærmere informasjon om stillingen, kan følgende kontaktes:

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ og OsloMets lønnspolitikk, som førsteamanuensis i kode 1011 og førstelektor i kode 1198, lønnstrinn 60 til 74 (kr. 535 200-694 400,- per år). Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd til SPK.

Søk elektronisk på stillingen ved å benytte knappen "Søk stillingen".

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Referansenummer: 21/00428

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS