Ledig stilling ved Nord universitet

Professor / førsteamanuensis i helse- eller sosialvitenskap (senterleder)

Søknadsfrist: 25.02.2020

Vil du være med å styrke fagmiljøet ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap og Senter for omsorgsforskning, midt? Vi søker etter senterleder.

Om stillingen

Ved Nord universitet vil det fra 01.08.2020 bli ledig midlertidig 100 % stilling som professor/førsteamanuensis i helse- eller sosialvitenskap, tilknyttet Fakultet for sykepleie og helsevitenskap og Senter for omsorgsforskning, midt. Den som ansettes vil ha sin hovedfunksjon som fag- og forskningsleder ved SOF, midt, med kontorsted ved campus Levanger. Det er residensplikt i stillingen og den som ansettes må ha bosted som muliggjør daglig tilstedeværelse på kontorstedet. Stillingen er en to-årig prosjektstilling som forutsetter videre finansiering. Det kan bli aktuelt med senere forlenget ansettelse.

Dersom det ikke lar seg gjøre å ansette i stilling som professor, kan det bli aktuelt å ansette førsteamanuensis i stillingen. Det forventes at søkere som ikke har professorkompetanse, på sikt har en målsetting om å oppnå kompetanse som professor.

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 11.000 studenter og 1.400 ansatte fordelt på ni studiesteder.


Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH) utdanner kompetente og fremtidsrettede sykepleiere og spesialister innen helse, omsorg og praksisnær forskning. Vi skal bidra til å løse framtidige utfordringer innen helse og velferd. Fakultetet tilbyr tverrfaglig doktorgrad (ph.d) i studier av profesjonspraksis.


Fakultet for sykepleie og helsevitenskap har 2400 studenter og 200 ansatte. Det faglige miljøet er organisert i faggruppene Sykepleie, Farmasi og Vernepleie og psykisk helse.


For mer informasjon, se fakultetets nettsider: Nord.no/FSH


Senter for omsorgsforskning (SOF) er oppnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet. Senterets mandat er å samle, produsere, og formidle kunnskap om omsorg og omsorgsarbeid. Nærmere beskrivelse se: www.omsorgsforskning.no. Senter for omsorgsforskning, midt (SOF, midt) er ett av fem regionale omsorgsforskningssentre som sammen utgjør et nasjonalt nettverk. https://omsorgsforskning-midt.no/

Det er ønskelig med samarbeid med ulike fagmiljøer i fakultetet. Stillingen har kontorsted i Levanger, men det kan også innebære arbeidsoppgaver ved Nord universitets øvrige studiesteder.

Beskrivelse av stillingen

Hovedarbeidsområde for stillingen er fag- og forskningsledelse ved SOF, midt. Hovedfokus for senterets forsknings- og utviklingsaktivitet er kommunale helse- og omsorgstjenester knyttet til ulike pasient- og brukergrupper. Lederne for de fem regionale sentrene utgjør et lederteam som samarbeider nært ift. SOF sin strategi og sentrenes oppgaver og drift, ofte på oppdrag fra sentrale myndigheter. Ledergruppen i SOF har i tillegg et løpende fokus på videreutvikling av sentrenes Tidsskrift for omsorgsforskning og Omsorgsbiblioteket.

Nære og sentrale samarbeidspartnere er de tre Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester og fylkesmennene i regionen (Trøndelag og Møre og Romsdal).

Senteret bestreber et nært samarbeid med undervisnings- og forskningsmiljøene ved vertsinstitusjonen. Den som ansettes skal bidra aktivt til forskning innen fakultetets strategiske satsingsområder, aktivt medvirke til å styrke fakultetets og SOF, midt sitt arbeid med ekstern finansiering av forskning, og etablering av relevante nasjonale og internasjonale forskningsnettverk.

Det er ønskelig at den som ansettes bidrar aktivt innen en av fakultetets forskningsgrupper.

Arbeidsoppgaver

 • fag- og forskningsledelse og koordinering av forsknings- og utviklingsaktiviteten ved SOF, midt
 • ha jevnlig kontakt med blant annet utviklingssentre og kommuner i regionen, bistå med forskningsfaglig støtte og bistand til disse, og samarbeide om forsknings- og utviklingsprosjekter
 • administrativt ansvarlig for økonomi, drift, personalansvar og rapportering knyttet til SOF, midt
 • veiledning av medarbeidere, stipendiater og forskere
 • drive egen forskning

Kvalifikasjonskrav

Ansettelse som professor

 • For ansettelse i stilling som professor kreves professorkompetanse innen relevant fagområde. Kvalifikasjonsgrunnlag for professor er vitenskapelig nivå i samsvar med internasjonal standard innen gjeldende fagområde.
 • Tilstrekkelig utdanningsfaglig kompetanse er et krav for stillingen. Utover de grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning som gjelder for stilling som førsteamanuensis, må søkeren dokumentere: Kvalitetsutvikling i undervisning og veiledning, bred veiledningserfaring og utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap. Nye utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse trådte i kraft 01.09.19, se mer informasjon på Nords nettsider.

Ansettelse som førsteamanuensis

 • For ansettelse som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad innenfor et helse-, sosial- eller samfunnsvitenskapelig fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad som er godkjent som likeverdig med den norske, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig produksjon av samme omfang og kvalitet.
 • For ansettelse som førstelektor i kreves det dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde for doktorgradsarbeid.
 • Søkere må dokumentere at de har grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Nye utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse trådte i kraft 01.09.19, se mer informasjon på Nords nettsider. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere tilstrekkelig utdanningsfaglig kompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.

Den som ansettes må:

 • ha fagbakgrunn innen et helse- eller sosialfaglig område
 • ha god kjennskap til kommunal helse- og omsorgstjeneste
 • ha god muntlig og skriftlig framstillingsevne i engelsk og norsk (ev. skandinavisk språk).
 • For søkere som ikke har et av de skandinaviske språkene som morsmål, må både muntlig og skriftlig språkferdigheter kunne dokumenteres.

Ønskede kvalifikasjoner

 • erfaring med forskning innenfor kommunale helse- og omsorgstjenester
 • ha et aktivt internasjonalt nettverk og forskningssamarbeid
 • kompetanse i anskaffelse, utvikling og gjennomføring av større prosjekter
 • pedagogisk kompetanse og erfaring med undervisning og veiledning

Egenskaper som vektlegges

 • engasjement, er innovativ og nyskapende
 • ser muligheter heller enn begrensninger
 • er målrettet, og har god gjennomføringsevne
 • har gode koordinerings, kommunikasjons - og samarbeidsevner
 • liker å jobbe i team
 • personlig egnethet

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens regulativ, kode 1013 for professor og 1011 for førsteamanuensis . Lønn etter avtale. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass og forskningsgrupper i stadig utvikling
 • Økende forskningsaktivitet og internasjonalt samarbeid
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknadsprosessen

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig bedømmelseskomité.Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og evt. prøveforelesning.

Søknad

Søknadsfrist 25.2.2020.

Søknad med vedlegg sendes elektronisk.

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Fullstendig curriculum vitae
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Fullstendig kopier av et utvalg på inntil 15 av søkerens mest relevante publikasjoner, og en liste over disse. Søkerne bes prioritere de viktigste 5 arbeidene og kommentere prioriteringen. Doktorgradsavhandling må vedlegges som ett av disse arbeidene.
 • Dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og som ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referansepersoner

All dokumentasjon som det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden.

Fullstendig elektronisk dokumentasjon må sendes inn innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Ref.nr.30088898

Søk på stillingen

fnokode:1234