LEDIG STILLING PÅ HØYSKOLEN KRISTIANIA

Førsteamanuensis i journalistikk

Søknadsfrist: 06.12.2020

Høyskolen Kristiania

Høyskolen Kristiania leverer forskning og utdanning innen ledelse, organisasjon, markedsføring, kommunikasjon, informatikk, helsevitenskap, innovasjon og kunstfag. Med over 14.500 studenter og et stort utdanningstilbud i Oslo, Bergen og på nett, er Høyskolen Kristiania Norges største uavhengige breddehøyskole. Høyskolen Kristianias oppdrag er å bidra til Norges sosiale og økonomiske utvikling gjennom en problemdrevet og anvendt kunnskapsutvikling og -formidling, i nært samarbeid med arbeidslivet. For å kunne utføre dette oppdraget på en mest mulig effektiv måte, har Høyskolen Kristiania som mål å bli Norges første uavhengige universitet.

Om Avdeling for kommunikasjon, ledelse og markedsføring

Avdelingen består av Institutt for kommunikasjon, Institutt for ledelse og organisasjon, samt Institutt for markedsføring. Avdelingen har et aktivt fagmiljø innen utdanning, forskning og formidling, og leder høyskolens faglige arbeid i utviklingen av en tverrfaglig PhD in Communication and Leadership. Avdelingen er en attraktiv arbeidsplass med et generøst miljø som virker støttende og prestasjonsfremmende. Studiene vi tilbyr er nært knyttet til praksis og gir studentene våre en god innsikt i arbeidslivet som de møter etter endte studier.

Institutt for kommunikasjon består i dag av ca. 20 ansatte og 500 studenter. Vi tilbyr i dag bachelorstudier i journalistikk, kreativ markedskommunikasjon, statsvitenskap og kommunikasjon, og i PR og kommunikasjon, samt en master i strategisk kommunikasjon. I tillegg tilbys også nettbaserte studier.

Om stillingen

Vi har en 100 % stilling ledig som førsteamanuensis i journalistikk hos Institutt for kommunikasjon. Vi søker særskilt etter kompetanse og ferdigheter i de kreative og nyskapende sidene av journalistikken, i kombinasjon med god forståelse av håndverket journalistikk, relevant for vår journalistikkutdanning. Dokumentert forskning og forskningsplaner for fagfeltet blir også tillagt vekt. Ønsket oppstartsdato er vår 2021.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge og gjennomføre undervisning, der faget formidles i en norsk og internasjonal kontekst
 • Veiledning og sensur
 • Opprettholde dialog og nettverk med bransjen
 • Forskning og utviklingsarbeid
 • Møter med fagstab og faglig ledelse

Undervisningen på Høyskolen Kristiania forutsetter at den som ansettes snakker et skandinavisk språk, og også kan undervise på engelsk.

Den som tilsettes må være forberedt på organisatoriske og arbeidsmessige endringer. Det kan være aktuelt med endring av arbeidsoppgaver på grunn av fremtidig utvikling av studieprogrammer ved avdelingen.

Krav til søker

 • Norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omgang og kvalitet
 • Søkeren må ha forskningskompetanse innen relevante fagområder i journalistikk og medievitenskap
 • Erfaring fra veiledning, undervisning på høyskole- og universitetsnivå
 • Erfaring fra deltakelse i forskningsprosjekter og erfaring med deltakelse i nasjonale og internasjonale forskningsnettverk
 • Erfaring med innhenting av eksternt finansierte forskningsprosjekter
 • Kjennskap til verktøy og metoder innen journalistikk og kommunikasjon

Søkere bør kunne dokumentere pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning og utvikling av undervisning og veiledning. Dersom du ikke tilfredsstiller kompetansekravet, må du gjennomføre høyskolens kurs for pedagogisk basiskompetanse (15 studiepoeng) innen en periode på to år fra tiltredelse. Kurset tilbys av høyskolen.

Kandidaten vil bli vurdert i forhold til Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstilling med hjemmel i Universitets- og høyskoleloven.

Dersom det ikke melder seg søkere som er kvalifisert for fast tilsetting som førsteamanuensis, kan en søker bli tilsatt for en midlertidig periode på inntil tre år dersom det sakkyndige utvalget finner at vedkommende har forutsetninger for å skaffe seg de nødvendige kvalifikasjonene innen den tid. Ny sakkyndig vurdering vil bli gjennomført innen utløpet av denne perioden.

Videre legges det vekt på at du har

 • Relevant erfaring fra bransjen
 • Evne til å bygge og ivareta nettverk – regionalt, nasjonalt og internasjonalt
 • Gode samarbeidsevner og bidrar til et konstruktivt arbeidsmiljø, samtidig som at du er selvstendig og pålitelig
 • Gode formidlingsevner, både muntlig og skriftlig. Arbeids- og undervisningsspråket er norsk og engelsk
 • Høy arbeidskapasitet og motivert for å utvikle ny kunnskap sammen med andre

Det blir lagt vekt på personlig egnethet for stillingen.

Søkerne må sende søknad og nødvendige opplysninger om utdanning og praksis elektronisk

 • Søknadstekst der motivasjon for stillingen og søkerens pedagogiske plattform kommer tydelig frem
 • CV med fullstendige opplysninger om utdanning, praksis og annen faglig virksomhet
 • Liste over vitenskapelige arbeider og/eller utviklingsprosjekt
 • Plan for eget forskningsarbeid
 • Vitnemål og attester, herunder med lenke til vitnemålsportal (vitnemalsportalen.no)

Kvalifiserte søkere må være forberedt på å avholde en undervisningstime/prøveforelesning innen relevant fagområde.

Vi tilbyr

 • En spennende jobb ved en høyskole i sterk utvikling
 • Et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • Flotte lokaler sentralt i Oslo
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Bedriftsidrettslag og eget treningsstudio
 • Lønn etter avtale

Arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke. 

Søknadsfrist: 6. desember 2020

Lurer du på hvordan det er å jobbe hos oss eller har du andre spørsmål vedrørende stillingen?

Ta kontakt med:

Kun søknader som kommer via vår søknadsportal vil bli vurdert.

Det vil kunne gjennomføres kommisjonsvurdering på aktuelle kandidater.  

Krav til dokumentasjon ved søknad på kommisjonsvurdering

Søknad

I søknadsteksten skal motivasjon for stillingen og søkerens utdanningsfilosofi komme tydelig frem. Som vedlegg til søknadsteksten skal det i tillegg følge CV, attester, vitnemål (med lenke til vitnemålsportal), plan for eget forskningsarbeid og dokumentasjon av vitenskapelig kompetanse og relevant praktisk- pedagogisk kompetanse. Dokumentasjonen skal inneholde en fyldig oversikt over vitenskapelig virksomhet eller annen aktivitet av betydning for stillingen, og det er anledning til å levere inntil 15 vitenskapelige arbeider/publikasjoner.

Annen dokumentasjon kan sendes per post i 4 eksemplarer, og skal være innsendt ansvarlig for stillingen HR-rådgiver Linn-Marie Harlem ([email protected]), tlf.: 99552431 innen søknadsfristens utløp.

Alle søkere bør sette seg inn i Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger, og Universitets- og høyskoleloven.

Vurderingskriterier

Søkerens kompetanse vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteen vil forholde seg utelukkende til søknaden og den dokumentasjon som følger søknaden og er sendt inn innen søknadsfristen. Etter at den sakkyndige komité har avgitt sin uttalelse vil Høyskolen Kristianias innstillingsutvalg foreta en vurdering av de av søkerne som komiteen har funnet faglig best kvalifisert.

Dersom du ikke tilfredsstiller sentrale deler av kompetansekravene, kan du få søknaden avslått før søknader oversendes sakkyndig komite for vurdering.

Innstillingsutvalget skal innkalle søkere til intervju og til eventuell relevant prøveundervisning. Det skal også kunne foretas referanseintervjuer. Innstillingsutvalget ved Høyskolen Kristiania avgir innstilling etter en helhetsvurdering av søkernes faglige kompetanse og personlige egnethet.

Høyskolen Kristianias Ansettelsesutvalg er tilsettingsmyndighet for stillingen.

Kontaktpersoner:

Søk

Powered by Labrador CMS