Ledig stilling ved Universitetet i Bergen

Førsteamanuensis (50 %) i psykometri og forskingsmetode

Søknadsfrist: 27.11.2019

UiB - Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Førsteamanuensis

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.


Det psykologiske fakultet består av fem institutter og to senter. Les meir om fakultet og tilhøyrande institutt/sentre.

Ved Senter for krisepsykologi, Det psykologiske fakultet, er det ledig ei fast 50 % stilling som førsteamanuensis i psykometri og forskingsmetode. Den som tilsetjast vil blant anna inngå som del av senterets bidrag til det nye forskingssenteret «Bergen Center for Brain Plasticity» (BCBP) som etablerast i regi av Helse Bergen HF med støtte frå Trond Mohns Stiftelse og Kavlifondet, og vert venta å gå inn i forskingsgruppa ved senteret. Oppstart i stilling frå august 2020 eller etter nærmare avtale.

Arbeidsoppgåver/forskingsområde:

 • Samarbeide med nasjonale og internasjonale partnerar om forsking og prosjektutvikling innan sorg, alvorlig sjukdom og traumepsykologi
 • Utvikling og validering av psykologiske testverktøy og kartleggingsmetodar
 • Bidra til nye søknader om ekstern finansiering av forsking frå NFR, Helseføretaket, EU og andre finansieringskjelder.
 • Rettleiing av studentstipend, stipendiatar og forskarar innan statistikk, forskingsdesign og forskingsmetode.
 • Undervisning og rettleiing av studentar som skriv master- eller hovudoppgåver ved senteret.

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • Søkjar må ha doktorgrad i psykologi eller helsefag.
 • Søkjar må dokumentere erfaring med vitskapleg publisering og arbeid med kvantitative forskingsmetodar, psykometri og longitudinelle forskingsdesign.
 • Kjennskap til søknadsprosessar frå Norges forskingsråd eller EU.
 • Erfaring frå undervisning og rettleiing av master- hovudoppgåve eller PhD kandidatar.
 • Pedagogisk basisutdanning er eit krav for stillinga. Den som blir tilsett vil få tilbod om opplæring dersom kravet ikkje er oppfylt før tilsetjing
 • Undervisningsspråket er i hovudsak norsk, men den som blir tilsett bør også ha erfaring i å undervise på engelsk.
 • Det vil være ønskjeleg om den som blir tilsett, kan undervise på norsk eller eit anna skandinavisk språk ved tilsetjinga.

Vi tilbyr:

 • Spennande og utviklande arbeidsoppgåver i et sterkt fagmiljø
 • Løn etter lønssteg 64 - 77 (kode 1011/lønsramme 24, minimum alternativ 8) i lønsregulativet til staten ved tilsetjing. Det kan verte aktuelt med direkteplassering. Dette utgjer ei årsløn på kr 572 700 - 740 900 brutto. Vidare opprykk skjer etter tenesteansiennitet. For særleg kvalifiserte søkjarar kan det verte aktuelt å vurdere høgare løn.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordningar

Søknaden skal innehalde:

 • CV
 • Vitnemål og attestar
 • Fullstendig publikasjonsliste
 • Liste med vedlegg som dokumenterer dine pedagogiske kvalifikasjonar
 • Liste over vitskapelege arbeid du vil det skal takast omsyn til ved vurderinga, med opplysningar om kvar dei er offentleggjorde
 • Inntil 10 vitskaplege arbeid du vil det skal takast omsyn til ved vurderinga

Vi gjer merksam på at søknader vert vurdert med den informasjonen og dei vedlegg som er knytt til søknaden i JobbNorge når søknadsfristen går ut. Vedlegga må vere på engelsk eller eit skandinavisk språk, og eventuelle omsetjingar må vere attesterte. Det er søkjar sitt ansvar å sørgje for at all informasjon er lagt inn innan fristen.

Det er særs viktig at kvart av vedlegga som det skal takast omsyn til ved vurderinga i sin heilskap vert lasta opp som vedlegg til søknaden, jamfør siste kulepunkt.Det vil vere aktuelt med intervju og prøveforelesing i tilsettingsprosessen.

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til:

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Universitetet i Bergen nyttar meirinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege stillingar.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk på stillingen