Ledig stilling ved Høgskulen på Vestlandet

Førsteamanuensis / førstelektor i jordmorfag

Søknadsfrist 01.04.2019

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.


Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.


HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.


Fakultet for helse- og sosialvitskap har omkring 370 ansatte og omkring 4500 studenter. Vi har et bredt utdanningstilbud innen helse- og sosialfaglige profesjonsutdanninger, etter- og videreutdanninger, flere masterutdanninger og et ph.d.-studie i Helse, funksjon og deltakelse. Fakultetet har en vitenskapelig ambisjon om å styrke forskningsbasert undervisning, veiledning og praksis innen områdene helse, funksjon og deltaking.


Studentene våre får omfattende ferdighetstrening i tillegg til praksis, blant annet gjennom øvelser i kommunikasjon og utprøving ved et avansert simuleringssenter, SimArena. Vi praktiserer fleksible læringsformer der studenten selv blir utfordret til å delta i forskning og utviklingsarbeid.


Ved institutt for helse og omsorgsvitskap er vi omkring 210 ansatte og omkring 2400 studenter fordelt på studiestedene Førde, Bergen, Haugesund og Stord. Vi tilbyr bachelorutdanning i sykepleie og masterstudium i klinisk sykepleie med syv ulike fordypningsområder. I tillegg har vi masterstudium i jordmorfag, masterstudium i samhandling innen helse- og sosialtjenester, masterstudium i helse- og omsorgsvitenskap, samt en rekke videreutdanninger. Forskningen vår er rettet mot å styrke kunnskapsgrunnlaget innen klinisk sykepleie, kvalitet og innovasjon i helse- og omsorgstjenester, folkehelse og livsstil samt utdanningskvalitet.

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig stilling som førsteamanuensis/ førstelektor i jordmorfag ved Fakultet for Helse- og sosialvitskap

Stillingen er i hovedsak knyttet til master i jordmorfag ved fagseksjon for master i jordmorfag og helsesykepleier ved Campus Bergen.

Ansvars- og arbeidsområde:

 • Undervisning, veiledning og forsking knyttet til master i jordmorfag
 • Oppfølging og veiledning av studentar, ferdigheitstrening, evaluering og sensur
 • Deltagelse i institusjonsbyggende arbeid; koordinering av studier, emneansvar og internasjonaliseringsarbeid, medvirkning i forskergrupper
 • Samarbeid internt i høgskulen og med andre utdanningsinstitusjoner og samarbeidsparter både nasjonalt og internasjonalt

Den som tilsettes vil også måtte påregne undervisning og veiledningsoppgaver i andre årsenheter og andre studietilbud i instituttet.

Kvalifikasjoner:

 • avlagt ph.d. grad eller dokumentert førstekompetanse innen relevante fagområder i det vitenskapelige feltet
 • dokumentere fordypning innenfor jordmorfagets kjerneområder og vitenskapelig kompetanse innen jordmorfag, reproduktiv helse, kvinnehelse
 • grunnutdanning som jordmor og relevant master/hovedfag innen helse- og sosialfag
 • klinisk erfaring og praksisnær kompetanse
 • vitenskapelig kompetanse samt relevant forskning- og fagutviklingsserfaring relatert til det aktuelle kliniske felt innen jordmorfaget vektlegges
 • pedagogisk kompetanse
 • bør ha undervisnings- og veiledningserfaring innen jordmorfaget
 • erfaring med studentaktive læringsformer vektlegges
 • god IKT-kompetanse
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk eller skandinavisk språk samt på engelsk

Ønskede kvalifikasjoner:

 • undervisnings- og veiledningserfaring fra høyere utdanning
 • kjennskap til våre aktuelle praksisfelt
 • interesse for og/eller erfaring med e-læring
 • kjennskap til våre aktuelle praksisfelt

Personlige egenskaper:

 • arbeide selvstendig
 • ta ansvar
 • vise initiativ
 • gode formidlingsevner
 • evne til å samarbeide med både studenter og kolleger

Dersom den som blir tilsatt ikke har praktisk pedagogiske kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning må vedkommende kvalifisere seg via kurs i høgskolepedagogikk og veiledning innen to år fra tilsettingsdato.

Undervisningsspråket er norsk og det kreves god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk eller skandinavisk språk samt på engelsk. Søkere som ikke behersker norsk eller et annet skandinavisk språk må forplikte seg til å gjennomføre kurs i norskopplæring innen to år fra tiltredelsesdatoen.

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder de vitenskapelige arbeidene (inntil 15 stk.), fullstendig publikasjonsliste, attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen som x er lønnet etter Statens lønsregulativ, i stillingskode xxxx - tittel.

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og det kan bli gjort endringer i stillingen sitt ansvarsområde og plass i organisasjonen.Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne. Høgskulen på Vestlandet er en IA bedrift.

Kontaktpersoner ved Høgskulen på Vestlandet:

1) Fagseksjonsleder Vigdis Aasheim, 55 58 56 47

2) Instituttleder Georg Førland, 52 70 26 36 / 948 65 911

Søk stillingen