Ledig stilling ved Høgskulen på Vestlandet

Førsteamanuensis / førstelektor / høgskolelektor i helsesykepleie

Søknadsfrist: 08.11.2019

Ved Høgskulen på Vestlandet er det ledig stilling 100% som førsteamanuensis/ førstelektor/ høgskolelektor ved Fakultet for Helse- og sosialfag.

Om stillingen:

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi, samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.

HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.Fakultet for helse- og sosialvitskap har omkring 370 ansatte og omkring 4500 studenter. Vi har et bredt utdanningstilbud innen helse- og sosialfaglige profesjonsutdanninger, etter- og videreutdanninger og flere masterprogram, samt Ph.d.-studiet "Helse, funksjon og deltakelse". Fakultetet har en vitenskapelig ambisjon om å styrke forskningsbasert undervisning, veiledning og praksis innen områdene helse, funksjon og deltaking.Studentene våre får omfattende ferdighetstrening i tillegg til praksis, blant annet gjennom øvelser i kommunikasjon og utprøving ved et avansert simuleringssenter, SimArena. Vi praktiserer fleksible læringsformer der studenten selv blir utfordret til å delta i forskning og utviklingsarbeid.

Ved Høgskolen på Vestlandet (HVL) er det ledig et vikariat som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i perioden 01.02.2020 – 30.09.2022. Stillingen er knyttet til Fakultet for helse- og sosialvitskap, Institutt for helse- og omsorgsvitskap, fagseksjon for master i jordmorfag og helsesykepleie, Campus Bergen.

Stillingen er todelt mellom undervisning/forskning ved master i klinisk sykepleie, spesialisering helsesykepleier, og kooridinering av: «Tverrfaglig psykososialt arbeid med arbeid og unge», som er en 60 sp tverrfaglig videreutdanning på masternivå. Den som tilsettes vil også måtte påregne undervisning og veiledningsoppgaver i andre årsenheter og andre studietilbud i instituttet.

Ansvars- og arbeidsområde:

Arbeidsoppgaver vil i hovedsak være:

  • Undervisning, veiledning og forskning innenfor relevante emner knyttet til helsesykepleie og psykososialt arbeid med barn og unge
  • Undervisning og veiledning av studenter i teoretiske og praktiske studier
  • Evaluering og sensurering
  • De som tilsettes, må bidra innenfor ulike faglige institusjonsbyggende oppgaver, som for eksempel studiekoordinering, emneansvar samt medvirkning i forskergruppe.
  • Et viktig ansvarsområde er fagutvikling og samarbeid med det kliniske feltet for å sikre at studiene holder et høyt faglig nivå.

Stillingen innebærer samarbeid internt ved høgskolen så vel som med andre utdanningsinstitusjoner nasjonalt og internasjonalt.

Kvalifikasjoner:

Til stillingen blir det stilt krav om at:

Søkeren bør ha utdanning som helsesøster/helsesykepleier, og relevant master/hovedfag og evt. avlagt ph.d.- grad innen helsefremmende og forebyggende arbeid. Førstelektor må dokumentere førstelektorkompetanse innen relevant fagområde. I tillegg til vitenskapelig kompetanse vil det bli lagt vekt på relevant forsknings- og fagutviklingserfaring med barn og unges helse.

Sykepleier med PhD/førstelektor/høgskulelektorkompetanse innen helsefremmende og forebyggende arbeid kan også søke stillingen.

Pedagogisk kompetanse er nødvendig, og det er ønskelig med undervisnings- og veiledningserfaring fra høyere utdanning.

Det kreves god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk eller skandinavisk språk samt på engelsk og god IKT-kompetanse. Det er en fordel med interesse for og erfaring med studentaktive metoder og digitale undervisningsformer og internasjonaliseringsarbeid.

Personlige egenskaper:

Den som tilsettes må arbeide selvstendig, ta ansvar, vise initiativ og ha gode formidlingsevner og evne til å samarbeide med både studenter og kolleger

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder de vitenskapelige arbeidene (inntil 15 stk.), fullstendig publikasjonsliste, attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Sakkyndig vurdering:

Søkere til vitenskapelige stillinger blir vurdert av en sakkyndig komité. Bedømmelsen skjer på bakgrunn av dokumentert kompetanse, inntil 15 vitenskapelige arbeider. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget/råd ved Høgskulen på Vestlandet.

Høgskolepedagogikk/ veiledning:

Dersom den som blir tilsatt ikke har praktisk pedagogiske kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning må vedkommende kvalifisere seg via kurs i høgskolepedagogikk og veiledning innen to år fra tilsettingsdato.

Språkkunnskaper:

Undervisningsspråket er norsk. Søkere som ikke behersker norsk eller et annet skandinavisk språk må forplikte seg til å gjennomføre kurs i norskopplæring innen to år fra tiltredelsesdatoen.

Vi tilbyr:

  • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
  • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
  • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor er lønnet etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1011/1198/1008. Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og det kan bli gjort endringer i stillingen sitt ansvarsområde og plass i organisasjonen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne. Høgskulen på Vestlandet er en IA bedrift.

Kontaktpersoner ved Høgskulen på Vestlandet:

1) Fagseksjonsleder Vigdis Aasheim, tlf 55 58 56 47

2) Instituttleder Georg Førland, tlf 52 70 26 36

Søk stillingen