Ledig stilling ved Høgskulen på Vestlandet

Førsteamanuensis / førstelektor / høgskolelektor (Fakultet for helse- og sosialvitskap)

Søknadsfrist 03.04.2019

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.


Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr ulike årsstudium og bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger.


HVL skal være tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har ambisjoner om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig 20% midlertidig stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor ved Fakultet for helse- og sosialvitskap i perioden 05.08.2019 - 24.07.2021.

Fakultet for helse- og sosialvitskap har om lag 370 ansatte og om lag 4500 studenter. Vi har et bredt utdanningstilbud innen helse- og sosialfaglige profesjonsutdanninger, etter- og videreutdanninger, flere masterutdanninger og et ph.d.-studie i Helse, funksjon og deltakelse. Fakultetet har en vitenskapelig ambisjon om å styrke forskningsbasert undervisning, veiledning og praksis innen områdene helse, funksjon og deltaking.

Studentene våre får omfattende ferdighetstrening i tillegg til praksis, mellom annet gjennom øvelser i kommunikasjon og utprøving ved et avansert simuleringssenter, SimArena. Vi praktiserer fleksible læringsformer der studenten selv blir utfordret til å delta i forskning og utviklingsarbeid.

Ved institutt for helse og omsorgsvitskap er vi omkring 210 tilsatte og omkring 2400 studenter fordelt på studiestedene Førde, Bergen, Haugesund og Stord. Vi tilbyr bachelorutdanning i sykepleie og masterstudium i klinisk sykepleie med syv ulike fordypningsområder. I tillegg har vi masterstudium i jordmorfag, masterstudium i samhandling innen helse- og sosialtjenester, masterstudium i helse- og omsorgsvitenskap, samt en rekke videreutdanninger. Forskningen vår er rettet mot å styrke kunnskapsgrunnlaget innen klinisk sykepleie, kvalitet og innovasjon i helse- og omsorgstjenester, folkehelse og livsstil samt utdanningskvalitet.

Stillingen

Stillingen er tilknyttet desentralisert sykepleieutdanning ved Høgskulen på Vestlandet campus Bergen og utvidet opptak i Nordfjordregionen på desentralisert sykepleieutdanning. Arbeidssted vil i hovedsak være i Nordfjordregionen. Det må beregnes noe reisevirksomhet både i Nordfjord og til Bergen. Det vil bl.a. være aktuelt å delta på planleggingsmøter i Bergen både ved semesterstart og semesterslutt og å delta på noe undervisning i Bergen.

Stillingen vil ha i oppgave å følge studentene i regionen på studiegrupper og gjennom veiledning på ulike oppgaver 1. og 2. studieår. Fokus vil være grunnleggende sykepleie, anatomi/fysiologi, psykologi, etikk, kommunikasjon og andre relevante sykepleiefaglige fokus knyttet tilgrunnleggende sykepleie, akutt sykepleie og helsefremmende arbeid. Opptak med oppstart august 2019. Undervisning til studentene foregå i ukesamlinger i Bergen og i studiegrupper i Nordfjord. Undervisning vil også delvis bli videooverført i samtid. Overføring i Nordfjordregionen vil skje i Eid og da kan det være aktuelt med lokal oppfølging.

Arbeidsoppgaver

 • oppfølging av studiegrupper - dvs. veilede/lede i studiegruppesamling
 • individuell oppfølging av studentene - gjennomføre individuelle samtaler som fremmer læring og studiesituasjonen til studentene og veilede og fasilitere på studiegruppeoppgaver i studiegruppesamlingene i forhold til relevant fokus
 • sensur av individuelle eksamensoppgaver som er knyttet til grunnleggende sykepleie

Kvalifikasjoner:

Kvalifikasjonskrav:

 • sykepleieutdanning, god kompetanse og bred praksis innen sykepleie
 • relevant masterutdanning
 • for tilsetting som førsteamanuensis er kravet avlagt ph.d.grad og som førstelektor er kravet førstelektorkompetanse innenfor relevante fagområder
 • god kjennskap til sykepleietjenesten både i kommune- og spesialisthelsetjenesten
 • erfaring med/kompetanse innen veiledning

Ønskede kvalifikasjoner:

 • undervisnings og veiledererfaring fra høyere utdanning
 • bred klinisk praksis

Personlige egenskaper:

 • selvstendig og ansvarlig
 • initiativrik
 • gode kommunikasjonsevner
 • lærende grunnholdning
 • gode samarbeidsevner

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder de vitenskapelige arbeidene (inntil 15 stk.), fullstendig publikasjonsliste, attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med moglegheit for kompetanseheving - og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor er lønnet etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1011/1298/1008.

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og det kan bli gjort endringer i stillingen sitt ansvarsområde og plass i organisasjonen.Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne. Høgskulen på Vestlandet er en IA bedrift.

Kontaktperson ved Høgskulen på Vestlandet:

1) Fagseksjonsleder Terje Årsvoll Olsen, telefon 55 58 55 14

2) Instituttleder Georg Førland, telefon 52 70 26 36 / 948 65 911

Søk stillingen