LEDIG STILLING VED HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

Førsteamanuensis / førstelektor / høgskulelektor i regnskap

Søknadsfrist: 14.12.2023

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er ein av dei største høgskolane i landet, med om lag 1 900 tilsette og 16 500 studentar fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.


Vi har sterke og innovative fagmiljø innan helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanningar og ulike årsstudium.


HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentane, og har mål om å bli eit universitet med profesjons- og arbeidslivsretta profil.


Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap (FØS) har tre institutt: Institutt for økonomi og administrasjon, Institutt for maritime studiar og Institutt for samfunnsvitskap. Fakultetet har om lag 2780 studentar og 140 tilsette.


Det er 11 bachelorprogram og 4 masterprogram ved fakultetet. FØS har eit doktorgradsprogram i nautiske operasjonar som er ein fellesgrad med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norges arktiske universitet (UiT) og Universitetet i Sør Øst-Norge (USN). FØS er også vertsfakultet for doktorgradsprogrammet Ansvarlig innovasjon og regional utvikling (RESINNREG) som går på tvers av fleire fakultet i HVL. FØS har det faglege og administrative ansvaret for programmet.Institutt for økonomi og administrasjon ved HVL har om lag 1500 studentar og 100 tilsette.

Instituttet er fordelt på tre campus: Bergen, Haugesund og Sogndal. Instituttet har seks bachelorprogram og to masterprogram.

Ledig fagstilling innen regnskap

Høgskulen på Vestlandet (HVL) har ledig ei stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskulelektor innan rekneskap og skatt ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap

Om stillinga:

Stillinga er plassert ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap (FØS) Institutt for økonomi og administrasjon (IØA) ved campus Sogndal og vil i hovudsak vera knytt til bachelorutdanninga i økonomi og administrasjon.

Institutt for økonomi og administrasjon ved HVL har eit stort fagmiljø og eit breitt studietilbod innanfor dei økonomisk administrative faga. Ved campus Sogndal tilbyr vi års- og bachelorstudium i økonomi og administrasjon, økonomi og jus, eigedomsmekling og reiselivsleiing, samt i natur- og opplevingsbasert reiseliv. I tillegg tilbyr vi masterutdannining M.Sc./siviløkonom med spesialiseringa Marketing and Innovation.

Stillinga har arbeidsstad ved campus Sogndal.

Den ledige stillinga er ei 100% stilling, men ved behov kan tilsetjing i deltidsstilling også vera mogleg.

Ansvars- og arbeidsområde:

Arbeidsoppgåvene vil i hovudsak vere:

 • Undervisning, rettleiing, oppfølging og sensur av studentar inannfor fagområda finansrekneskap, skatt og eventuelt andre bedriftsøkonomiske emne
 • Forskings- og utviklingsarbeid med relevans for stillinga sitt fagområde
 • Samarbeid om utdanning og forsking internt i FØS og i HVL, og med nasjonale og internasjonale samarbeidspartar

Den som blir tilsett vil også:

 • delta i vidareutvikling av emne og studieplanar
 • delta i utvikling av nye relevante forskingsprosjekt og utarbeiding av søknadar om ekstern finansiering saman med kollegaer i fagmiljøet
 • delta i institusjonsbyggande oppgåver som studiekoordinering, emneansvar og utvikling av forskingsgruppene
 • bidra i utviklinga av fleksible utdanningstilbod retta mot regional arbeidsliv og livslang læring

Kvalifikasjonar:

Kriteria for tilsetting i undervisnings- og forskarstilling går fram av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Formell utdanning og kompetanse:

 • For tilsetjing som førsteamanuensis er det krav om norsk doktorgrad innanfor stillinga sitt fagområde eller tilsvarande utanlandsk doktorgrad godkjend som likeverdig med norsk doktorgrad
 • For tilsetjing som førstelektor må det dokumenterast omfattande forskings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarar ein doktorgrad
 • For tilsetjing som høgskulelektor, må søkjar ha mastergrad innanfor fagområdet og relevant praksis
 • Utdanningsfagleg kompetanse
 • Undervisningsspråket er norsk og søkjarar må meistre norsk eller eit anna skandinavisk språk i tillegg til engelsk. Søkjarar som ved tilsetting ikkje stør kravet til norsk/skandinavisk språk, kan tilsetjast dersom språkkravet kan oppfyllast innan 2 år etter tilsetjing. Ein må då forplikte seg til å gjennomføre kurs i norskopplæring i løpet av denne tida.

Særskilt om utdanningsfagleg kompetanse:

Ønska kvalifikasjonar

 • Kompetanse innanfor finansrekneskap og skatt, og gjerne i fagområde som økonomisk analyse, økonomisk styring eller finans
 • Relevant og allsidig arbeidserfaring innenfor finansregnskap, skatt og meirverdiavgift
 • Undervisningserfaring frå høgare utdanning på aktuelt fagområde

Personlege eigenskapar:

 • Sjølvstendig og ansvarleg
 • Fleksibel og tilpassingsdyktig
 • Positiv innstilling og gode evne til samarbeid
 • Gode formidlingsevner både skriftleg og munnleg
 • Evne til å engasjere og motivere studentar

Korleis søke på stillinga?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merka ”Søk stillinga” på denne sida.

Vi gjer merksam på at søknaden blir vurdert ut frå den informasjonen som ved søknadsfristen er lagt inn i www.jobbnorge.no. Det er søkjaren sitt ansvar å sørgje for at alle relevante vedlegg er lagt inn innan fristen, irekna:

Dersom vitnemål, karakterutskrifter eller anna dokumentasjon ikkje er på eit skandinavisk språk eller engelsk, må søkjaren sjølv laste opp attesterte omsetjingar. Om vedlegga utgjer meir enn 50 MB må dei komprimerast før opplasting, eller leggjast ved som lenkje. 

Søknadane blir sendt elektronisk til eit sakkunnig utval. På bakgrunn av utvalet si vurdering vil aktuelle søkjarar bli kalla inn til intervju og prøveundervisning. Søknadar kan ikkje sendast på e-post til enkeltpersonar ved høgskulen. 

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordningar i Statens pensjonskasse
 • Spanande fagmiljø med moglegheiter for kompetanseheving- og utvikling
 • Moglegheit for trening i arbeidstida

Stillinga som x er løna etter Statens lønsregulativ, i stillingskode xxxx - tittel.

Frå løna blir det trekt 2 % innskot til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon:

Vi gjer merksam på at unntak frå den offentlege søkjarlista blir handsama etter reglane i Offentleglova. Søkjarar som har bede om slikt unntak, blir varsla dersom ønskje ikkje vert teke til følgje.

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogelg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er av den grunn eit personalpolitisk mål å oppnå ei balansert alders- og kjønnssamansetjing, og å rekruttere personar med minoritetsbakgrunn, nedsett funksjonsevne og hol i CV.

Arbeids- og opphaldsløyve i Norge er ein føresetnad for å tiltre stillinga.

Høgskulen på Vestlandet er underlagt forskrift for eksportkontrollsystem. Forskrifta kan bli brukt i behandlinga av søknadane.

Vi tek atterhald om at stillinga si plassering i organisasjonen kan bli endra som følgje av justeringar i HVL si interne organisering.

Kontaktperson ved Høgskulen på Vestlandet:

 • Ingunn Skjelbreidalen, assisterande instituttleiar, Tlf. +47 57 67 63 42, E-post: ingunn.skjelbreidalen@hvl.no

Søk stillinga

Powered by Labrador CMS