LEDIG STILLING VED HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

Førsteamanuensis i statistikk

Søknadsfrist: 31.07.2021

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.

HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.Fakultet for ingeniør- og naturvitskap har over 300 ansatte og ca 3200 studenter.Fakultetet har et bredt utdanningstilbud både på bachelor og masternivå innen ingeniør- og naturfag, i tillegg til PhD-utdanning innen datateknologi.


Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling forsker på innovasjon og tilbyr masterutdanning innen innovasjon og entreprenørskap. Dykkarutdanningen tilbyr ettårig fagskoleutdanning.

Hoveddelen av fakultetets virksomhet er i Haugesund, Bergen, Sogndal og Førde, men vi tilbyr også desentralisert utdanning i Stord.


Fakultetets virksomhet er internasjonalt forankret og skjer i tett samarbeid med regionale bedrifter, klynger, helseforetak og offentlig sektor, inkludert andre institusjoner i universitets- og høgskolesektoren. Dette gjelder både forsking, utvikling, innovasjon og ikke minst utdanning med studentprosjekt på alle nivå.

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig fast stilling i 100% som førsteamanuensis i statistikk ved Fakultet for ingeniør- og naturvitskap, campus Bergen

Realfagsgruppen ved Institutt for datateknologi, elektroteknologi og realfag er på jakt etter en høyt motivert kollega i stilling som førsteamanuensis i statistikk med interesser i skjæringen teknologi og datavitenskap.

Realfagsgruppen ved campus Bergen består i dag av rundt 20 ansatte innen disiplinene fysikk, matematikk og statistikk. Gruppen har blant annet ansvar for å levere undervisning av høy kvalitet i realfagene på tvers av alle ingeniørutdanningene ved fakultetet.

Vi er nå inne i en spennende fase med utvikling av en ny, tverrfaglig mastergrad i retning anvendt datateknologi. Som ansatt i realfagsgruppen kan du bli del av et aktivt og tverrfaglig forsknings- og undervisningsmiljø og kan være med på å bygge opp denne nye mastergraden med tverrfaglig forskningsprofil i retning anvendt datateknologi. Vår styrke som gruppe er nettopp tverrfaglighet innen disiplinene fysikk, statistikk, matematikk og datateknologi, og det at vi er tett på andre fagmiljø og samfunnet rundt oss. Som ansatt i gruppen vil du være en viktig bidragsyter til å bygge opp og å tenke strategisk og visjonært om hvordan vår felles forsknings- og undervisningsprofil kan videreutvikles.

Ansvars- og arbeidsområde:

En stor og viktig del av arbeidsoppgavene vil være undervisning i statistikk og matematikk for bachelorstudenter på ingeniørutdanningene ved fakultetet. Det er også mulig å veilede studenter på bachelor-, master, og PhD-nivå. Vi har betydelig fokus på høy kvalitet i undervisning, og også her kommer tverrfaglighet inn som styrke. Vi søker kandidater som viser stor interesse og engasjement for undervisning, samarbeid og som ønsker å være med å bygge felleskap i både undervisning, forskning, administrative oppgaver og som ønsker å bidra til et spennende og attraktivt arbeidsmiljø. Som gruppe ønsker vi at du skal være med å styrke et samarbeidsmiljø med aktiv veiledning, hyppige gruppemøter og en sosial atmosfære. Vi verdsetter et kjønnsbalansert og inkluderende miljø.

Forskningsaktivitetene i gruppen inkluderer maskinlæring og dataanalyse innen blant annet feltene medisinsk bildeanalyse og analyse av høy-energi-fysikk-data fra CERNs Large Hadron Collider, i tillegg til interesser for å utvikle ny kunnskap om bruk av kunstig intelligens og maskinlæring innen ingeniørsystemer, i kunnskapssamfunnet og innen medisinsk vitenskap.Aktuell kandidat til stillingen er forventet å bygge opp under og bidra til en eksisterende forskningsaktivitet i gruppen.

Lenke til eksempler på pågående forskningsaktiviteter der gruppen er representert :https://ict.hvl.no/, https://www.hvl.no/en/research/group/data-science-group https://mmiv.no/,https://home.cern/, https://www.anceha.no/

For tiden har realfagsgruppen også ansvar for å undervise i enkelte emner ved Sjøkrigsskolen i form av et eksternt oppdrag. Det kan være aktuelt for søkere til denne stillingen å også ta del i undervisningen ved Sjøkrigsskolen.

Kvalifikasjoner:

Aktuelle kandidater til stillingen må ha en doktorgrad i statistikk, eller et nærliggende fagområde med relevant spesialisering i statistikk. Det er videre viktig med en forskningsprofil som kan bygge opp under eksisterende forskning i realfagsgruppen og datavitenskapsgruppen. En tverrfaglig forskningsprofil og -interesser i retning anvendt datateknologi, for eksempel innen kunstig intelligens/maskinlæring er svært ønskelig. Aktuelle kandidater må evne å involvere og engasjere studentene i undervisning hvor utdanningsmål, innhold og vurderingsformer henger tett sammen.

Undervisningsspråket ved HVL er i all hovedsak norsk og det er derfor et krav at den som blir ansatt behersker norsk (eller svensk eller dansk) på et høyt nivå. Det kreves også solide engelskkunnskaper. Videre er det et krav at aktuelle kandidater har programmeringserfaring på et høyt nivå.

Kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger . Søkere som ved ansettelse ikke oppfyller de utdanningsfaglige kompetansekravene for undervisning og veiledning i henhold til forskriften må oppfylle dem innen to år etter ansettelse. HVL tilbyr kurs i høgskolepedagogikk.

Ved vurdering av kvalifiserte søkere vektlegger vi følgende:

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og evne til å bidra til et konstruktivt og inkluderende, spennende og attraktivt arbeidsmiljø
 • gode formidlingsevner og eventuelt undervisningserfaring, f.eks fra videregående skole, høyere utdanning, og/eller annen formidlingserfaring. Entusiasme og evner for god undervisning er viktigere enn å vise til lang undervisningserfaring
 • høy arbeidskapasitet, nysgjerrighet og motivasjon for å utvikle ny kunnskap sammen med andre
 • erfaring fra nasjonalt og internasjonalt samarbeid og evne til å bygge og ivareta nettverk - lokalt, regionalt, og internasjonalt
 • god digital kompetanse og erfaring med/interesse for utvikling og bruk av varierte læringsformer og digitale redskaper i undervisningen
 • formidling av forskningsresultat i anerkjente internasjonale publiseringskanaler
 • evne til å initiere, skaffe ekstern finansiering til, drive og gjennomføre forsknings- og utviklingsprosjekter

Ved vurdering av den best kvalifiserte søkeren legges det lik vekt på både formidlingsevne med fokus på undervisning, forskningsinteresser og resultater og personlig egenskaper. Kvalifikasjoner og aktiviteter de siste fem årene vil bli særskilt vektlagt, og vil bli vurdert i forhold til når søkeren ble tildelt doktorgraden.

Det er et krav om å kunne sikkerhetsklareres for undervisning ved Sjøkrigsskolen, og samlet behov for å dekke undervisningen til gruppen vil bli vektlagt i ansettelsesprosessen.

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder:

Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søkerne vil bli vurdert av et sakkyndig utvalg, og de best kvalifiserte kandidatene vil bli invitert til å holde en presentasjon om sin forskning og en presentasjon for å illustrere sine formidlingsevner i en undervisningssituasjon, i tillegg til et intervju.

Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen som førsteamanuensis er lønnet etter Statens lønnsregulativ, i stillingskode 1011 førsteamanuensis.

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV.

Kontaktpersoner ved Høgskulen på Vestlandet:

 • Assisterende instituttleder Therese Berge Sjursen, Epost: [email protected], Telefon: +47 971 44 669
 • Instituttleder Kristin Fanebust Hetland, Epost: [email protected], Telefon: +47 988 31 111

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS