Ledig stilling ved Høgskulen på Vestlandet

Førsteamanuensis / førstelektor / høgskolelektor i sykepleiefag (psykisk helse)

Søknadsfrist: 08.03.2020

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig en fast stilling som førsteamanuensis / førstelektor / høgskolelektor i sykepleiefag (psykisk helse) ved Fakultet for helse- og sosialvitskap

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.


Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.


HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.


Fakultet for helse- og sosialvitskap har omkring 370 ansatte og omkring 4500 studenter. Vi har et bredt utdanningstilbud innen helse- og sosialfaglige profesjonsutdanninger, etter- og videreutdanninger, flere masterutdanninger og et ph.d.-studie i Helse, funksjon og deltakelse. Fakultetet har en vitenskapelig ambisjon om å styrke forskningsbasert undervisning, veiledning og praksis innen områdene helse, funksjon og deltaking.


Studentene våre får omfattende ferdighetstrening i tillegg til praksis, blant annet gjennom øvelser i kommunikasjon og utprøving ved et avansert simuleringssenter, SimArena. Vi praktiserer fleksible læringsformer der studenten selv blir utfordret til å delta i forskning og utviklingsarbeid.


Ved institutt for helse og omsorgsvitskap er vi omkring 210 ansatte og omkring 2400 studenter fordelt på studiestedene Førde, Bergen, Haugesund og Stord. Vi tilbyr bachelorutdanning i sykepleie og masterstudium i klinisk sykepleie med syv ulike fordypningsområder. I tillegg har vi masterstudium i jordmorfag, masterstudium i samhandling innen helse- og sosialtjenester, masterstudium i helse- og omsorgsvitenskap, samt en rekke videreutdanninger. Forskningen vår er rettet mot å styrke kunnskapsgrunnlaget innen klinisk sykepleie, kvalitet og innovasjon i helse- og omsorgstjenester, folkehelse og livsstil samt utdanningskvalitet.

Stillingen har arbeidsplass ved Campus Bergen.

Ansvars- og arbeidsområder:

 • Undervisning, veiledning og forskning innenfor sykepleiefaglige emner knyttet til fagseksjonens studieprogram og fakultetets forskningsprofiler
 • Undervisning og veiledning av studenter i ferdighetstrening og simulering innenfor tematikken psykisk helse
 • Oppfølging av studiegrupper, ulike prosjekter og kliniske studier innenfor tematikken psykisk helse
 • Evaluering og sensurering
 • Bidra innenfor ulike faglige institusjonsbyggende oppgaver, som for eksempel studiekoordinering, emneansvar samt medvirkning i forskningsgruppe
 • Fagutvikling og samarbeid med det kliniske feltet for å sikre at studiene holder et høyt faglig nivå
 • Samarbeid internt ved høgskolen så vel som med andre utdanningsinstitusjoner nasjonalt og internasjonalt

Stillingen vil i hovedsak være knyttet til fagseksjon for bachelor i sykepleie heltid. Den som tilsettes vil også måtte påregne undervisnings- og veiledningsoppgaver i andre fagseksjoner og andre studietilbud i instituttet.

Kvalifikasjoner:

 • Grunnutdanning i sykepleie, relevant master/hovedfag og avlagt ph.d- grad eller dokumentasjon på førstelektorkompetanse innenfor relevante fagområder
 • For tilsetting som høgskolelektor blir interesse og motivasjon for å oppnå førstekompetanse vektlagt
 • Relevant forsknings- og fagutviklingserfaring vektlegges
 • Praksisnær kompetanse og klinisk arbeidserfaring relatert til psykisk helse
 • Pedagogisk kompetanse
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk samt på engelsk
 • God IKT-kompetanse

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Videreutdanning i psykisk helse
 • Bred og oppdatert klinisk praksis
 • Undervisnings- og veiledningserfaring fra høyere utdanning
 • Interesse for og erfaring med studentaktive metoder og digitale undervisningsformer
 • Erfaring med simulering som læringsmetode og/eller fascilitatoropplæring

Personlige egenskaper:

 • Selvstendig
 • Ansvarlig
 • Initiativrik
 • God evne til å samarbeide med studenter og kolleger
 • Gode formidlingsevner

Høgskolepedagogikk / veiledning

Det blir stilt krav til praktisk pedagogisk kompetanse i samsvar med Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Sakkyndig vurdering

Søkere til vitenskapelige stillinger blir vurdert av en sakkyndig komité. Bedømmelsen skjer på bakgrunn av dokumentert kompetanse, inntil 15 vitenskapelige arbeider. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget ved Høgskulen på Vestlandet.

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder de vitenskapelige arbeidene (inntil 15 stk.), fullstendig publikasjonsliste, attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor er lønnet etter Statens lønsregulativ, i stillingskode1011 førsteamanuensis/1198 førstelektor/1008 høgskolelektor.

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og det kan bli gjort endringer i stillingen sitt ansvarsområde og plass i organisasjonen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller med hull i CV-en.

Kontaktpersoner ved Høgskulen på Vestlandet:

1) Fagseksjonsleder Marianne Fjose, tlf. 57 67 76 67

2) Instituttleder Georg Førland, tlf. 52 70 26 36 / 948 65 911

Søk stillingen