LEDIG STILLING VED HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

Førsteamanuensis / førstelektor / høgskulelektor i radiografi

Søknadsfrist: 21.06.2021

Høgskulen på Vestlandet

Fakultet for helse- og sosialvitskap har om lag 370 tilsette og om lag 4500 studentar. Vi har eit breitt utdanningstilbod innan helse- og sosialfaglege profesjonsutdanningar, etter- og vidareutdanningar og fleire masterprogram. Fakultetet tilbyr ph.d.-utdanninga "Helse, funksjon og deltaking".

I tillegg har Fakultet for helse- og sosialvitskap ansvar for forskingsområdet: "Innovasjon i offentleg sektor" i ph.d.-utdanninga Responsible Innovation and regional Development (RESINNREG), som er eit samarbeid på tvers av fakulteta.

Studentane våre får omfattande ferdigheitstrening i tillegg til praksis, mellom anna gjennom øvingar i kommunikasjon og utprøving ved eit avansert simuleringssenter, SimArena. Vi praktiserer fleksible læringsformer der studenten sjølv blir utfordra til å delta i forsking og utviklingsarbeid.


Ved Institutt for helse og funksjon er vi om lag 60 tilsette og 580 studentar med studiestad i Bergen. Vi har bachelorutdanningar i ergoterapi, fysioterapi og radiografi. I tillegg har vi også masterstudium i klinisk fysioterapi med tre studieretningar og tverrfagleg internasjonalt studium iHealthy aging and rehabilitation. Frå hausten 2020 blir masterstudium i kunnskapsbasert praksis del av studietilbodet ved instituttet. Forsking og formidling knytt til desse fagområda og utdanningsforsking er ein viktig del av arbeidsoppgåvene våre.

Førsteamanuensis/førstelektor/høgskulelektor innan fagområde radiografi

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig 100% fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskulelektor innan fagområde radiografi ved Fakultet for helse-og sosialvitskap – campus Bergen

Stillinga er hovudsakleg knytt til Fakultet for helse- og sosialvitskap, Institutt helse og funksjon, fagseksjon bachelor i radiografi, men ein må og rekne med undervisnings- og rettleiingsoppgåver ved andre studietilbod i instituttet.

Ansvars- og arbeidsområde:

 • Undervising, rettleiing, fagutvikling og forsking innan fagområdet radiografi på både bachelor- og masternivå.
 • Oppfølging og rettleiing av studentar, ferdighetstrening og vurdering
 • Deltaking i institusjonsbyggjande arbeid, mellom anna koordinering av studiar, emneansvar og internasjonaliseringsarbeid
 • Samarbeid internt i høgskulen og med andre utdanningsinstitusjonar og samarbeidspartar både nasjonalt og internasjonalt
 • Bidra til forsking knytt til fagseksjonen sine studieprogram i tillegg til fakultetet sine forskningsprofilar

Kvalifikasjonar:

Kriteria for tilsetting i undervisnings- og forskarstillingar går fram av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger fastsett av Kunnskapsdepartementet.

 • For tilsetting som førsteamanuensis/ førstelektorer er kravet grunnutdanning i radiografi, og avlagt ph.d-grad/dokumentasjon på førstelektorkompetanse innan helsefag eller medisinske fag relevant for stillinga
 • For tilsetting som høgskulelektor må søkjar ha relevant mastergrad innan helsefag eller medisinske fag relevant for stillinga, og profesjonskompetanse, interesse og motivasjon for å oppnå førstekompetanse vil bli vektlagt
 • Pedagogisk kompetanse (jfr. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings og forskerstillinger)
 • Interesse for og/eller erfaring med pedagogisk utviklingsarbeid, varierte undervisningsformer og internasjonaliseringsarbeid frå undervisning og rettleiing i høgare utdanning
 • Søkjar må ha autorisasjon, og arbeidserfaring som radiograf
 • Utdanningsfagleg kompetanse er eit krav for stillinga
 • God munnleg og skriftleg framstillingsevne på norsk eller skandinavisk språk i tillegg til engelsk
 • God IKT-kompetanse

Ønska kvalifikasjonar:

 • Erfaring frå relevante forskings- og utviklingsprosjekt, som til dømes erfaring med å skaffe ekstern finansiering og med utvikling av forskings- og utviklingsprosjekt saman med praksisfeltet
 • Erfaring med internasjonalt samarbeid og/eller arbeidserfaring
 • Erfaring med undervisning og rettleiing i høgare utdanning

Personlege eigenskapar:

 • sjølvstendig og ansvarleg
 • interesse for å bidra til å styrke forsking og fagutvikling på fagseksjonen
 • interesse for å bidra til å bruke og utvikle nye og studentaktiviserande undervisningsmetodar
 • evne til å ta initiativ, både til faglege og sosiale aktivitetar i tråd med et godt arbeidsmiljø
 • er positiv og har gode samarbeidsevner
 • god evne til formidling

Utdanningsfagleg kompetanse

Søkjarar som ved tilsetting ikkje fyller krava, må fylle dei innan to år. HVL tilbyr kurs i høgskulepedagogikk. For stilling som førsteamanuensis skal utdanningsfagleg kompetanse dokumenterast med ei pedagogisk mappe og ein pedagogisk CV i tråd med kriteriar for utdanningsfagleg basiskompetanse ved tilsetting og opprykk i førsteamanuensis og professorstilling ved HVL

Korleis søke på stillinga?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merka ”Søk stillinga” på denne sida.

Vi gjer merksam på at søknaden blir vurdert ut frå den informasjonen som ved søknadsfristen er lagt inn i www.jobbnorge.no. Det er søkjaren sitt ansvar å sørgje for at alle relevante vedlegg er lagt inn innan fristen, irekna:

 • vitskaplege arbeid (inntil 15 stk.)
 • fullstendig publikasjonsliste
 • attestar og vitnemål.

Faste stillinger: For førsteamanuensis skal utdanningsfagleg kompetanse dokumenterast med ei pedagogisk mappe og ein pedagogisk CV i tråd med Kriterier for utdanningsfaglig basiskompetanse ved ansettelse og opprykk i førsteamanuensis- og professorstilling ved HVL .

For melombelse stillinger: For førsteamanuensis kan utdanningsfagleg kompetanse dokumenterast med ei pedagogisk mappe og ein pedagogisk CV i tråd med Kriterier for utdanningsfaglig basiskompetanse ved ansettelse og opprykk i førsteamanuensis- og professorstilling ved HVL

Dersom vitnemål, karakterutskrifter eller anna dokumentasjon ikkje er på eit skandinavisk språk eller engelsk, må søkjaren sjølv laste opp attesterte omsettingar. Om vedlegga overstig 15MB må dei komprimerast før opplasting eller leggjast ved som lenke.

Søknadane vert sendt elektronisk til det sakkunnige utvalet. På bakgrunn av utvalet si vurdering, vil aktuelle søkjarar bli kalla inn til intervju og prøveundervisning. Søknadar kan ikkje sendast på e-post til enkeltpersonar ved høgskulen.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordningar i Statens pensjonskasse
 • Spennande fagmiljø med moglegheit for kompetanseheving- og utvikling
 • Høve for trening i arbeidstida

Stillinga som førsteamanuensis/førstelektor/høgskulelektor er lønna etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1011 førsteamanuensis/1198 førstelektor/1008 høgskulelektor.

Frå løna blir det trekt 2 % innskot til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon:

Vi gjer merksam på at i tråd med offentleglova, kan opplysningar om søkjaren bli gjort offentleg sjølv om søkjaren har bede om å ikkje bli oppført på søkjarlista. Søkjaren vil bli varsla dersom førespurnad om unntak for offentleggjering ikkje vert teken til følgje.

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er av den grunn eit personalpolitisk mål å oppnå ei balansert alders- og kjønnssamansetting og å rekruttere personar med minoritetsbakgrunn, nedsett funksjonsevne og hol i CV.

Kontaktperson ved Høgskulen på Vestlandet:

 • Fagseksjonsleder Eli Eikefjord, tlf 55 58 55 88

Søk stillinga

Powered by Labrador CMS