LEDIG STILLING VED HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

Førsteamanuensis / førstelektor / høgskolelektor innen ferdighetslæring og simulering

Søknadsfrist: 21.03.2021

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.

HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.

Fakultet for helse- og sosialvitskap har omkring 370 ansatte og omkring 4500 studenter. Vi har et bredt utdanningstilbud innen helse- og sosialfaglige profesjonsutdanninger, etter- og videreutdanninger og flere masterprogram. Fakultetet tilbyr ph.d.-utdanningen "Helse, funksjon og deltakelse". I tillegg har Fakultet for helse- og sosialvitskap ansvar for forskningsområdet: «Innovasjon i offentlig sektor» i ph.d.-utdanningen

Responsible Innovation and Regional Development (RESINNREG), som er et samarbeid på tvers av fakultetene.

Studentene våre får omfattende ferdighetstrening i tillegg til praksis, blant annet gjennom øvelser i kommunikasjon og utprøving ved et avansert simuleringssenter, SimArena. Vi praktiserer fleksible læringsformer der studenten selv blir utfordret til å delta i forskning og utviklingsarbeid.


Ved Institutt for helse og funksjon er vi omkring 60 ansatte og 580 studenter med studiested i Bergen. Vi har bachelorutdanninger i ergoterapi, fysioterapi og radiografi. I tillegg har vi også masterstudium i klinisk fysioterapi med tre studieretninger og tverrfaglig internasjonalt studium i Healthy aging and rehabilitation. Fra høsten 2020 blir masterstudium i kunnskapsbasert praksis del av studietilbudet ved instituttet. Forskning og formidling knyttet til disse fagområdene og utdanningsforskning er en viktig del av arbeidsoppgavene våre.

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig 100% fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor innen ferdighetslæring og simulering ved Fakultet for helse-og sosialvitskap – campus Bergen

Fakultet for helse- og sosialvitskap søker en førsteamanuensis / førstelektor / høgskolelektor med kompetanse innen ferdighetslæring og simulering for å styrke og utvikle faglig aktivitet og forskning innen dette fagområdet.

Stillingen er knyttet til simuleringsenheten SimArena som er en felles betegnelse for øvingslaboratorium ved Fakultet for helse- og sosialvitskap.

SimArena inneholder øvingslaboratorium for alle helse- og sosialfaglige profesjoner ved fakultetet. Ved hjelp av ferdighetstrening og simulering kan studenter trene på aktiviteter relatert til oppgaver en får i yrkeslivet. Det styrker studentenes kompetanse og bidrar til økt pasientsikkerhet i helse- og sosialtjenesten.

Stillingen er organisatorisk plassert ved Institutt for helse og funksjon ved Campus Bergen. En må påregne samarbeid knyttet til simuleringsarenaer ved alle campus.

Ansvars- og arbeidsområde:

 • Undervisning, veiledning og utvikling innen ferdighetstrening og simulering i emner knyttet til fakultetets studieprogrammer og fakultetets forskningsprofiler
 • Samarbeid om ferdighetslæring og simulering i utdanning og forskning internt i høgskolen, og med lokale, nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere
 • Bidra som kontakt mot utstyrsleverandør og teknisk service
 • Forsknings- og utviklingsarbeid med relevans for ferdighetslæring og simulering
 • Bidra til utvikling av forskningsprosjekt og utarbeide søknader om ekstern finansiering sammen med kollegaer i fagmiljøet
 • Bidra innen de ulike faglige institusjonsbyggende oppgavene, som for eksempel opplæring i utstyr og programvare, koordinering, prosjektarbeid

Kvalifikasjoner:

Kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger fastsatt av Kunnskapsdepartementet.

 • For tilsetting som førsteamanuensis er kravet avlagt ph.d-grad og for førstelektor dokumentasjon på førstelektorkompetanse, innen relevant fagområde
 • For tilsetting som høgskolelektor må søker ha relevant mastergrad og interesse og motivasjon for å oppnå førstekompetanse blir vektlagt
 • Profesjonsutdanning innen helse- eller sosialfag
 • Utdanningsfaglig kompetanse er et krav for stillingen
 • Kompetanse/relevant erfaring innen simuleringsarbeid
 • Interesse for og/eller erfaring med pedagogisk utviklingsarbeid, varierte undervisningsformer og internasjonaliseringsarbeid fra undervisning og veiledning i høyere utdanning
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk eller skandinavisk språk i tillegg til engelsk
 • God IKT-kompetanse

Ønskede kvalifikasjoner

 • Fasilitatiorkurs og/eller HLR-instruktør
 • VR-teknikk og e-helse
 • Erfaring fra relevante forsknings- og utviklingsprosjekt, iregnet erfaring med å skaffe ekstern finansiering og utvikling av forsknings- og utviklingsprosjekt med praksisfeltet
 • Erfaring med internasjonalt samarbeid og/eller arbeidserfaring
 • Erfaring med undervisning og veiledning i høyere utdanning

Personlige egenskaper:

 • Selvstendig og ansvarlig
 • Positiv innstilling og god evne til å samarbeide med både studenter og kollegaer
 • Trives i et tverrprofesjonelt miljø
 • God evne til formidling
 • Engasjement og interesse for faglig utvikling

Utdanningsfaglig kompetanse:

Søkere som ved ansettelse ikke oppfyller kravene i henhold til forskriften må oppfylle dem innen to år. HVL tilbyr kurs i høgskolepedagogikk.

For stilling som førsteamanuensis skal utdanningsfaglig kompetanse dokumenteres med en pedagogisk mappe og en pedagogisk cv i tråd med kriterier for utdanningsfaglig basiskompetanse ved ansettelse og opprykk i førsteamanuensis- og professorstilling ved HVL .

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder de vitenskapelige arbeidene (inntil 15 stk.), fullstendig publikasjonsliste, attester og vitnemål samt dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse. For førsteamanuensis skal utdanningsfaglig kompetanse dokumenteres med en pedagogisk mappe og en pedagogisk CV i tråd med Kriterier for utdanningsfaglig basiskompetanse ved ansettelse og opprykk i førsteamanuensis- og professorstilling ved HVL

Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor er lønnet etter Statens lønnsregulativ, i stillingskode 1011 førsteamanuensis / 1198 førstelektor /1008 høgskolelektor.

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller med hull i CV-en.

Kontaktperson ved Høgskulen på Vestlandet:

1) Instituttleder Bjørg Hafslund, +47 55 58 55 06/+47 900 71 972

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS