Stilling:

Førsteamanuensis / førstelektor i sykepleie

Søknadsfrist 1. februar 2019

Høgskolen i Molde

Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk (HiMolde) har 200 ansatte og 2 500 studenter. Høgskolen har bachelor- og masterstudier innen helse- og sosialfag, logistikk, Sport Management, IT, økonomi, og juss og samfunnsvitenskap. I tillegg tilbys doktorgradsutdanning innen logistikk og helse- og sosialfag. Høgskolen holder til i moderne lokaler på Molde Campus.

Avdeling for helse- og sosialfag har ledig to faste stillinger som førsteamanuensis/førstelektor i sykepleie med tiltredelse hhv 1. januar og 1. august 2019.

Stillingene er tilknyttet bachelorutdanning i sykepleie. Det stilles krav om autorisasjon som sykepleier, og erfaring fra høyskole- og universitetssektoren vil bli vektlagt. Til den ene stillingen er det krav om gode kunnskaper i grunnleggende somatisk sykepleie, og nyere klinisk somatisk erfaring fra fagområdet kommune- og/eller spesialisthelsetjeneste. Erfaring med simulering som pedagogisk metode vektlegges.Til den andre stillingen er det krav om nyere klinisk somatisk erfaring fra kommune- og/eller spesialisthelsetjeneste. Erfaring fra forebyggende- og helsefremmende arbeid vil være en fordel.

Begge stillingene har ordinære undervisnings-, veilednings- og oppfølgingsoppgaver av studenter. Den som ansettes skal medvirke til å utvikle og styrke den sykepleiefaglige kompetansen i utdanningsprogrammene.

Ansettelse som førsteamanuensis krever norsk doktorgrad eller tilsvarende. Det legges videre vekt på aktiv forskning og nyere forskningspublisering. Ansettelse som førstelektor bygger på en dokumentasjon av både vitenskapelige/faglige og pedagogiske kvalifikasjoner. Kravene skal samlet sett være på nivå med førsteamanuensis, men kvalifikasjonsgrunnlaget kan være bredere. Dersom det ikke melder seg søkere med omsøkt kompetanse, vil en vurdere å ansette høgskolelektor. For ansettelse som høgskolelektor kreves det høyere grads eksamen, samt relevante forskningskvalifikasjoner utover dette og/eller relevant yrkespraksis. Søkeren må angi hvilke(t) kompetansenivå som søkes. Det kreves dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Ved ansettelse av søker uten relevant universitets/høyskole-pedagogisk utdannelse vil det bli pålagt å gjennomføre en slik utdannelse innen to år. Den som ansettes må undervise på norsk (eller annet skandinavisk språk).

Søkernes personlige egenskaper og kompetanse vektlegges. Vi søker medarbeidere som er målretta, selvstendige og fleksible med gode samarbeidsevner. Søkere kan bli innkalt til prøveforelesning eller intervju som del av ansettelsesprosedyren.

Stilling som førsteamanuensis/førstelektor lønnes i lønnstrinn 66-71 (kr 586 500-646 700) og som høgskolelektor i lønnstrinn 59-63 (kr 515 200-555 100). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn avtales. Tilsetting skjer på vanlige statlige vilkår, og den som tilsettes må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen. Fra lønnen går et lovfestet innskudd i Statens Pensjonskasse. For førsteamanuensis er for tiden 45 prosent av arbeidstiden øremerket forskning, utvikling, innovasjon, samfunnskontakt og formidling, mens den er på 20 prosent for førstelektor og høgskolelektor. Stillingene har arbeidssted Kristiansund. Avdelingen har studiegrupper både i Molde og Kristiansund, og det må påregnes oppgaver på begge studiestedene. Arbeidsoppgavene medfører en del reisevirksomhet og det er ønskelig at den som ansettes har førerkort. Skyss- og kostgodtgjørelse etter Statens regulativ.

Nærmere opplysninger fås ved å henvende seg til:

Se også https://www.himolde.no.

Vi ber våre søkere om å registrere sin søknad på www.jobbnorge.no. Her vedlegges CV, attester, vitnemål og en liste over vitenskapelig produksjon og en omtale av inntil 15 arbeider som bes vurdert i forhold til stillingen.

Søknadsfrist: 1. februar 2019.

Høgskolen i Molde deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Vi vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, og som ellers fyller kvalifikasjonskravene til stillingen.

Vi gjør oppmerksom på at søkerlisten kan bli gjort offentlig selv om søker ber om anonymitet, jf offentleglova § 25, 2. ledd. Anmodningen om unntak fra offentlighet må begrunnes.

Søk på stillingen