Stilling:

Førsteamanuensis / Førstelektor i spesialpedagogikk

Søknadsfrist 24.02.2019

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Om stillingen

Stillingen ligger til Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk, institutt for pedagogikk - Lillehammer. Stilingen er fast, 100 %

Kontakt:

Ansvar og oppgaver

Vi søker en medarbeider som skal arbeide med:

 • Undervisning, veiledning og sensurering
 • Studieplanlegging og emneansvar
 • Forsknings og utviklingsarbeid i fagfeltet

Og som videre skal bidra til:

 • faglig utvikling og nettverksbygging
 • utvikling av et godt arbeids- og læringsmiljø

Spesialpedagogikkmiljøet har en bred sammensatt studieportefølje på både bachelor og masternivå. Både norsk-og engelskspråklige. Tilgjengelige ressurser i fagmiljøet utnyttes etter den enkeltes kompetanse og interesser, men alle må tidvis sette seg inn i nye områder. Alle driver undervisning, veiledning og sensurering på alle nivå. Det forventes at nye tilsatte går inn i det faglig fellesskapet og bidrar til å ivareta vår studieportefølje med engasjement for kvalitet.

Kvalifikasjonskrav

 • Hentes fra stillings- og kravspesifikasjon

For ansettelse som førsteamanuensis kreves:

 • PhD i spesialpedagogikk/pedagogikk eller tilsvarende. Personer som vurderer sin PhD som tilsvarende, bes redegjøre for hvordan dette arbeidet er relevant for det spesialpedagogiske fagområdet.
 • Kjennskap til det spesialpedagogiske fagfeltet.
 • Erfaring fra undervisning er en fordel

Personer som er i sin avsluttende fase av et relevant doktorgradsarbeid, kan søke og bli ansatt som høgskolelektor i påvente av fullført doktorgrad. Søknaden må da inneholde en oversikt over gjennomført arbeid, samt en redegjørelse for hvor mye arbeid som gjenstår.

For ansettelse som førstelektor kreves:

 • Vitenskapelige arbeider av relevans for det spesialpedagogiske området på nivå med doktorgrad.
 • Kjennskap til det spesialpedagogiske fagfeltet.
 • Erfaring fra undervisning fra universitet/høgskolesektoren.

Personlig kompetanse:

 • Evne til god, faglig studentkontakt
 • Evne til fleksibilitet, selvstendighet og samarbeid
 • Interesse for digitalisering og nye undervisningformer
 • God fremstillingsevne på norsk (skandinavisk språk) og engelsk, skriftlig og muntlig
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt
 • Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten
 • Mer informasjon om de formelle kvalifikasjonskravene, se Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.
 • Søkere som ikke kan dokumentere pedagogisk kompetanse ved ansettelse er forpliktet til å gjennomføre høgskolens kurs i høgskolepedagogikk eller tilsvarende etter nærmere avtale.
 • Dersom det ikke har vært mulig å få søkere som tilfredsstiller kompetansekravene kan det foretas midlertidig ansettelse for inntil tre år og seks måneder i lavere stilling som vedkommende tilfredsstiller kompetansekravene til, forutsatt at vedkommende etter ansettelsesmyndighetens vurdering, har forutsetninger for å skaffe seg de nødvendige kvalifikasjoner i løpet av ansettelsesperioden.

Hvordan søke

Søknad og CV registreres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden må inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Utfyllende oversikt over utdanning, vitnemål, arbeidserfaring, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring, akkvisisjonsarbeid, koordinerings erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
 • Dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner, herunder formell pedagogisk utdanning, pedagogisk praksis (for eksempel undervisnings-/veiledererfaring), erfaring med studiekvalitetsutvikling, utvikling av undervisningsopplegg, studieplaner etc. I tillegg ønskes inntil en sides refleksjon rundt ditt pedagogiske grunnsyn og din egen pedagogiske utvikling
 • Oversikt over eksternfinansierte prosjekter
 • Publikasjonsliste
 • Inntil 15 arbeider til vurdering

Aktuelle søknader vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, publikasjonslister og dokumenter/arbeider som skal vurderes skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes i stillingskode 1011 Førsteamanuensis/ 1198 førstelektor i Statens lønnsregulativ, innplassert etter kompetanse og erfaring

Søk stillingen