LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Professor / førsteamanuensis i samfunnsfag

Søknadsfrist: 12.12.2021

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 16 000 studenter, 1400 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, samt virksomhet på Kongsvinger, Tynset og i Oslo.


Høgskolen i Innlandet bygger sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som skal sette spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt.


Vi utvikler en institusjon med høy faglig kompetanse med mål om å oppnå universitetsakkreditering.


Vår visjon er «Sterkere sammen». Vi bygger det nye universitetet i tverrfaglig fellesskap, sammen med samfunns- og arbeidsliv.

Fakultet for Lærerutdanning og pedagogikk (LUP) tilbyr de fleste former for lærerutdanning så som barnehage- og grunnskolelærerutdanninger, faglærerutdanning i musikk, praktisk-pedagogisk utdanning og lektorprogram i språkfag.


I tillegg tilbys en rekke årsstudier, bachelorprogram i pedagogikk og spesialpedagogikk, samt 2-årige masterprogrammer innenfor hhv. generell pedagogikk, spesialpedagogikk, tilpasset opplæring, digital kommunikasjon og kultur, kultur- og språkfagenes didaktikk (norsk, engelsk, musikk) realfagsdidaktikk (matematikk, naturfag),
utdanningsledelse og grunnskolefag.


Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk har 3.500 studenter og 350 ansatte.


Fakultetet er ansvarlig for ph.d.-programmet i Profesjonsrettede lærerutdanningsfag og er også bidragsyter på ph.d.-programmet Barns og unges deltakelse og kompetanseutvikling.

Ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk er det ledig 100% fast stilling som Professor/ førsteamanuensis i samfunnsfag

Om Instituttet

Fagmiljøene innen samfunnsfag og religion, livssyn og etikk vil våren 2022 danne et nytt institutt. Instituttet har ikke fått sitt endelige navn.

Fagmiljøene leverer undervisningsressurser på barnehage- og grunnskolelærerutdanninger, lektorutdanning, praktisk-pedagogisk utdanning, årsstudium samfunnsfag, ex.phil og masterprogrammene i kultur- og språkfagenes didaktikk, digital kommunikasjon og kultur, og tilpasset opplæring, i undervisningsledelse og realfagenes didaktikk.

Dessuten bidrar fagmiljøene i instituttet med undervisning i bioetikk på master i næringsrettet bioteknologi og leverer kurs og veiledning på ph.d.-programmet Profesjonsrettede lærerutdanningsfag.

Instituttets fagmiljøer driver eksternvirksomhet gjennom bl.a. etter- og videreutdanning av lærere i barnehage og skole, samt omfattende forsknings-, publiserings- og formidlingsaktivitet.

Instituttets ansatte er sentrale i forskergruppene: Diversity in Education og Studies in Professional Development, Learning and Policy, Pedagogisk grunnlagstenkning i barnehage og skole og Global Bevissthet og Bærekraft (GLOBE).

Faggruppen for samfunnsfag består for tiden av 12 ansatte, 1 professor, 2 dosenter, 7 førsteamanuenser, 2 førstelektorer og 1 høgskolelektor.

Faggruppen for samfunnsfag omfatter fagene samfunnskunnskap, historie, og geografi.

Instituttet vil få totalt 24 medarbeidere.

Om stillingen

Ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk, er det ledig 100% fast stilling som professor/ førsteamanuensis i samfunnsfag. Stillingen er ledig fra 01.08.2022.

Ansvar og arbeidsoppgaver

 • Ansvar for undervisnings-, veilednings- og vurderingsoppgaver på ulike emner knyttet til grunnskolelærerutdanning, lektorutdanning og barnehagelærerutdanning.
 • Forsknings og utviklingsarbeid innenfor sitt fagområde.
 • Faglig- administrative oppgaver. Ivareta det faglige ansvar sammen med enhetens øvrige faglig ansatte.
 • Delta aktivt i forskningsmiljø og forskningsgrupper
 • Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Den som blir tilsatt må rette seg etter de vedtak om endringer som utviklingen i faget medfører, samt organisatoriske endringer.

Kvalifikasjoner

Formalkompetanse

Minimum norsk doktorgrad på det aktuelle fagområdet, eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad innen samfunnsgeografi/ressursgeografi og/eller statsvitenskap/sammenlignende politikk.

Erfaringskompetanse

Relevant undervisningserfaring og pedagogisk kompetanse vil bli vektlagt. God faglig forståelse og innsikt i barnehage og grunnopplæring vil bli vektlagt.

Den utlyste stillingen skal i hovedsak bidra til å styrke fagmiljøets forskning og undervisning som er relevant for samfunnsfaget i skole og barnehage. Det kan i bred forstand knyttes til medborgerskap og framvekst av demokrati, det flerkulturelle samfunn, identitet og livsmestring, sosial organisering og bærekraftige samfunn og forholdet mellom individ og samfunn. Stillingen krever evne til å kunne gjøre kunnskapen relevant i forhold til utøvelsen av rollen som barnehagelærer/lærer.

Pedagogisk kompetanse

Dokumentert praktisk-pedagogisk utdanning og erfaring, fortrinnsvis rettet mot høyere utdanning, jf. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Søkere som ikke kan dokumentere pedagogisk kompetanse ved ansettelse er forpliktet til å gjennomføre høgskolens kurs i høgskolepedagogikk eller tilsvarende innen to år etter ansettelse

Personlig kompetanse

 • Evne til god, faglig studentkontakt
 • Evne til fleksibilitet, selvstendighet og samarbeid
 • Evne til å etablere positive relasjoner til kolleger og studenter
 • Holdninger i tråd med utdanningssystemets verdigrunnlag
 • Fagmiljøets arbeidsform krever tett samarbeid mellom fagansatte og ulike fagmiljøer, gode samarbeidsevner er en forutsetning.
 • Det forutsettes god evne til å kommunisere med studenter og kollegaer.
 • I tillegg ønsker vi søkere med gode evner til å formidle faglige kunnskaper på høyt nivå, samt til å vise engasjement for fagfeltet.
 • De som ansettes, må kunne utføre administrative oppgaver av faglig karakter og takle til tider høyt arbeidspress og varierte arbeidsoppgaver.
 • Personlig egnethet og egenskaper som er relevante for stillingene tillegges stor vekt

IKT

 • Generelt gode IKT-ferdigheter.
 • Mestrer læringsplattformer og digital undervisning
 • Interesse for digitalisering og nye undervisningsformer

Språk

 • Søkere må kunne dokumentere god kommunikativ kompetanse i norsk språk.
 • God fremstillingsevne på engelsk, skriftlig og muntlig
 • God fremstillingsevne på norsk (skandinavisk språk), skriftlig og muntlig

For mer informasjon om de formelle kvalifikasjonskravene, se Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Dersom det ikke har meldt seg søker som tilfredsstiller kompetansekravene for fast ansettelse kan det foretas midlertidig ansettelse for inntil tre år i lavere stilling, jf. universitets- og høyskolelovens §6-5.

Vurdering av hvilken kandidat som er best kvalifisert foretas etter en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten, i tillegg til motivasjon for stillingen.

Hvordan søke

Søknad og CV registreres elektronisk via "Søk stillingen".

Søknaden må inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Utfyllende CV med oversikt over utdanning, arbeidserfaring, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring, akkvisisjonsarbeid, koordineringserfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
 • Bekreftede kopier av vitnemål og attester
 • Dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner i en systematisk, samlet fremstilling, herunder oversikt over formell pedagogisk utdanning, pedagogisk praksis (for eksempel undervisnings-/veiledererfaring), erfaring med studiekvalitetsutvikling, utvikling av undervisningsopplegg, studieplaner etc. I tillegg ønskes inntil én sides refleksjon rundt søkerens pedagogiske grunnsyn og egne pedagogiske utvikling
 • Publikasjonsliste
 • Inntil 15 arbeider til vurdering

Har du spørsmål om opplasting av vedlegg eller andre tekniske forhold rundt søknaden, kan Jobbnorges kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjemaet.

Aktuelle søknader vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner, publikasjonslister og dokumenter/arbeider som skal vurderes, skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

For mer informasjon om stillingen kontakt:

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø

Stillingen lønnes i stillingskode 1013 Professor/1011 Førsteamanuensis i Statens lønnsregulativ, innplassert etter kompetanse og erfaring

For mer informasjon om HINN som arbeisgiver, se her.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS