Ledig stilling ved Høgskolen i Innlandet

Professor / Førsteamanuensis i pedagogikk

Søknadsfrist: 19.01.2020

Om stillingen

Høgskolen i Innlandet har ledig en stilling som professor/Førsteamanuensis i pedagogikk. Stillingen ligger til Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk, Institutt for pedagogikk på Lillehammer.

Stilingen er en 100% fast stillling som professor/Førsteamanuensis med oppstart 1.august 2020.

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.


Vår visjon er «Sterkere sammen».


Institutt for pedagogikk på Lillehammer har ansvar for bachelorprogram i pedagogikk og spesialpedagogikkk samt mastergradsprogrammer i generell pedagogikk og spesialpedagogikk.


Etter og videreutdanning er en sentral del av instituttets virksomhet og det tilbys en rekke kurs- og studier, enten i egen regi, gjennom samarbeid med Senter for livslang læring eller for eksterne oppdragsgivere.


Den forskningsmessige profilen ligger særlig innenfor områdene pedagogikk/spesialpedagogikk, barn og unge og mediepedagogikk.


Instituttet består av ca 40 ansatte fordelt på to fagområder: generell pedagogikk og spesialpedagogikk. Instituttet har 9 professorer, 8 i andre førstestillinger, 13 høgskolelektorer og 10 stipendiater.

Stillingen ønskes besatt av en person som har bred kompetanse knyttet til pedagogikkmiljøets studieportefølje og forskningsfelt.

Kontakt:

Ansvar og oppgaver

 • Undervisning og veiledning på bachelor - og masteremnene i pedagogikk, samt ved fakultetets phd-utdanning.
 • Det må påregnes at emneansvar blir tillagt stillingen.
 • Deltakelse og initiering av forskning innenfor de spesifiserte områder.
 • Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen

Kvalifikasjoner

 • For ansettelse som professor kreves vitenskapelig nivå i samsvar med etablerte internasjonale eller nasjonale standarder.
 • For ansettelse som førsteamanuensis kreves en doktorgrad i pedagogikk eller andre relevante fagområder eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet, eller utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå
 • For øvrige kompetansekrav, herunder krav til pedagogisk kompetanse, vises det til Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.
 • Erfaring fra undervisning og forskning i høyere utdanning
 • Veiledningskompetanse på bachelor og masternivå, det er ønskelig med veiledningserfaring på PhD
 • Erfaring fra ledelse av forsknings- og/eller utviklingsprosjekt
 • Generelt god IKT-kompetanse
 • Det forventes at den som tilsettes er knyttet til nasjonale og internasjonale forskningsnettverk.
 • Søkere som har sin forskning knyttet til ett eller flere av følgende områder er av særlig interesse: Pedagogisk utviklingsarbeid, endring og innovasjon i pedagogisk virksomhet, Deltakelse og demokrati, internasjonale perspektiv, Utdanningspolitikk, Pedagogisk teori og filosofi.
 • Interesse for digitalisering og nye undervisningformer
 • God fremstillingsevne på norsk (skandinavisk språk) og engelsk, skriftlig og muntlig/ Må kunne tilegne seg god fremstillingsevne på norsk, skriftlig og muntlig, innen tre år etter ansettelse.
 • Mer informasjon om de formelle kvalifikasjonskravene, se Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.
 • Søkere som ikke kan dokumentere pedagogisk kompetanse ved ansettelse er forpliktet til å gjennomføre høgskolens kurs i høgskolepedagogikk eller tilsvarende etter nærmere avtale.
 • Dersom det ikke har vært mulig å få søkere som tilfredsstiller kompetansekravene kan det foretas midlertidig ansettelse for inntil tre år og seks måneder i lavere stilling som vedkommende tilfredsstiller kompetansekravene til, forutsatt at vedkommende etter ansettelsesmyndighetens vurdering, har forutsetninger for å skaffe seg de nødvendige kvalifikasjoner i løpet av ansettelsesperioden.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Evne og vilje til å bygge relasjoner til nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere
 • Interesse for og vilje til å veilede kollegaer i FoU-arbeid
 • God formidlingsevne

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Hvordan søke

Søknad og CV registreres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden må inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Utfyllende oversikt over utdanning, vitnemål, arbeidserfaring, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring, akkvisisjonsarbeid, koordinerings erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
 • Dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner, herunder formell pedagogisk utdanning, pedagogisk praksis (for eksempel undervisnings-/veiledererfaring), erfaring med studiekvalitetsutvikling, utvikling av undervisningsopplegg, studieplaner etc. I tillegg ønskes inntil en sides refleksjon rundt ditt pedagogiske grunnsyn og din egen pedagogiske utvikling
 • Oversikt over eksternfinansierte prosjekter
 • Publikasjonsliste
 • Inntil 10 arbeider til vurdering

Aktuelle søknader vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, publikasjonslister og dokumenter/arbeider som skal vurderes skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes i stillingskode 1013/1011 Professor/Førsteamanuensis i Statens lønnsregulativ, innplassert etter kompetanse og erfaring

For mer informasjon se HINN som arbeisgiver

Søk stillingen