Ledig stilling ved Høgskolen i Innlandet

Høgskolelektor / Førsteamanuensis i fagområde TV-lyd for flerkameraproduksjon

Søknadsfrist: 20.01.2020

Om stillingen

Stillingen ligger til Institutt for TV-utdanninger ved Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi: https://www.inn.no/om-hoegskolen/fakultet/fakultet-for-audiovisuelle-medier-og-kreativ-teknologi

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Instituttet tilbyr utdanninger i kreative, tekniske og administrative fagfunksjoner i profesjonell programproduksjon og dokumentarfilm. Studieporteføljen består av egne utdanninger i regi og teknikk for henholdsvis enkamera- og flerkameraproduksjon, samt et studieprogram i prosjekt- og produksjonsledelse for TV. Utdanningene er prosjektorienterte og produksjonsintensive, der studentene utvikler og produserer konsepter, filmer og programmer på tvers av sjangre og visningsplattformer. Historiefortelling og utvikling av originalt innhold er kjernen i alle våre studier. TV-utdanningen samarbeider tett med TV-bransjen.

Instituttet er lokalisert på Lillehammer, har cirka 180 studenter og for tiden 25 ansatte.

Stilingen er fast, 20%

Kontakt: Instituttleder Jo Sondre Moseng, Tel: 61 28 83 28 ,Mob: 996 38 055, e-post: [email protected]

Ansvar og oppgaver

Undervisning og veiledning i lyd for TV:

  • produksjonsprosesser for lydproduksjon knyttet mot ulike formater innen flerkamera
  • opptaksteknikker og –metoder
  • etterarbeid
  • lyddesign
  • musikkproduksjon
  • lydproduksjon i studio og på arena, innenfor ulike sjangre og formater som for eksempel sport, underholdning, nyheter m.m.
  • Lydestetikk
  • Veiledning, sensur, evalueringer og oppfølging av øvingsoppgaver
  • Samarbeide med øvrig stab, gjestelærere og eksterne samarbeidspartnere
  • Bidra til utvikling av studiet

Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Kvalifikasjoner

Kompetanse og erfaring

Formalkompetanse

  • Høyere utdanning innen lyd for flerkamera TV-produksjon eller tilsvarende praktisk, dokumenterbar erfaring med profesjonell lydproduksjon for TV. (MÅ-KRAV)
  • Praktiskpedagogisk kompetanse. Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere pedagogisk kompetanse, må forplikte seg til å gjennomføre høgskolens kurs i høgskolepedagogikk eller tilsvarende. (MÅ-KRAV)
  • For øvrig vises det til kravene i «Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger».

Erfaringskompetanse

  • Allsidig, dokumentert erfaring som profesjonell lydarbeider fra flerkamera TV-produksjon (MÅ-KRAV)
  • Dokumentert selvstendig arbeid med helhetlig lydproduksjon.
  • Erfaring med helhetlig arbeidsflyt i lydproduksjon for TV, samt ulike produksjonsmetoder, genre og formater
  • Det forutsettes god kjennskap til relevante digitale verktøy knyttet til lydproduksjon, så som Protools, digitale miksere som Studer Vista og Soundcraft Vi2000.

Annen stilingsspesifikk kompetanse

Søkere gis anledning til å levere inn inntil 8 arbeider/verker (produksjoner, dokumentasjon på utviklingsprosesser, prototyper, etc.) som dokumenterer faglig og/eller kunstnerisk praksis. Med arbeidene skal det følge med en skriftlig redegjørelse for søkerens bidrag til verket samt en faglig refleksjon rundt bidraget.

IKT/systemkompetanse

  • Generelle IT-ferdigheter på brukernivå.

Språk

Søkeren må beherske norsk (eller annet skandinavisk språk) og engelsk godt, både muntlig og skriftlig. Undervisningsspråket er i hovedsak norsk.

Personlig kompetanse

Personlig egnethet for stillingen tillegges vekt, spesielt evnen til å reflektere over og ta initiativ til utvikling av fagområdet i samarbeid med øvrig stab, studenter og eksterne aktører. Selvstendighet,relasjonelle ferdigheter og god formidlingsevne vil også være av stor betydning.

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten

Dersom det ikke har vært mulig å få søkere som tilfredsstiller kompetansekravene kan det foretas midlertidig ansettelse for inntil tre år og seks måneder i lavere stilling som vedkommende tilfredsstiller kompetansekravene til, forutsatt at vedkommende etter ansettelsesmyndighetens vurdering, har forutsetninger for å skaffe seg de nødvendige kvalifikasjoner i løpet av ansettelsesperioden.

Hvordan søke

Søknad og CV registreres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden må inneholde:

  • Søknadsbrev
  • Utfyllende oversikt over utdanning, vitnemål, arbeidserfaring, pedagogisk erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter.
  • Oversikt over arbeider (produksjoner)
  • Inntil 8 arbeider til vurdering - produksjoner eller deler av produksjoner som viser søkerens kompetanse. Det bør legges ved et profileringsdokument som beskriver arbeidet og som inneholder inntil 1 sides refleksjon over søkerens faglige grunnsyn.
  • Dokumentasjon på eventuelle pedagogiske kvalifikasjoner, herunder formell pedagogisk utdanning (for eksempel undervisnings-/veiledererfaring), erfaring med studiekvalitetsutvikling, utvikling av undervisningsopplegg, studieplaner etc.

Aktuelle søknader vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, publikasjonslister og dokumenter/arbeider som skal vurderes skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

  • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
  • Stillingen lønnes i stillingskode 1008 Høgskolelektor/1011 Førsteamanuensis i Statens lønnsregulativ, innplassert etter kompetanse og erfaring

For mer informasjon om HINN som arbeisgiver, se www.inn.no

Søk stillingen