LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Førstelektor / førsteamanuensis i samfunnsøkonomi

Søknadsfrist: 26.09.2021

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 16 000 studenter, 1300 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, samt virksomhet på Kongsvinger, Tynset og i Oslo.


Høgskolen i Innlandet bygger sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som skal sette spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt.


Vi utvikler en institusjon med høy faglig kompetanse med mål om å oppnå universitetsakkreditering.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Handelshøgskolen Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap søker Førstelektor/førsteamanuensis i samfunnsøkonomi

Om stillingen

Stillingen ligger til Handelshøgskolen Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap/institutt for økonomifag. Stilingen er fast, 100 %

Handelshøgskolen Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap (HHS) er det største fakultetet under Høgskolen i Innlandet, og har totalt ca. 6000 studenter. HHS samler et stort fagmiljø ved studiestedene Lillehammer og Rena. Vi tilbyr bachelor- og masterstudier innen disipliner som økonomi, jus, psykologi, reiseliv og opplevelser, innovasjon, bærekraft, beredskap og krisehåndtering, digitalisering, samt innen organisasjon og ledelse. Som den store forsknings- og utdanningsmotoren i Innlandet samarbeider vi tett med både ofentlig sektor og det private nærlingsliv i regionen. HHS har en egen enhet for eksternfinansiert virksomhet som organiserer både utdannings—, forsknings- og utredningsoppdrag.

Vi har høye ambisjoner og søker derfor å styrke vårt fagmiljø ytterligere. Er du den vi jakter på?

Kontakt:

  • Instituttleder Per Søberg, Tel: 62 43 05 32 , Mob: 414 42 159, e-post: [email protected]

Ansvar og oppgaver

HHS/Institutt for økonomifag tilbyr bachelorstudier innen økonomi og administrasjon, regnskap og økonomirådgivning, eiendomsmegling og bærekraftsøkonomi, i tillegg til masterutdanning i økonomi og ledelse. Fakultetes strategiske satsingsområder er innovasjon, digitalisering og bærekraft

Stillingen er knyttet til forskning, utvikling, undervisning og veiledning ved våre årsstudier, bachelor- og masterstudier. Den som tilsettes må påregne undervisnings- og veiledningsoppgaver både på bachelor- og masternivå innen fagområdet. Avklaring angående undervisnings- og veiledningsoppgaver vil skje i dialog med fagmiljøet og instituttleder.

I tillegg til undervisning og veiledning vil oppgaver som videre utvikling av faglige og pedagogiske opplegg for undervisningen og aktiv deltagelse instituttets fagmiljø, være en del av arbeidsoppgavene som er tillagt stillingen. Stillingen har også avsatt tid til forsknings- og utviklingsoppgaver i henhold til høgskolens arbeidstidsordning, og en forventer at de som tilsettes bidrar aktivt for å styrke Instituttets forsknings- og utviklingsaktiviteter.

Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Kvalifikasjoner

Formalkompetanse:

Stillingen ønskes besatt av person med førstestillingskompetanse innen samfunnsøkonomi, primært kandidat med fullført doktorgrad eller tilsvarende kompetanse, iht. kompetansekravene i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Søkere som har levert sin avhandling og som oppnår phd-graden innen søknadsprosessen avsluttes vil bli vurdert for stilling somførsteamanuensis.

Erfaringskompetanse:

I tillegg vil relevant erfaringskompetanse fra næringslivet også kunne bli tillagt vekt. Vi ønsker oss også kandidater med kvalifikasjoner innen innovasjon og/eller bærekraft.

Pedagogisk kompetanse:

Dokumentert praktisk-pedagogisk utdanning og erfaring, fortrinnsvis rettet mot høyere utdanning, jf. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstilinger.

Søkere som ikke kan dokumentere pedagogisk kompetanse ved ansettelse er forpliktet til å gjennomføre høgskolens kurs i høgskolepedagogikk eller tilsvarende innen to år etter ansettelse.

IKT/systemkompetanse:Den som tilsettes må beherske aktuelle dataverktøy/-program ogdigitale læringsressurser på en god måte.

Språk:Den som tilsettes må kunne undervise på engelsk i tillegg til norsk eller annet skandinavisk språk.

Personlig kompetanse:

Vi søker en medarbeider som kan omgås studenter og kolleger på en god måte, og som vil bidra til et godt samarbeidsklima og arbeidsmiljø.

Personlig egnethet, pedagogisk kompetanse og/eller erfaring fraundervisning, forskning og utvikling vil bli tillagt vekt.

Vurdering av hvilken kandidat som er best kvalifisert foretas etter en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten, i tillegg til motivasjon for stillingen.

Hvordan søke

Søknad og CV registreres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden må inneholde:

  • Søknadsbrev
  • Utfyllende oversikt over utdanning, vitnemål, arbeidserfaring, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring, akkvisisjonsarbeid, koordinerings erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
  • Dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner i en systematisk, samlet fremstilling, herunder oversikt over formell pedagogisk utdanning, pedagogisk praksis (for eksempel undervisnings-/veiledererfaring), erfaring med studiekvalitetsutvikling, utvikling av undervisningsopplegg, studieplaner etc. I tillegg ønskes inntil en sides refleksjon rundt ditt pedagogiske grunnsyn og din egen pedagogiske utvikling
  • Oversikt over eksternfinansierte prosjekter
  • Publikasjonsliste
  • Inntil 10 arbeider til vurdering

Har du spørsmål om opplasting av vedlegge eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjema.

Aktuelle søknader vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, publikasjonslister og dokumenter/arbeider som skal vurderes skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

  • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø

Stillingen lønnes i stillingskode 1198 førstelektor / 1011 førsteamanuensis i Statens lønnsregulativ, innplassert etter kompetanse og erfaring

For mer informasjon om HINN som arbeisgiver, se her.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS