Ledig stilling ved Høgskolen i Innlandet

Førsteamanuensis i norsk språk

Søknadsfrist: 31.01.2020

100% fast stilling som Førsteamanuensis i norsk språk

Om stillingen

Stillingen ligger til Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk, Institutt for humanistiske fag. Stilingen er fast, 100 % med tiltredelse 1.8.2020.

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Kontakt:

 • Instituttleder Christina Sandhaug, Tel: 62517673, Mob: 99293911, e-post: [email protected]

Ansvar og oppgaver

 • Stillingen vil kunne bli tildelt undervisning ved høgskolens masterprogrammer og lærerutdanninger, samt videreutdanning av lærere og annen oppdragsvirksomhet i samarbeid med arbeidslivet.
 • Noe av undervisningen vil kunne medføre reiser til samlinger og praksisplasser i distriktet.
 • Til stillingen knytter det seg forsknings- og utviklingsarbeid i tråd med gjeldende rammer og strategier.

Kvalifikasjoner

Kompetansekrav

 • For å bli tilkjent kompetanse som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet, eller utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå og med en særlig fordypning som er relevant for fagområdet eller disiplinen.
 • Det stilles krav til pedagogisk kompetanse, jf. krav i Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.
 • Stillingen er knyttet til fagområdet norsk språk. Søkere må ha doktorgrad i språkvitenskap eller norskdidaktikk, med avhandlingsemne innen norsk språk.
 • Blant søkere med like sterke kvalifikasjoner vil søkere med forskningskompetanse innen emner som norsk språkstruktur, språk i digitale medier, litterasitet eller sosiolingvistikk bli foretrukket.
 • Siden stillingenes undervisningsoppgaver i hovedsak ligger innenfor profesjonsutdanningene vil søkere med bred og dokumenterbar norskdidaktisk kompetanse ervervet gjennom utdanning eller yrkespraksis bli foretrukket.
 • Det er ønskelig med kunnskap om pedagogisk bruk av IKT i undervisningen
 • Søkere må kunne dokumentere god kommunikativ kompetanse i norsk
 • Dokumentert praktisk-pedagogisk utdanning og erfaring, fortrinnsvis rettet mot høyere utdanning.

Personlig kompetanse

 • Fagmiljøets arbeidsform krever tett samarbeid mellom ansatte og fagmiljøer, og gode samarbeidsevner er en forutsetning.
 • Det forutsettes også evne til å kommunisere godt med studenter og kollegaer.
 • I tillegg ønsker vi søkere med gode evner til å formidle faglige kunnskaper og ferdigheter på høyt nivå og vise engasjement.
 • Den som tilsettes må kunne utføre administrative oppgaver av faglig karakter og takle høyt til tider høyt arbeidspress og varierte arbeidsoppgaver.

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten

 • Mer informasjon om de formelle kvalifikasjonskravene, se Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.
 • Søkere som ikke kan dokumentere pedagogisk kompetanse ved ansettelse er forpliktet til å gjennomføre høgskolens kurs i høgskolepedagogikk eller tilsvarende etter nærmere avtale.
 • Dersom det ikke har vært mulig å få søkere som tilfredsstiller kompetansekravene kan det foretas midlertidig ansettelse for inntil tre år og seks måneder i lavere stilling som vedkommende tilfredsstiller kompetansekravene til, forutsatt at vedkommende etter ansettelsesmyndighetens vurdering, har forutsetninger for å skaffe seg de nødvendige kvalifikasjoner i løpet av ansettelsesperioden.

Hvordan søke

Søknad og CV registreres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden må inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Utfyllende oversikt over utdanning, vitnemål, arbeidserfaring, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring, akkvisisjonsarbeid, koordinerings erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
 • Dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner, herunder formell pedagogisk utdanning, pedagogisk praksis (for eksempel undervisnings-/veiledererfaring), erfaring med studiekvalitetsutvikling, utvikling av undervisningsopplegg, studieplaner etc. I tillegg ønskes inntil en sides refleksjon rundt ditt pedagogiske grunnsyn og din egen pedagogiske utvikling
 • Oversikt over eksternfinansierte prosjekter
 • Publikasjonsliste
 • Inntil 10 arbeider til vurdering

Aktuelle søknader vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, publikasjonslister og dokumenter/arbeider som skal vurderes skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes i stillingskode 1011 førsteamanuensis i Statens lønnsregulativ, innplassert etter kompetanse og erfaring

For mer informasjon om HINN som arbeisgiver, se vår hjemmeside inn.no.

Søk stillingen