Ledig stilling ved Høgskolen i Innlandet

Førsteamanuensis i markedsføring

Søknadsfrist: 16.02.2020

Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap søker Førsteamanuensis i markedsføring

Om stillingen

Stillingen ligger til Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, Institutt for reiseliv, opplevelsesnæringer og markedsføring. Stilingen er fast, 100%.

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Kontakt:

 • Instituttleder Marit Elvsås, Tel: 61 28 82 22, Mob: 97 12 39 03, e-post: marit.elvsas@inn.no

Ansvar og oppgaver

 • Undervisning og forskning innen markedsføring knyttet til ulike fagområder som f.eks tjeneste/servicelogikk, tjenesteinnovasjon, markedskommunikasjon, strategiske allianser, internasjonalisering og digital markedsføring.
 • Den som ansettes må påregne administrative oppgaver knyttet til undervisning og forskning, herunder planlegging, gjennomføring og ledelse av undervisning og FoU- prosjekter relevante for fagfeltet.
 • Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Kvalifikasjoner

Formalkompetanse

 • For ansettelse i stilling som førsteamanuensis kreves doktorgrad innen fagområdet, i tillegg til dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning. Det kreves relevant forskning innenfor fagområdet det lyses ut for.
 • Søkere som er i siste del av sitt PhD løp kan søke, forutsatt at avhandling blir levert i løpet av prøveperioden. Fast ansettelse forutsetter godkjent doktorgrad.
 • Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere pedagogisk kompetanse, må forplikte seg til å gjennomføre kurs i høgskolepedagogikk etter nærmere avtale med høgskolen. Øvrige krav til pedagogisk kompetanse og de formelle kvalifikasjonskravene fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Erfaringskompetanse

 • Den som ansettes må ha erfaring innen både undervisning, veiledning og forskning. Det er ønskelig med erfaring på både bachelor og masternivå. Det er videre ønskelig, men ikke nødvendig, med erfaring fra arbeidslivet utenfor akademia.

Annen stillingsspesifikk kompetanse

 • IKT/systemkompetanse
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne er påkrevd, og vår nye kollega må kunne undervise både på norsk (skandinavisk) og engelsk.

Personlig kompetanse

Vi ønsker en medarbeider som er faglig interessert, og som ønsker å bidra til å videreutvikle markedsføringsfagene innen våre studietilbud, primært Bachelor i serviceledelse og markedsføring, Master i økonomi og ledelse -hovedprofil markedsføringsledelse, samt andre studier. Vi ønsker at vår nye kollega skal bidra til å styrke og videreutvikle fagområdene våre i et mer langsiktig perspektiv, og således være en vesentlig bidragsyter i Handelshøgskolens utdanning og forskning innen markedsføringsfagene. Vi søker en kollega som kan omgås studenter, inkludert voksne studenter som er i arbeid, og kollegaer på en god måte, og som vil bidra til et godt og aktivt samarbeidsklima. Personlig egnethet vil bli vektlagt, herunder vil kommunikasjonsferdigheter, evne til selvstendig arbeid, og en utviklingsorientert og løsningsorientert natur. I tillegg vektlegges god formidlingsevne og evne til å knytte teoretisk kunnskap til praksis.

Det er en forutsetning at den som ansettes har sin arbeidsplass ved fakultetet og bidrar aktivt i miljøet. Stillingen vil ha hovedarbeidssted Rena, mens arbeidet kan legges til Høgskolen i Innlandets ulike studiesteder.

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten. Det vil før eventuell ansettelse gjennomføres intervju og prøveforelesning. Prøveforelesningen skal avholdes på norsk.

Hvordan søke

Søknad og CV registreres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden må inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Utfyllende oversikt over utdanning, vitnemål, arbeidserfaring, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring, akkvisisjonsarbeid, koordinerings erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
 • Dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner, herunder formell pedagogisk utdanning, pedagogisk praksis (for eksempel undervisnings-/veiledererfaring), erfaring med studiekvalitetsutvikling, utvikling av undervisningsopplegg, studieplaner etc. I tillegg ønskes inntil en sides refleksjon rundt ditt pedagogiske grunnsyn og din egen pedagogiske utvikling
 • Oversikt over eksternfinansierte prosjekter
 • Publikasjonsliste
 • Inntil 15 arbeider til vurdering

Aktuelle søknader vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, publikasjonslister og dokumenter/arbeider som skal vurderes skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes i stillingskode 1011 FØRSTEAMANUENSIS i Statens lønnsregulativ, innplassert etter kompetanse og erfaring

For mer informasjon om HINN som arbeidsgiver, se https://www.inn.no/om-hoegskolen/hinn-som-arbeidsgiver

Søk stillingen