LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Førsteamanuensis i barnevernsfaglig arbeid

Søknadsfrist: 01.12.2021

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 16 000 studenter, 1300 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, samt virksomhet på Kongsvinger, Tynset og i Oslo.


Høgskolen i Innlandet bygger sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som skal sette spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt.


Vi utvikler en institusjon med høy faglig kompetanse med mål om å oppnå
universitetsakkreditering.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Om stillingen

Ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Institutt for sosialvitenskap og veiledning er det ledig stilling som førsteamanuensis i barnevern på studiested Lillehammer. Stillingen er tilknyttet seksjon for barnevern, sosialt arbeid og vernepleie.

Barnevernspedagogutdanningen ved HINN er en sosialfaglig profesjonsutdanning som kvalifiserer for arbeid innenfor samfunnsfeltet barnevern i utvidet betydning. Studiet er orientert mot målgruppen barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner, og er fagteoretisk forankret i et sosialpedagogisk perspektiv. Utdanningen er et integrert studium på bachelornivå med nasjonale profesjonskrav. Den har som målsetting å utdanne «morgendagens barnevernspedagoger» som har den kompetansen som praksisfeltet trenger.

Etter endt utdanning skal studentene være etisk bevisste, reflekterte og samarbeidsorienterte. De skal ha særlig kompetanse til å løse oppgaver innenfor barnevernet og på andre arenaer hvor barn og unge i en utsatt livssituasjon befinner seg og skal møte barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner, med forståelse, empati og anerkjennelse.

Stillingen er fast og utgjør 100 %. Arbeidsoppgavene vil primært være tilknyttet bachelorstudiet i barnevern.

For mer informasjon om stillingen, kontakt:

 • Instituttleder Erik Hagaseth Haug, Tel: +47 61 28 82 58, Mob: +47 91 70 80 16, e-post: [email protected]

Ansvar og oppgaver

Den tilsatte skal kunne:

 • organisere, utvikle og gjennomføre praksisrelevante læringsaktiviteter og vurderinger.
 • samarbeide med praksisfeltet om studentenes læring, og om fagutvikling
 • planlegge, lede og gjennomføre forskningsprosjekter innenfor barnevernfaglige områder
 • planlegge, lede og gjennomføre pedagogisk utviklingsarbeid
 • løse faglig-administrative oppgaver

Andre oppgaver kan også bli tillagt stillingen

Kvalifikasjoner

 • For å bli tilkjent kompetanse som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet, eller utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå og med en særlig fordypning som er relevant for fagområdet eller disiplinen.
 • Erfaring med undervisning innen relevante fagområder. Det legges vekt på kunnskap om og erfaringer med å benytte studentaktive lærings- og vurderingsformer
 • Kompetanse om profesjonelt arbeid med utsatte barn og unge på ulike arenaer som komplementerer den samlede kompetansen i studiets faggruppe
 • Forskningsmeritter 3 siste årene vil bli vektlagt
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk/skandinavisk og engelsk
 • Tilfredsstillende IKT-kompetanse tilknyttet studentrelatert arbeid og aktuelt forsknings- og utviklingsarbeid.

Personlig kompetanse

 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å kommunisere godt med studenter og kollegaer
 • Fleksibilitet og selvstendighet vektlegges
 • Interesse for pedagogisk utvikling er en forutsetning

Vurdering av hvilken kandidat som er best kvalifisert foretas etter en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten, i tillegg til motivasjon for stillingen.

Hvordan søke

Søknad og CV registreres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden må inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Utfyllende oversikt over utdanning, vitnemål, arbeidserfaring, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring, akkvisisjonsarbeid, koordinerings erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
 • Dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner i en systematisk, samlet fremstilling, herunder oversikt over formell pedagogisk utdanning, pedagogisk praksis (for eksempel undervisnings-/veiledererfaring), erfaring med studiekvalitetsutvikling, utvikling av undervisningsopplegg, studieplaner etc. I tillegg ønskes inntil en sides refleksjon rundt ditt pedagogiske grunnsyn og din egen pedagogiske utvikling
 • Oversikt over eksternfinansierte prosjekter
 • Publikasjonsliste
 • Inntil 8 arbeider til vurdering

Har du spørsmål om opplasting av vedlegge eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjema.

Aktuelle søknader vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, publikasjonslister og dokumenter/arbeider som skal vurderes skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø

Stillingen lønnes i stillingskode 1011 førsteamanuensis i Statens lønnsregulativ, innplassert etter kompetanse og erfaring

For mer informasjon om HINN som arbeisgiver, se vår hjemmeside.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS