LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Førsteamanuensis / førstelektor i barnehagepedagogikk

Søknadsfrist: 07.08.2022

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 16 000 studenter, 1300 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, samt virksomhet på Kongsvinger, Tynset og i Oslo.


Høgskolen i Innlandet bygger sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som skal sette spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt.


Vi utvikler en institusjon med høy faglig kompetanse med mål om å oppnå universitetsakkreditering.


Vår visjon er «Sterkere sammen». Vi bygger det nye universitetet i tverrfaglig fellesskap, sammen med samfunns- og arbeidsliv.Fakultet for Lærerutdanning og pedagogikk (LUP) tilbyr de fleste former for lærerutdanning så som barnehage- og grunnskolelærerutdanninger, faglærerutdanning i musikk, praktisk-pedagogisk utdanning og lektorprogram i språkfag.


I tillegg tilbys en rekke årsstudier, bachelorprogram i pedagogikk og spesialpedagogikk, samt 2-årige masterprogrammer innenfor hhv. generell pedagogikk, spesialpedagogikk, tilpasset opplæring, digital kommunikasjon og kultur, kultur- og språkfagenes didaktikk (norsk, engelsk, musikk) realfagsdidaktikk (matematikk, naturfag), utdanningsledelse og grunnskolefag.


Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk har 3.500 studenter og 350 ansatte.


Fakultetet er ansvarlig for ph.d.-programmet i Profesjonsrettede lærerutdanningsfag og er også bidragsyter på ph.d.-programmet Barns og unges deltakelse og kompetanseutvikling.

Har du lyst til å være med å forme framtides barnehage?

Om stillingen

Har du erfaring fra barnehagefeltet og brenner for pedagogikkfaget? Har du lyst til å bli en del av et høyt kompetent forsknings-og utviklingsmiljø innen barnehagepedagogikk? Er samarbeid og gode relasjoner viktig for deg?

Vi har medarbeidere som skal ut i kvalifiseringsløp og mange eksterne oppdrag, og søker derfor etter en engasjerte vikarer til fagmiljøet vårt innen barnehagepedagogikk. Vi søker deg som har lyst til å bidra til å skape en framtidsrettet barnehagelærerutdanning. Ansettes du hos oss vil få jobbe med oppdragsvirksomhet i praksisfeltet, få varierte undervisningsoppgaver, mulighet for FoU-arbeid, og gleden av å inngå i et godt og inkluderende arbeidsfelleskap med høyt faglig nivå.

Per nå har vi ledig et treårig vikariat i 100% stilling som førsteamanuensis/førstelektor med varighet fram til 31.07.25. Videre har vi ledig et vikariat på inntil 100% stilling som førsteamanuensis/ førstelektor med varighet fram fram til 31.07.22. Begge stillingene er ledige for snarlig tiltredelse. Stillingene er tilknyttet Institutt for pedagogikk - Hamar, og arbeidstedet er Hamar.

Dersom det ikke melder seg kvalifiserte søkere til ansettelse som førsteamanuensis/førstelektor åpnes det opp for ansettelse i lavere stilling. Søkere med kompetanse som kvalifiserer for ansettelse som høgskolelektor ønskes derfor velkomne som søkere.

Ansvar og arbeidsoppgaver

Vi ser for oss at den som ansettes vil få arbeidsoppgaver tilknyttet fagmiljøets portefølje etter kompetanse og erfaring.

Oppgaver og ansvarsområder kan til eksempel være:

 • oppdragsvirksomhet i praksisfeltet i barnehagesektoren
 • undervise og veilede studenter innen fagområdet barnehagepedagogikk i fakultetets lærerutdanninger
 • ivareta det faglige ansvaret sammen med enhetens øvrige faglige ansatte
 • undervisning og veiledning av studenter i våre regionale etterutdannings programmer
 • oppdragsvirksomhet i praksisfeltet i barnehagesektoren
 • bidra i arbeidet med å videreutvikle fagmiljøet og barnehagelærerutdanningen
 • gjennomføre forsknings- og utviklingsarbeid, publisering og formidling av forskningsresultater
 • delta i utvikling og gjennomføring av forskningsprosjekter internt og sammen med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere
 • aktiv deltakelse i utviklingen av instituttets og fakultetets studie- og forskningsprofil og deltakelse i forskningsgruppe

Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov

Kvalifikasjoner

Formalkompetanse:

 • Du må kvalifisere for stilling som førsteamanuensis/ førstelektor i henhold til krav gjengitt i Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.
 • For ansettelse i stilling som førsteamanuensis kreves doktorgrad (norsk ph.d. eller tilsvarende) i barnehagepedagogikk, pedagogikk, profesjonskunnskap, barnehagevitenskap.
 • Ansettelse i stilling som førstelektor krever mastergrad, hovedfag eller embetseksamen i barnehagepedagogikk, pedagogikk, barnehagekunnskap, og dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling.
 • Søker bør være utdannet førskolelærer/barnehagelærer.
 • Det er ønskelig med kompetanse som kan bidra til utvikling av det barnehagepedagogiske feltet ved Høgskolen i Innlandet. Det kreves bred pedagogisk kompetanse, men det er særlig ønskelig med søkere med kompetanse innen pedagogisk ledelse, policy dokumenter, barnehagens arbeid for et mer bærekraftig samfunn, samt overgang barnehage skole.
 • Det legges vekt på kunnskap om og erfaringer med å benytte studentaktive lærings- og vurderingsformer innen relevante fagområder.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk/skandinavisk og engelsk.
 • Tilfredsstillende digital kompetanse tilknyttet studentrelatert arbeid og aktuelt forsknings- og utviklingsarbeid.

Erfaringskompetanse

 • Erfaring med undervisning i høyere utdanning, undervisningserfaring fra lærerutdanning vil spesielt tillegges vekt.
 • Det er ønskelig at søker har arbeidserfaring fra arbeid i barnehage, fortrinnsvis som pedagogisk leder eller styrer.
 • Relevant erfaring fra forsknings- og utviklingsarbeid vil tillegges vekt.
 • Søkere må ha god kjennskap til norsk eller skandinavisk barnehagetradisjon og norsk eller skandinavisk utdanningssystem.

Pedagogisk kompetanse

Dokumentert praktisk-pedagogisk utdanning og erfaring fra undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå, jf. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Søkere som ikke kan dokumentere pedagogisk kompetanse ved ansettelse er forpliktet til å gjennomføre høgskolens kurs i høgskolepedagogikk eller tilsvarende innen to år etter ansettelse.

Det blir samlet sett lagt vekt på utdanning og erfaring som er relevant for barnehagelærerutdanningen og behov ved instituttet. Ved ansettelse legges det også vekt på undervisningsdyktighet og relevant erfaring fra forsknings- og utviklingsarbeid.

Personlige egenskaper

Vi ser for oss at du:

 • har evner til å formidle faglige kunnskaper på høyt nivå og til å vise engasjement for fagfeltetet
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, i tllegg til evnen til å etablere positive relasjoner til kolleger og studenter
 • er både fleksibel og selvstendig
 • har holdninger i tråd med utdanningssystemets verdigrunnlag
 • har interesse og egnethet til å bidra i kurs og oppdragsvirksomhet ut mot praksisfeltet

Fagmiljøets arbeidsform krever tett samarbeid mellom fagansatte og ulike fagmiljøer, og gode samarbeidsevner er en forutsetning. Den som ansettes, må kunne utføre administrative oppgaver av faglig karakter og takle til tider høyt arbeidspress og varierte arbeidsoppgaver.

Mer informasjon om de formelle kvalifikasjonskravene, se Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger og HINNs presisering av de pedagogiske kompetansekravene og dokumentasjonsform ved ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Vurdering av hvilken kandidat som er best kvalifisert foretas etter en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten, i tillegg til motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr

 • en spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling
 • lønn i stillingskode 1011 førsteamanuensis/ 1198 førstelektor/ 1532 Dosent etter Statens lønnsregulativ.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger.

For mer informasjon om HINN som arbeidsgiver, se her.

Søke stillingen

Søknad og CV registreres elektronisk via "Søk stillingen".

Søknaden må inneholde:

 • søknadsbrev
 • utfyllende CV med oversikt over utdanning, arbeidserfaring, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring, akkvisisjonsarbeid, koordineringserfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
 • bekreftede kopier av vitnemål og attester
 • dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner i en systematisk, samlet fremstilling, herunder oversikt over formell pedagogisk utdanning, pedagogisk praksis (for eksempel undervisnings-/veiledererfaring), erfaring med studiekvalitetsutvikling, utvikling av undervisningsopplegg, studieplaner etc.
 • i tillegg ønskes inntil én sides refleksjon rundt søkerens pedagogiske grunnsyn og egne pedagogiske utvikling
 • publikasjonsliste
 • inntil 10 arbeider for vurdering

Aktuelle søknader vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner, publikasjonslister og dokumenter/arbeider som skal vurderes, skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Har du spørsmål om opplasting av vedlegg eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes.

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

For mer informajson om stillingen kontakt:

 • Instituttleder Christina Niemi Mølstad, Tel: 62517290, Mob: 41145779, e-post: [email protected]

Mangfold og positiv særbehandling

HINN mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS