LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Førsteamanuensis / førstelektor / høgskolelektor i intensivsykepleie

Søknadsfrist: 02.01.2022

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 16 000 studenter, 1300 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, samt virksomhet på Kongsvinger, Tynset og i Oslo.


Høgskolen i Innlandet bygger sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som skal sette spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt.


Vi utvikler en institusjon med høy faglig kompetanse med mål om å oppnå universitetsakkreditering.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Ønsker du en spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling?

Om stillingen

Ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Instiutt for helse- og sykepleievitenskap er det ledig 100 % fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor med snarlig tiltredelse.

Stillingen er knyttet til Seksjon for avanert sykepleie med studiested er Terningen arena, Elverum.

Seksjon for avansert sykepleie er en av tre seksjoner ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap. Seksjonen har fagområder med videreutdanning i operasjon-, intensiv og kreft i studieporteføljen. I tillegg har seksjonen masterutdanning i klinisk avansert allmennsykepleie. Seksjonen ledes av seksjonsleder og det er er ca 50 studenter og ca. 20 ansatte. Seksjonens særpreg er et sterkt fag- og forskningsmiljø, praksisnær profil, varierte undervisningsmetoder og sentral plassering både i forhold til helseinstitusjoner og helseforetak.

Kontakt:

 • Seksjonsleder Marianne Reinfjell Carlsson, Tel; 62 43 02 75Mob: 995 44 185, e-post:[email protected]
 • Instituttleder Liv Skomakerstuen Ødbehr, Tel: 62 43 02 73Mob: 959 07 984, e-post:[email protected]

Ansvar og oppgaver

Undervise, veilede og forske innenfor fagområdet intensivsykepleie og intensivmedisin.

Det må påregnes emneansvar i intensivsykepleie og akuttsykepleie, eventuelt på Master i avansert klinisk allmennsykepleie eller andre lignende utdanninger.

Planlegging av eksisterende og fremtidige studier som retter seg mot videreutdanninger, eventuelt master innen feltene intensiv-, akutt-, prehospital- og eventuelt anestesisykepleie.

Det må påregnes noe undervisning, veiledning, planleggingsarbeid og forskning på tvers av seksjoner i instituttet.

Den som blir ansatt i stillingen vil bli en ressursperson i framtidig planlegging av nye studier rettet mot akutt somatisk sykepleie.

Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Kvalifikasjoner

Kompetanse og erfaring

 • Doktorgrad eller mastergradsavhandlinger bør omhandle fagfeltene som det skal undervises og veiledes i.
 • Søker bes om å dokumentere erfaring fra undervisning og veiledning
 • Dokumentert praktisk-pedagogisk utdanning og erfaring, fortrinnsvis rettet mot høyere utdanning, jf. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger
 • Søkere som ikke kan dokumentere pedagogisk kompetanse ved ansettelse er forpliktet til å gjennomføre høgskolens kurs i høgskolepedagogikk eller tilsvarende innen to år etter ansettelse

Erfaring

 • Erfaring fra klinisk arbeid innenfor spesialistområdene som stillingsannonsen omhandler vektlegges
 • Erfaring fra klinisk simulering eller simulering i øvingsavdelinger/laboratorier er ønskelig
 • Søker må ha gode IKT-ferdigheter. Det er ønskelig med erfaring i bruk av digitale verktøy i undervisning
 • Det kreves god fremstillingsevne på norsk (skandinavisk språk), skriftlig og muntlig
 • God fremstillingsevne på engelsk, skriftlig og muntlig er ønskelig

Personlig kompetanse

Det er viktig at den som får stillingen kan jobbe i team. Kandidaten skal etablerer tilhørighet til instituttet selv om seksjonen, seksjonens medarbeidere og ledelse er nærmest i det daglige arbeidet. Kandidaten skal kunne tenke innovativt og fremtidsrettet. Det vil bli lagt vekt på kandidatens evne til samarbeid og kommunikasjon med sine kollegaer.

Vurdering av hvilken kandidat som er best kvalifisert foretas etter en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten, i tillegg til motivasjon for stillingen.

Hvordan søke

Søknad og CV registreres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden må inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Utfyllende oversikt over utdanning, vitnemål, arbeidserfaring, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring, akkvisisjonsarbeid, koordinerings erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
 • Dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner i en systematisk, samlet fremstilling, herunder oversikt over formell pedagogisk utdanning, pedagogisk praksis (for eksempel undervisnings-/veiledererfaring), erfaring med studiekvalitetsutvikling, utvikling av undervisningsopplegg, studieplaner etc. I tillegg ønskes inntil en sides refleksjon rundt ditt pedagogiske grunnsyn og din egen pedagogiske utvikling
 • Oversikt over eksternfinansierte prosjekter
 • Publikasjonsliste
 • Inntil 10 arbeider til vurdering

Har du spørsmål om opplasting av vedlegge eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjema.

Aktuelle søknader vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, publikasjonslister og dokumenter/arbeider som skal vurderes skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø

Stillingen lønnes i stillingskode 1011 førstemanuensis/1198 førstelektor/1008 høgskolelektor i Statens lønnsregulativ, innplassert etter kompetanse og erfaring

Se også HINN som arbeidsgiver.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS