Ledig stilling:

Førsteamanuensis / førstelektor / høgskolelektor i veiledning

Søknadsfrist: 28.02.2021

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1200 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.

Høgskolen i Innlandet bygger sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som skal sette spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt.


Vi utvikler en institusjon med høy faglig kompetanse med mål om å oppnå universitetsakkreditering.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Om stillingen

Inntil fire faste 100%-stillinger som førsteamanuensis/førstelektor/ høgskolelektor er ledig ved Institutt for sosialvitenskap og veiledning, studiested Lillehammer. Instituttet tilbyr tre bachelorstudier: BA barnevern, BA sosialt arbeid og BA vernepleie, og to masterstudier: master i tverrfaglig arbeid med barn, unge og familier, og master i karriereveiledning. I tillegg tilbys en rekke enkeltemner, årsstudier og etter- og videreutdanninger innenfor sosialfag og veiledning. Forskningen ved instituttet er rettet mot sosialfaglige temaer knyttet til barn og unge, organisering og styring av velferdstjenester, funksjonshemming, velferdsinnovasjon, brukermedvirkning, karriereveiledning, relasjoner og kommunikasjon i møte mellom profesjonsutøver og bruker. Instituttet har 56 medarbeidere.

Arbeidsoppgavene vil være tilknyttet studier som tilbys av seksjon for veiledningsstudier.

Kontakt: Instituttleder Erik Hagaseth Haug, Tel: 917 08 016, e-post: [email protected]

Ansvar og oppgaver

 • Undervisning, herunder forelesninger, veiledning og sensur
 • Deltakelse i utvikling av studier og ivaretakelse av fagansvar på enkeltemner,
 • Deltar i og tar initiativ til forskning/utvikling innen veiledningsfaglige områder.
 • Bidrar i regionale og nasjonale fagnettverk seksjonen er involvert i

Andre oppgaver kan tillegges stillingene ved behov.

Kvalifikasjoner

Kompetanse og erfaring for alle fire stillinger

For ansettelse som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor forutsettes generelle kompetansekrav for ansettelse jf. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Dokumentert praktisk-pedagogisk utdanning og erfaring, fortrinnsvis rettet mot høyere utdanning, jf. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

I tillegg kreves det praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Søkere som ved ansettelsen ikke kan dokumentere pedagogisk kompetanse, må forplikte seg til å gjennomføre kurs i høgskolepedagogikk etter nærmere avtale med høgskolen.

Den som tilsettes

 • må ha erfaring som veileder
 • må ha interesse for og innsikt i karriereveiledning
 • må ha erfaring med, og trives med å undervise voksne studenter
 • må ha evne til selvstendig arbeid, og samtidig være motivert for å dele kunnskaper og delta i samarbeid
 • bør kunne vise til erfaring fra samarbeid med aktører på det norske veiledningsfeltet
 • bør ha erfaring fra prosjekt- og utviklingsarbeid
 • bør kunne dokumentere selvstendige forsknings- og utviklingsarbeider som er relevante for fagfeltet veiledning
 • må ha generelt god IKT-kompetanse på verktøy og metode
 • må ha interesse for nye undervisningsformer, herunder digitale undervisningsopplegg
 • må ha god fremstillingsevne og kunne undervise på norsk eller et annet skandinavisk språk, og ha god fremstillingsevne på engelsk muntlig og skriftlig.

Våre utdanninger skal være forskningsbaserte, både når det gjelder undervisningspraksis og innhold. Vi vil derfor at våre undervisere skal ha erfaring fra, eller ha motivasjon til å fokusere på utvikling av undervisningspraksis og samspillet mellom undervisning og forskning.

Til en av stillingene er det spesielt ønskelig med undervisningskompetanse relevant for videreutdanning i Arbeids-og velferdsforvaltning (NAV) og seksjonens to eksternfinansierte tilbud for arbeids- og inkluderingsbedrifter.

Personlig kompetanse

Personlig egnethet, herunder særlig pedagogiske evner, formidlingsevne, samarbeidsevne og selvstendighet, vil bli vektlagt.

Vurdering av hvilken kandidat som er best kvalifisert foretas etter en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten, i tillegg til motivasjon for stillingen.

Hvordan søke

Søknad og CV registreres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden må inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Utfyllende oversikt over utdanning, vitnemål, arbeidserfaring, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring, akkvisisjonsarbeid, koordinerings erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
 • Dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner i en systematisk, samlet fremstilling, herunder oversikt over formell pedagogisk utdanning, pedagogisk praksis (for eksempel undervisnings-/veiledererfaring), erfaring med studiekvalitetsutvikling, utvikling av undervisningsopplegg, studieplaner etc. I tillegg ønskes inntil en sides refleksjon rundt ditt pedagogiske grunnsyn og din egen pedagogiske utvikling
 • Oversikt over eksternfinansierte prosjekter
 • Publikasjonsliste
 • Inntil 8 arbeider til vurdering

Har du spørsmål om opplasting av vedlegge eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjema.

Aktuelle søknader vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, publikasjonslister og dokumenter/arbeider som skal vurderes skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø

Stillingen innplasseres og lønnes etter Statens lønnsregulativ, i stillingskode, 1011 førsteamanuensis, 1198 førstelektor eller 1008 høgskolelektor etter kompetanse og erfaring. Fra lønnen trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse, som bl.a. gir gode pensjons- og forsikringsordninger

For mer informasjon om HINN som arbeisgiver, se her.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS