Ledig stilling ved Høgskolen i Innlandet

Førsteamanuensis / Førstelektor / Høgskolelektor i rettsvitenskap

Søknadsfrist: 15.01.2020

Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap søker Førsteamanuensis/Førstelektor/Høgskolelektor i rettsvitenskap

Om stillingen

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Ved Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap er det ledig inntil 2 faste stillinger, 100%. Stillingene ligger til Institutt for rettsvitenskap, filosofi og internasjonale studier.

Kontakt:

Ansvar og oppgaver

 • Planlegging og gjennomføring av undervisningsoppgaver som forelesninger, veiledning, seminarledelse og sensur
 • Planlegging og utvikling av studiet og ivaretakelse av fagansvar på enkeltemner ved bachelor i rettsvitenskap eller annen undervisning innen rettsvitenskap som instituttet tilbyr
 • Studentkontakt
 • Forsknings- og/eller utviklingsarbeid innen rettsvitenskapelige områder

Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Kvalifikasjoner

Formalkompetanse

 • Førsteamanuensis: Utdanning på doktorgradsnivå eller tilsvarende i rettsvitenskap, med dokumentert høyt ferdighetsnivå innen et eller flere av de juridiske fagene som tilbys ved instituttet.
 • Søkere som ved søknadstidpunket tar doktorgradsutdanning innen rettsvitenskap og forventes å fullføre innen relativt kort tid kan også vurderes for ansettelse som høgskolelektor med avtalefestet ny stillingskategori forutsatt disputas eller betinget ansettelse i førsteamanuensisstilling.
 • Høgskolelektor: Master i rettsvitenskap eller tilsvarende, med dokumentert høyt ferdighetsnivå innen et eller flere av de juridiske fagene som tilbys ved instituttet.
 • Dersom det melder seg søkere med professor, dosent eller førstelektor kompetanse vil det være aktuelt med tilsetting i disse stillingskategoriene.
 • Søkere må redegjøre for hvilke fag de kan undervise i. Instituttet vil i sin vurdering ta hensyn til hvilke undervisningsbehov det trenger dekket.
 • Dokumentert praktisk-pedagogisk utdanning, erfaring fra undervisning på bachelor- og/eller masternivå.

Mer informasjon om de formelle kvalifikasjonskravene, se Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsevner
 • Gode samarbeidsevner
 • Selvstendighet
 • Grundighet
 • Fleksibilitet
 • Generelt god IKT-kompetanse
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk. Søkere må kunne delta i alle typer undervisningsaktiviteter ved ansettelsestidspunkt. Søkere med andre skandinaviske språk kan også vurderes, men vil da forventes å skaffe seg god framstillingsevne på norsk innen tre år etter ansettelse.

Personlig egnethet tillegges stor vekt.

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Søkere som ikke kan dokumentere pedagogisk kompetanse ved ansettelse er forpliktet til å gjennomføre høgskolens kurs i høgskolepedagogikk eller tilsvarende etter nærmere avtale.

Dersom det ikke har vært mulig å få søkere som tilfredsstiller kompetansekravene kan det foretas midlertidig ansettelse for inntil tre år og seks måneder i lavere stilling som vedkommende tilfredsstiller kompetansekravene til, forutsatt at vedkommende etter ansettelsesmyndighetens vurdering, har forutsetninger for å skaffe seg de nødvendige kvalifikasjoner i løpet av ansettelsesperioden.

Hvordan søke

Søknad og CV registreres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden må inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Utfyllende oversikt over utdanning, vitnemål, arbeidserfaring, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring, akkvisisjonsarbeid, koordinerings erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
 • Dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner, herunder formell pedagogisk utdanning, pedagogisk praksis (for eksempel undervisnings-/veiledererfaring), erfaring med studiekvalitetsutvikling, utvikling av undervisningsopplegg, studieplaner etc. I tillegg ønskes inntil en sides refleksjon rundt ditt pedagogiske grunnsyn og din egen pedagogiske utvikling
 • Oversikt over eksternfinansierte prosjekter
 • Publikasjonsliste
 • Inntil 10 arbeider til vurdering

Aktuelle søknader vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, publikasjonslister og dokumenter/arbeider som skal vurderes skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes i stillingskode 1011 FØRSTEAMANUENSIS / 1198 FØRSTELEKTOR / 1008 HØGSKOLELEKTOR i Statens lønnsregulativ, innplassert etter kompetanse og erfaring

For mer informasjon om HINN som arbeidsgiver, se https://www.inn.no/om-hoegskolen/hinn-som-arbeidsgiver

Søk stillingen