LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Førsteamanuensis / førstelektor / høgskolelektor i pedagogikk

Søknadsfrist: 12.12.2021

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 16 000 studenter, 1300 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, samt virksomhet på Kongsvinger, Tynset og i Oslo.


Høgskolen i Innlandet bygger sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som skal sette spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt.


Vi utvikler en institusjon med høy faglig kompetanse med mål om å oppnå universitetsakkreditering.


Vår visjon er «Sterkere sammen». Vi bygger det nye universitetet i tverrfaglig fellesskap, sammen med samfunns- og arbeidsliv.


Fakultet for Lærerutdanning og pedagogikk (LUP) tilbyr de fleste former for lærerutdanning så som barnehage- og grunnskolelærerutdanninger, faglærerutdanning i musikk, praktisk-pedagogisk utdanning og lektorprogram i språkfag.


I tillegg tilbys en rekke årsstudier, bachelorprogram i pedagogikk og spesialpedagogikk, samt 2-årige masterprogrammer innenfor hhv. generell pedagogikk, spesialpedagogikk, tilpasset opplæring, digital kommunikasjon og kultur, kultur- og språkfagenes didaktikk (norsk, engelsk, musikk) realfagsdidaktikk (matematikk, naturfag),

utdanningsledelse og grunnskolefag.


Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk har 3.500 studenter og 350 ansatte.


Fakultetet er ansvarlig for ph.d.-programmet i Profesjonsrettede lærerutdanningsfag og er også bidragsyter på ph.d.-programmet Barns og unges deltakelse og kompetanseutvikling.

Ønsker du en spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling?

Om stillingen

Ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk er det ledig en fast 100% stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i pedagogikk. Stilingen er ledig for snarlig tiltredelse med varighet til 31.07.22.

Ansvar og arbeidsoppgaver

 • Ansvar for undervisnings-, veilednings- og vurderingsoppgaver i pedagogikk, knyttet til lærerutdanningsprogrammene.
 • Undervisning og veiledning av studenter vil kunne påregnes innenfor pedagogikk i grunnskolelærerutdanningene, praktisk-pedagogisk utdanning, lektorutdanning, samt masterstudiet i tilpasset opplæring.
 • Leveranser inn mot kurs og oppdragsvirksomhet ut mot praksisfeltet.
 • Det er også aktuelt med undervisnings- og forskningsoppgaver knyttet til høgskolens ph.d.-program i profesjonsrettede lærerutdanningsfag.
 • Forskning og utviklingsarbeid innenfor fagområdet
 • Ivareta det faglige ansvar sammen med enhetens øvrige faglige ansatte
 • Delta aktivt i forskningsmiljø og forskningsgrupper

Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Kvalifikasjoner

Formalkompetanse

 • Fullført doktorgrad eller tilsvarende kompetanse innenfor fagområdet eller kompetanse innenfor fagområdet i henhold til gjeldende regelverk

Og/ eller

 • Mastergrad eller tilsvarende innen pedagogikk
 • Det kreves det dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse og ved ansettelse legges det vekt på undervisningsdyktighet
 • For stillingen er det særlig ønskelig med kompetanse inn mot høgskolens strategiske satsinger på lærerutdanning, masterutdanning og forskerutdanning i profesjonsrettede lærerutdanningsfag.
 • Den som ansettes må ha kompetanse, interesse og egnethet til å bidra inn mot kurs og oppdragsvirksomhet ut mot praksisfeltet.
 • Det forventes at den tilsatte deltar aktivt i utviklingen av instituttets og fakultetets studie- og forskningsprofil.
 • Det er ønskelig med kompetanse og erfaring knyttet til digitale muligheter og undervisningsformer

For ansettelse i førsteamanuensis/førstelektor kreves dokumentasjon på tilkjent førstekompetanse innenfor relevant fagfelt.

Erfaringskompetanse

 • Undervisningserfaring fra høgere utdanning og lærerutdanning vil spesielt tillegges vekt.
 • Relevant erfaring fra forsknings- og utviklingsarbeid vil tillegges vekt.

Pedagogisk kompetanse

 • Det kreves dokumentert praktisk-pedagogisk utdanning og erfaring, fortrinnsvis rettet mot høyere utdanning, jf. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Personlig kompetanse

 • evne til god, faglig studentkontakt
 • evne til fleksibilitet, selvstendighet og samarbeid
 • evne til å etablere positive relasjoner til kolleger og studenter
 • holdninger i tråd med utdanningssystemets verdigrunnlag
 • Fagmiljøets arbeidsform krever tett samarbeid mellom fagansatte og ulike fagmiljøer, og gode samarbeidsevner er en forutsetning.
 • Det forutsettes god evne til å kommunisere med studenter og kollegaer.
 • Vi ønsker søkere med gode evner til å formidle faglige kunnskaper på høyt nivå, samt til å vise engasjement for fagfeltet.
 • Den som ansettes må kunne utføre administrative oppgaver av faglig karakter, takle til tider høyt arbeidspress og varierte arbeidsoppgaver.
 • Personlig egnethet og egenskaper som er relevante for stillingene tillegges stor vekt

IKT

 • generelt gode IKT-ferdigheter.
 • mestrer læringsplattformer og digital undervisning
 • interesse for digitalisering og nye undervisningsformer

Språk

 • god fremstillingsevne på norsk (skandinavisk språk), skriftlig og muntlig
 • Søkere må kunne dokumentere god kommunikativ kompetanse i norsk språk.

Mer informasjon om de formelle kvalifikasjonskravene, se Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Vurdering av hvilken kandidat som er best kvalifisert foretas etter en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten, i tillegg til motivasjon for stillingen.

Hvordan søke

Søknad og CV registreres elektronisk via "Søk stillingen".

Søknaden må inneholde:

 • søknadsbrev
 • utfyllende CV med oversikt over utdanning, arbeidserfaring, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring, akkvisisjonsarbeid, koordineringserfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
 • bekreftede kopier av vitnemål og attester
 • dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner i en systematisk, samlet fremstilling, herunder oversikt over formell pedagogisk utdanning, pedagogisk praksis (for eksempel undervisnings-/veiledererfaring), erfaring med studiekvalitetsutvikling, utvikling av undervisningsopplegg, studieplaner etc. I tillegg ønskes inntil én sides refleksjon rundt søkerens pedagogiske grunnsyn og egne pedagogiske utvikling.
 • publikasjonsliste
 • arbeider til vurdering

Har du spørsmål om opplasting av vedlegg eller andre tekniske forhold rundt søknaden, kan Jobbnorges kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjemaet.

Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner, publikasjonslister og dokumenter/arbeider som skal vurderes, skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

For mer informasjon om stillingen kontakt:

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes i stillingskode 1011 Førsteamanuensis/ 1198 Førstelektor/ 1008 høgskolelektor i Statens lønnsregulativ, innplassert etter kompetanse og erfaring
 • For mer informasjon om HINN som arbeisgiver, se her

Om Instituttet

Det skal våren 2022 etableres ny instituttstruktur ved fakultetet. Dette innebærer at fagmiljøene innen skolepedagogikk og barnehagepedagogikk, som i dag er organisert inn under instituttet pedagogikk og samfunnsfag - Hamar, vil danne et nytt institutt. Instituttet har ikke fått sitt endelige navn.

Fagmiljøene har ansvar for å levere undervisning i pedagogikk inn i barnehage- og grunnskolelærerutdanningene, faglærerutdanning i musikk, lektorutdanning i språkfag, PPU, og masterprogrammene i tilpasset opplæring og i undervisningsledelse.

Instituttet har stor ekstern virksomhet gjennom bl.a. etter- og videreutdanning av lærere i barnehage og skole, herunder i veiledning, spesialpedagogikk, instruktøropplæring og prøvenemder, pedagogiske metoder og yrkesdidaktikk. I tillegg kommer kurs og veiledning på ph.d.-programmet Profesjonsrettede lærerutdanningsfag, og omfattende forsknings-, publiserings- og formidlingsaktivitet.

Tre forskergrupper er tilknyttet Instituttet: Diversity in Education, Studies in Professional Development, Learning and Policy og Childhood and early years education.

Instituttet vil bestå av 48 ansatte: 8 professorer, 8 førstestillinger, 25 høgskolelektorer , 4 stipendiater og 3 postdoktorer

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS