Ledig stilling ved Høgskolen i Innlandet

Førsteamanuensis / førstelektor / høgskolelektor i norsk språk (2)

Søknadsfrist: 24.01.2020

100% midlertidig stilling

Om stillingen

Stillingen ligger til Fakultet for lærerutdannng og pedagogikk, Institutt for humanistiske fag. Stilingen er midlertidig, 100 %, for perioden 1.8.2020 - 31.7.2021.

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Kontakt:

 • Instituttleder Christina Sandhaug, Tel: 62517673, Mob: 99293911, e-post: [email protected]

Ansvar og oppgaver

 • Stillingen er en undervisningsstilling og vil kunne bli tildelt undervisning ved alle høgskolens utdanningsprogrammer hvor fagområdet inngår.
 • Sentrale undervisningsemner som ligger til stillingen, er norsk språk og språkdidaktikk
 • Noe av undervisningen vil medføre reiser til samlinger og praksisplasser i distriktet.
 • Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Kvalifikasjoner

Kompetansekrav

 • For å bli tilkjent kompetanse som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet.
 • For tilsetting som førstelektor kreves dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling
 • For tilsetting som høgskolelektor kreves minimum mastergradsnivå innenfor norsk eller annen tilsvarende, relevant utdanning.
 • Kompetansen i norsk må ha hovedvekt på språklige og/eller språkdidaktiske emner og være relevant for skolefaget norsk og norsk som lærerutdanningsfag.
 • Bred og dokumenterbar norskdidaktisk kompetanse ervervet gjennom utdanning eller yrkespraksis vil bli tillagt stor vekt.
 • Krav til pedagogisk kompetanse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger
 • Interesse for digitalisering og nye undervisningformer
 • God fremstillingsevne på norsk (skandinavisk språk) og engelsk. Søkere må kunne dokumentere god kommunikativ kompetanse i norsk.

Personlig kompetanse

 • Fagmiljøets arbeidsform krever tett samarbeid mellom ansatte og fagmiljøer, og gode samarbeidsevner er en forutsetning.
 • Det forutsettes også evne til å kommunisere godt med studenter og kollegaer.
 • I tillegg ønsker vi søkere med gode evner til å formidle faglige kunnskaper og ferdigheter på høyt nivå og vise engasjement.
 • Den som tilsettes må kunne utføre administrative oppgaver av faglig karakter og takle høyt til tider høyt arbeidspress og varierte arbeidsoppgaver.

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten

Hvordan søke

Søknad og CV registreres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden må inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Utfyllende oversikt over utdanning, vitnemål, arbeidserfaring, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring, akkvisisjonsarbeid, koordinerings erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
 • Dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner, herunder formell pedagogisk utdanning, pedagogisk praksis (for eksempel undervisnings-/veiledererfaring), erfaring med studiekvalitetsutvikling, utvikling av undervisningsopplegg, studieplaner etc. I tillegg ønskes refleksjon rundt ditt pedagogiske grunnsyn og din egen pedagogiske utvikling

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes som førsteamanuensis, st.kode 1011/førstelektor, st.kode 1198/høgskolelektor, st.kode 1008 i Statens lønnsregulativ, innplassert etter kompetanse og erfaring

For mer informasjon om HINN som arbeisgiver, se vår hjemmeside inn.no

Søk stillingen